Annons

Annons

Konsulter ingen lösning på glesbygdens problem

Lena Turdell, Britt Falck och Bengt-Olov Sundström skrev i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 11/2020 om hur privattandläkare skulle kunna bidra med erfarenhet för att underlätta rekrytering av nyutbildade tandläkare i norra Sverige. Här replikerar Anna-Maria Stenlund Berggren och Jonas Thörnqvist.

Tre privattandläkare skriver i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 11/2020: ”… låt oss arbeta som konsulter via våra egna bolag …” Detta skulle enligt insändarskribenterna rädda tandvården i Norrlands inland.
Riktigt så enkelt är det inte att lösa de komplicerade utmaningar som tandvården möter. Folktandvårdens ansvar i de nordliga regionerna innefattar stora geografiska områden som är glest befolkade. Verksamheten styrs ytterst av prio­ritetsordningen som stipuleras av tandvårdslagen. Ett av de högst prioriterade områdena, för alla Sveriges regioner, är att erbjuda avgiftsfri tandvård till barn upp till 23 år samt tandvård för äldre och funktionshindrade. Det går före planerad vuxentandvård.
Bristen på legitimerad tandvårdspersonal i kombination med den nordliga geografin, demografin och Sveriges ökade urbanisering försvårar för varje år som går möjligheterna att bedriva rationell och väl fungerande tandvårdsverksamhet på en majoritet av de mindre klinikerna i norr.
Allt finns redan på plats för att jobba privat, fri prissättning och fri etableringsrätt. Regionerna Västerbotten och Norrbotten välkomnar alla som har kompetens, legitimation och know-how att starta tandvårdskliniker i länens glesbygdsområden. Privata mottagningar kan redan nu vara med och ta större ansvar för barn, patienter med särskilda behov, jourverksamhet med mera.
Att hyra in ”konsulter” med hög timpenning och lös koppling till organisationens utveckling är ingen lösning på glesbygdens strukturella problematik. Skulle vi hyra in ”konsulter” får vi lönekostnader som motsvarar uppåt två gånger våra nuvarande kostnader. Dessutom visar erfarenheter från 25 år med stafettläkare inom hälso- och sjukvården att det ger osäker kontinuitet och lågt deltagande i klinikernas utveckling (se till exempel SKR:s rapporter om oberoende av inhyrd personal).
Inom tandvården skulle ”konsulter” sannolikt skapa en ökad risk för ett konserverande av arbetssätt som vi lämnat. Dessutom finns erfarenheter som visar att stafettpersonal ofta inte deltar i verksamhetsutveckling, flödesarbete, kapacitets- och produktionsplanering. Man deltar inte heller på pulsmöten och arbetsplatsträffar, det är något ”konsulten” aktivt väljer bort.
Lösningen är att rekrytera fast anställd tandvårdspersonal parallellt med en omsorgsfull rationalisering av klinikstruktur och verksamhet. Målbild för klinikstrukturen i våra regioner är centralt belägna kliniker, fullt utrustade och bemannade med samtliga yrkeskategorier. Handledning av nya medarbetare sker företrädesvis vid dessa kliniker, vilket ger högre kvalitet samt trygghet. Folktandvård på mindre orter utan fast bemanning av tandvårdspersonal bör samlokaliseras med andra aktörer inom vård och omsorg. Tandvårdsverksamheten bemannas då av medarbetare från mer centralt belägna kliniker.
Vi uppmanar alla intresserade tandläkare som vill ha ett samhällsbärande och meningsfullt tandvårdsarbete att ta kontakt med oss. Håll utkik på våra webbplatser och i sociala medier – vi vill anställa er! Då får ni delta i klinikernas ”inre liv” och kan aktivt vara med och bidra till förändrings- och utvecklingsarbete. Vi erbjuder goda anställningsvillkor, antingen i form av flexibla timanställningar eller mer fasta traditionella anställningar. Vi är också öppna för att titta på individuellt anpassade scheman och i vissa fall diskutera stöd till omkostnader för flytt, besöksresa med mera. Dessutom har vi kontakter med lokalt näringsliv och kommuner; vi kan hjälpa till att hitta anställningar till medföljande partner.
Till sist: Alla ni som vill jobba hos oss, varmt välkomna att kontakta oss!
Anna-Maria Stenlund Berggren, områdeschef tandvård, Region Västerbotten
Jonas Thörnqvist, tf divisionschef, Folktandvård, Region Norrbotten

Upptäck mer