Annons

Annons

Tandvården inte jämlik

Varken tandhälsan eller tandvården är jämlik. Kön, utbildning och geografi spelar roll. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

God tandhälsa och tandvård på lika villkor för Sveriges befolkning är målet för tandvården, enligt tandvårdslagen. Men rapporten ”Öppna jämförelser 2016 – En god vård?”, som publicerades i slutet av januari i år, visar att det är stora variationer i landet – mellan könen, mellan länen och mellan olika socioekonomiska grupper.
Om man ser till kön är det skillnad i hur regelbundet man går till tandvården. Skillnaderna ökar om man jämför män och kvinnor i olika län. Lägger man på utbildningslängd växer klyftan.
Norrbotten stickar ut
Männen i Norrbotten är en grupp som sticker ut om man ser till andelen som har undersökts inom tandvården under den senaste tvåårsperioden. Bara drygt 47 procent har fått en undersökning. Även männen i Stockholm ligger under 55 procent.
Det kan jämföras med kvinnorna i Halland, Jönköping, Västra Götaland, Blekinge och på Gotland, – där över 70 procent har undersökts inom tandvården under samma period.
Stora skillnader
Tittar man samtidigt på utbildningsnivå och kön i olika län, blir skillnaderna ännu tydligare.
Norrbotten sticker ut igen. Där har mindre än 40 procent av både männen och kvinnorna med endast grundskoleutbildning fått en undersökning inom tandvården under den senaste tvåårsperioden. Även i Stockholm har mindre än hälften av alla lågutbildade män och kvinnor undersökts.
Bland kvinnor med eftergymnasial utbildning i Halland, Jönköping och Blekinge har nära 90 procent undersökts och välutbildade män i de länen är inte långt efter.
Välutbildade uppger bättre tandhälsa
Kön och utbildningsnivå samvarierar också med hur olika grupper uppfattar sin tandhälsa.
Kvinnor säger att de har bra eller mycket bra tandhälsa oftare än männen i samtliga län, men andelen varierar en del från län till län.
Tittar man samtidigt på utbildningsnivå blir skillnaden större. Runt 82 procent av de välutbildade kvinnorna anger att tandhälsan är god eller mycket god, medan andelen för lågutbildade män är omkring 67 procent.
Text: Janet Suslick

Upptäck mer