Annons

Annons

Nej till individuellt medlemskap

Ett individuellt medlemskap skulle kunna leda till fler negativa än positiva följder för Tandläkarförbundet, anser förbundsstyrelsen.

Det var vid förra förbundsmötet som förbundsstyrelsen, FS, fick i uppdrag att utreda frågan om ett individuellt medlemskap i förbundet. Den stadgegrupp som utrett frågan anser visserligen att det finns en fördel med att varje individ själv beslutar om medlemskapet och att det blir en tydligare koppling för medlemmen till förbundet, som då skulle bli en ren professionsorganisation med direktdemokrati och inflytande.
Men risken med individuella medlemskap är att medlemsantalet skulle kunna sjunka, vilket i sin tur skulle leda till en minskad ekonomisk bas och svagare ställning för förbundet när det gäller påverkan gentemot myndigheter och departement.
FS föreslår att medlemskapet även i fortsättningen ska ske via riksföreningarna.

Ny beräkning för antalet ombud

FS föreslår att antalet ombud på förbundsmötet ska beräknas utifrån riksföreningarna medlemstal i stället för avdelningarnas, det vill säga antalet ombud ska spegla proportionen mellan riksföreningarna i stället för antalet lokalavdelningar.

Stödfonden

I dag finns ingen miniminivå för hur mycket pengar som måste finnas kvar i förbundets stödfond. FS föreslår att förbundsmötet beslutar att fonden ska ha en miniminivå som definieras årligen i budgeten.

Ingen obligatorisk fortbildning

Det bör bli krav på att tandläkarna fortbildar sig, dock inte ett obligatorium, föreslår FS.
Det var vid det förra förbundsmötet som efterutbildningsrådet lade fram en motion om att regionföreningarna i samarbete med efterutbildningsrådet skulle utreda en dokumenterad fortbildning.
Efter beslutet på förbundsmötet gav FS efterutbildningsrådet i uppdrag att påbörja arbetet med att poängsätta kurser enligt CPD (continuing professional development) när det gäller förbundets egna kurser.
FS föreslår bland annat att förbundsmötet ska ge tandläkare möjlighet att kontinuerligt uppdatera ämneskunskaper och stimulera till ett livslångt lärande. Utbildningar ska poängsättas per genomförd timme, och gälla kurser i förbundets regi och riksstämman från och med hösten 2016.

Förläng tandläkarutbildningen

Förläng tandläkarutbildningen till fem och ett halvt år. Det föreslår Erik Baecklund, ordförande för TEV Nordöstra, i en motion.
Erik Baecklund föreslår att förbundsmötet beslutar om en förlängd utbildning till fem och ett halvt år för att ge möjlighet att utveckla morgondagens tandläkare, samt att i utbildningen utveckla tandläkarens ledarskapsroll.
FS skriver i sitt svar att man ser positivt på detta. I förbundets policy finns dock redan en skrivningen: ”Tandläkarförbundet anser att det bör undersökas om en förlängning av tandläkarutbildningen behövs”. Vidare står det att ”…om nya utbildningsmoment måste införas kan en förlängning av utbildningen behöva ske. Det är dock viktigt att först genomlysa redan befintliga utbildningsmoment för att se om det finns delar som bör lyftas bort ur utbildningen”.
Förbundsmötet hålls i Stockholm den 4:e december.

Upptäck mer