Annons

Annons

Nyheter 2024-03-07

ST-tandläkare pressade av avtalsvillkor

ST-tandläkaren har ofta förbundit sig att stanna hos arbetsgivaren i minst tre år efter avslutad utbildning. Mycket kan ha förändrats under tiden, men att bryta avtalet kan innebära stora återbetalningskrav.

Foto: Colourbox

Tjänstetandläkarna vittnar om att många blivande specialister känner sig pressade under utbildningen hos folktandvården. Tandläkarna förbinder sig att stanna flera år efter utbildningens slut, och ett tidigt avbrott kan bli kostsamt.

Enligt Tjänstetandläkarna, TT, får förbundet många samtal från ST-tandläkare som genomgår uppdragsutbildning. Flera av dem som har påbörjat utbildningen de senaste åren har valt att bryta avtalet i förtid.

– De har valt att betala sig fria, och det kostar ofta flera hundra tusen kronor, säger Susanna Magnusson, kanslichef på Tjänstetandläkarna.

Hon betonar att de flesta nog har för avsikt att stanna hos arbetsgivaren. Det är just i situationer när det inte blir som planerat som problemen uppstår. Känslan av att inte kunna lämna arbetet utan att det kostar en väldigt stor summa pengar är betungande. Det handlar många gånger om miljonbelopp. Det blir ett arbetsmiljö­problem i sig.

Susanna Magnusson

– Det vi reagerar på är att avbetalningskostnaden är hög. Den varierar också mellan regionerna, och ibland framgår det inte hur återbetalningskravet räknats fram, säger Susanna Magnusson.

I de fall där TT har varit involverat har ST-tandläkarna och arbetsgivarna gjort en ekonomisk uppgörelse. I några fall har arbetsgivarna släppt ST-tandläkarna utan att begära någon återbetalningsskyldighet.

Många tandläkare känner sig pressade att skriva på avtalen, eftersom andra står på kö. Det finns inte så mycket att förhandla om, säger Susanna Magnusson.

– Vi tycker också att det före­kommer orimliga skillnader i den lön som erbjuds bli­vande ST-tandläkare när de påbörjar uppdragsutbildningen. Det i sin tur kan påverka vilka som har möjlighet att söka en plats. Lika­så kan lönesättningen som ny specialist påverkas av avtalet, säger Susanna Magnusson.

Bland de regioner Tandläkartidningen talar med förekommer det sällan, eller aldrig, att ST-tandläkare vill dra sig ur avtalen, som beskrivs som förmånliga. Ofta betalar arbetsgivaren resor till och från tjänstestället och för kurslitteratur utöver lönen.

För många av landets regioner är uppdragsutbildningarna avgörande för att säkerställa att specialisttandvården håller en tillräckligt hög nivå.

– Uppdragsutbildningar har varit ett viktigt komplement för att säkerställa specialistkompetens och har fungerat väldigt bra, alla de vi utbildat är fortfarande kvar i vår verksamhet, säger Johan Hansson, tandvårdschef vid Region Kalmar.

Anna Carin Dahlgren, ordförande för den Nationella samordningsgruppen för tandläkares specialiseringstjänstgöring, och tandvårdsdirektör i Östergötland, poängterar att en uppdragsutbildning finansieras med skattemedel och i förlängningen är ett sätt att åstadkomma hög kvalitet på tandvården i regionen.

ST-utbildning för tandläkare
  • Specialiseringstjänstgöring (ST) är en vidareutbildning som sker under handledning, och ska motsvara heltid under minst tre år.
  • Nationella ST-platser finansieras gemensamt av regionerna och fördelas över landet enligt ett särskilt regelsystem.
  • Uppdragsutbildningar är utbildningsplatser som framför allt folktandvårdsorganisationer finansierar själva. De utgör en stor del av det totala antalet platser. Dessa platser söker tandläkarna precis som vid en vanlig tjänstetillsättning.

Källa: Region Stockholm

Anna Carin Dahlgren

– Vi är noga med att förklara för tandläkarna vad en uppdragsutbildning innebär, och hur den skiljer sig från en nationell plats. Det här är individuella avtal där tandläkarna har för avsikt att stanna tre år efter utbildningens slut, säger Anna Carin Dahlgren.

– Att återbetalningsskyldigheten ser olika ut mellan regionerna beror på det kommunala självstyret, varje region har rätt att fatta sina egna beslut.

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala, säger att det är ovanligt att tandläkare bryter avtal, men det förekommer. Ännu har inget fall hamnat i domstol.

– Region Uppsala finansierar uppdragsutbildningen som folktandvården driver, då förväntar vi oss att tandläkaren ska stanna i minst tre år efter utbildningens slut så att regionens skatte­betalare får valuta för sina pengar. Vi tycker att den lojaliteten bör finnas från tandläkarens sida. Om man avbryter sin tjänstgöring sviker man överenskommelsen, säger Gunilla Swanholm.

Christer Lindgren, vd för Folktandvården Gävleborg, ­säger att konkurrensen om specialister är hög i dag.

– För oss som är en liten region är det svårt att tillhandahålla utbildning. Det kostar oss mycket tid. Gör vi en sådan satsning vill vi att specialisterna ska stanna kvar, säger Christer Lindgren.

De tandläkare som studerar till specialister i käkkirurgi har längst utbildningstid. I dag tar det fyra år att bli färdigutbildad käkkirurg. Enligt Susanna Magnusson förbinder sig vissa tandläkare att stanna fem år efter utbildningens slut.

– Det innebär i vissa fall att du ska stanna hos arbetsgivaren i sammanlagt upp till nio år. Det är en väldigt lång tid, och mycket kan hända som du inte vet något om när du tecknar avtalet.

Men det här är vuxna människor. Borde de inte förstå vad de ger sig in i?

– Jo, så är det. Vi får ofta förklara att avtal ska hållas. Vi blir glada om de ringer innan de skriver på ett avtal, och brukar fråga om de vet vad de gör om sex år. För oss är det viktigt att betona att ingångna avtal ska hållas – det är alltid utgångspunkten när man skriver på ett avtal. Vid en tvist är det bara en domstol som kan avgöra vad som är oskäligt, säger Susanna Magnusson.

När väcker TT talan mot en arbetsgivare?
  • Om ett avtal skulle visa sig vara oskäligt kan TT driva det i domstol. Fackförbundet driver i princip bara ärenden där det bedömer att det finns förutsättningar att få rätt.
  • Domstolsprocessen kan pågå i flera år. I de fall som TT driver står de för rättegångskostnader. Tandläkaren själv måste betala vad domstolen eventuellt anser vara en skälig kostnad för ST-utbildningen.

Källa: TT

Upptäck mer