Annons

Annons

Strålbehandling vid huvud- och halscancer kan påverka pulpan

Strålbehandling vid huvud- och halscancer påverkar tandpulpans känslighet i test, men tycks inte inducera pulpanekros.

I en systematisk översikt utvärderades om tandpulpan påverkas av strålbehandling mot huvud- och halscancer. Det sammanlagda resultatet pekar tydligt på att pulpans känslighet sänks efter strålbehandlingen, uppmätt via kyl- och eltest samt pulsoximetri. Strålbehandlingen tycks inte inducera pulpa­nekros, men det kan inte uteslutas som en möjlig risk efter strålbehandling, betonar författarna. Detta på grund av begränsningar
i mätmetoderna och brister i studiedesign. Med det sagt, antyder studierna att pulpans känslighet återhämtar sig efter strålbehandlingen.
Metaanalys på tre studier visar att fler tänder visade negativ respons vid kyltest direkt efter strålbehandlingen. Skillnaden var statistiskt signifikant. Fyra till fem månader efter strålbehandlingen var det fortfarande en statistisk signifikant skillnad vid kyltest, men skillnaden var mindre.

Högre strömstyrka

Eltest visade i två studier att högre strömstyrka krävdes för respons efter strålbehandling. Syresaturationen i pulpan minskade mot slutet av strålbehandlingen, men ökade fyra till sex månader efter att behandlingen påbörjats. En studie visade att fyra till sex år efter behandlingen var syresaturationen normal. Även kyltest var positivt efter fyra till sex år.
På vilket sätt strålning kan skada pulpan finns det flera teorier kring, varav syrebrist i nerverna på grund av skadade blodkärl är en. Den teorin styrks av mätningarna av syresaturationen i pulpan.
Sex studier ingick i översikten, varav fem med allvarlig risk för bias. Samtliga var ej randomiserade kliniska observationsstudier på vuxna patienter, och fem av dem jämförde samma patients tänder före och efter behandling, medan en studie jämförde behandlade med ej behandlade patienter. Stråldosen i behandlingen var 60–70 Gy. Flera studier rapporterade inte typ av strålbehandling.

Upptäck mer