Annons

Annons

Nyheter 2024-02-02

Kartläggning: Ovanligt med gratistandvård inom folktandvården

Foto: Colourbox

Gratis behandlingar av anhöriga och kollegor förekommer sällan inom folktandvården. Det uppger landets folktandvårdsorganisationer i en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort.

Med anledning av händelserna inom folktandvården i Örebro har Tandläkartidningen frågat samtliga folktandvårdsorganisationer i landet om det förekommer gratistandvård av anhöriga, vänner och kollegor hos dem.

Av 20 tillfrågade organisationer (alla utom Örebro) har 19 svarat när denna text skrivs. Endast två, folktandvården i Sörmland och i Skåne, har svarat ”ja” på frågan. I båda fallen ska det ha handlat om enstaka incidenter som utretts och hanterats internt. Inget fall ska ha lett till polisanmälan.

Organisationerna i tio regioner svarade ”nej” – ibland med tillägget ”inte vad vi känner till”, medan svaren från sju regioner är mer otydliga eller inte svarar på själva frågan.

Flera regioner anger att man ”utgår från att policys och riktlinjer följs”. Andra beskriver hur ett potentiellt ärende skulle hanteras, men besvarar inte frågan om det förekommer gratistandvård inom folktandvården.

Bland svaren anges också att vid återbud eller utebliven patient kan medarbetare på samma klinik få en snabb tid ”när stolen ändå står tom”. All behandling debiteras dock enligt gällande taxa, enligt svaren.

På frågan om man har specifika riktlinjer för hur behandling av anhöriga, vänner och kollegor får ske uppger drygt hälften, tio av folktandvårdsorganisationerna, att man har det.

Flera svarar att man inte har någon särskild policy, utan att man lutar sig mot regionens övergripande riktlinjer mot mutor, korruption och jäv. Andra svarar inte direkt på frågan, men anger till exempel att ”alla ska behandlas lika”, ”vi ger inte gratistandvård” eller ”vänner och kollegor ska betala som vilken patient som helst”.

Folktandvården i Gävleborg, som inte har någon specifik riktlinje, svarar att det kan finnas en risk att behandlare utnyttjar sin ställning ”i en tid när både resurser och tillgängligheten till vård är begränsad”. De skriver vidare att ”det som hänt (vid folktandvården i Örebro, reds. anm.) bekräftar risken vi ser och att vi behöver arbeta med frågan”.

Inte heller folktandvården i Jämtland Härjedalen har någon specifik riktlinje, men meddelar att man kommer ta fram en rutin för hur man ställer sig till behandling av närstående, kollegor och chefer ”inom kort”.

Gunilla Swanholm Foto: Region Uppsala

Gunilla Swanholm, ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening och tandvårdsdirektör i Region Uppsala, blev förvånad när händelserna i Örebro uppdagades.

– Det överraskade mig att det verkar ha varit så omfattande och pågått så länge. Även att de högre cheferna på kliniken ska ha känt till det. Det förvånar mig verkligen.

Gunilla Swanholm tror dock inte att problemet är utbrett inom övriga folktandvårdsorganisationer i landet, utan att de flesta folktandvårdskliniker har ”strama tyglar” kring vad som gäller.

– Jag tror också att man agerar jättetydligt om man upptäcker något avvikande. Det handlar om patientsäkerhet.

Vad gäller den egna organisationen, folktandvården i Uppsala, är riktlinjerna både tydliga och välförankrade, säger Gunilla Swanholm. Hon påpekar att de även kan vara ett stöd för medarbetarna i vissa situationer.

– Det är klart att en del är utsatta för påtryckningar när det gäller behandlingar, men med riktlinjerna i ryggen är det lättare att kunna säga ”nej”.

Samtidigt menar Gunilla Swanholm att det inte går att ha full koll hela tiden, utan att man måste lita på medarbetarna.

– Vi kan ju aldrig bevaka varje minut på kliniken utan måste utgå från att våra medarbetare gör som vi säger och tar ansvar utifrån den information och kunskap vi försöker ge dem, säger Gunilla Swanholm.

Förtydligande: Formuleringen ”oklart” i tabellen är vald av Tandläkartidningen och anges där de svarande inte entydigt svarat ”ja” eller ”nej”. De inkomna svaren beskriver till exempel hur man vid ev misstanke om gratistandvård skulle hantera ärendet eller att man med rådande riktlinjer bedömer gratistandvård som ”osannolikt”. Mer info finns i anslutande text.

Upptäck mer