Annons

Annons

Nya föreskrifter om smittrisker

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om nya föreskrifter om smittrisker. De började gälla den 19 november i år. En nyhet i föreskrifterna handlar om arbetskläders hantering och tvätt.

Från och med den 19 november gäller nya arbetsmiljöbestämmelser. Syftet med de nya föreskrifterna är att genom god hygien förebygga smitta hos arbetstagare och undvika smittspridning.

Åtskilda från andra kläder

En ny regel som påverkar många verksamheter handlar om arbetskläders hantering och tvätt kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Enligt den nya regeln ska arbetsgivaren se till att arbetstagare tar av arbetskläderna när arbetsdagen är slut.
Arbetsgivaren ansvarar för att använda arbetskläder hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 grader och vid behov förstörs. De arbetsgivare som inte redan har rutiner för hantering av arbetskläder behöver ta fram sådana för att kunna leva upp till de nya kraven.

Vassa föremål

De nya reglerna innehåller också krav på att använda säker avfallsbehållare för vassa föremål med smittrisk. Behållaren måste vara märkt och får inte återanvändas.
En annan nyhet är att två nya sanktionsavgifter införs, en för arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor, och en för arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda utsätts för allvarlig smitta som exempelvis tuberkulos.

Smittrisker

De nya föreskrifterna handlar enbart om smittrisker och inte om risk för överkänslighet och allergi på grund av toxiner från smittämnen. Risker med mögel och organiskt damm regleras i stället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.
Till föreskrifterna (AFS 2018:4) finns bilagor med förteckningar över smittämnen indelat i olika riskklasser. När de nya föreskrifterna träder i kraft upphör de nu gällande föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet – att gälla.

Upptäck mer