Annons

Annons

TMD kan leda till nedsatt arbetsförmåga

Svenska patienter diagnostiserade på sjukhus med temporomandibulär dysfunktion, eller som fått kirurgi för det, har fler sjukdagar än svenskar överlag. Det visar en ny svensk studie.

För första gången har en populationsbaserad studie gjorts som visar sambandet mellan temporomandibulär dysfunktion (TMD) och nedsatt arbetsförmåga. Resultatet visar att antal dagar med sjukskrivning eller förtidspension är två till tre gånger högre hos personer som fått sin TMD-dia­gnos på sjukhus eller opererats för det, jämfört med matchad jämförelsegrupp av svenskar utan diagnosen. Det ökade antalet sjukdagar syns redan fem år innan
diagnosen ställs.

Adrian Salinas Fredricson

Adrian Salinas Fredricson


Adrian Salinas Fredricson, doktorand och ST på Folktandvården Stockholm och Karolinska institutet berättar om ursprunget till studien.
– Vi såg att många patienter var svårt drabbade av sitt tillstånd. Det spiller över till vardagsliv och förmåga att leva normalt.
Symtomen är ofta smärta och att inte kunna gapa, prata eller äta. Forskargruppen använde Socialstyrelsens och Statistiska centralbyråns register för att få fram personer som fått TMD-diagnos på sjukhus eller genomgått käkledskirurgi. Dessa utgör endast en subgrupp av de med TMD, då majoriteten enbart behandlas inom tandvården. Samtidigt är det den första studien i sitt slag, även internationellt.

Syns flera år innan diagnos

Personerna i studien hade fått diagnos/första kirurgi 1998–2016. Sammanlagt 19 934 personer med TMD jämfördes med 199 321 jämförelseindivider, matchade för ålder, kön och bostadsområde. Sedan studerade forskargruppen antal dagar med sjukpenning och förtidspension hos TMD-gruppen fem år före diagnos liksom fem år efter, jämfört med sin matchade jämförelsegrupp.
Att TMD ökar antalet sjukdagar var ingen överraskning, möjligen att det syns flera år innan diagnos, menar Adrian Salinas Fred­ricson.
– Dagar med sjukpenning hade en topp kring tiden för diagnos eller kirurgi. Med tiden minskar de, medan dagar med förtidspension ökar.

”Efter operation vinner patienterna mycket i funktion och minskad smärta,”

Gruppen med TMD-diagnos hade i medeltal 61 sjukdagar per år, de med ett kirurgiskt ingrepp för TMD hade 76 dagar, de med två eller fler ingrepp 104 dagar. I jämförelsegruppen utan TMD var det i medeltal 32 sjukdagar per år.
Operation minskar alltså inte antalet sjukdagar. Samtidigt kan operation indikera att patienten har allvarligare TMD som inte svarat på konservativ behandling.
– Efter operation vinner patienterna mycket i funktion och minskad smärta, vilket är viktiga utfallsmått utöver arbetsförmåga, understryker Adrian Salinas Fredricson.
Däremot skulle han gärna se att patienter fångades upp tidigare med tanke på hur svårt de har det flera år innan diagnos.

Stress och oro

TMD är ofta kopplad till andra sjukdomar som kan ge sjukfrånvaro, som muskuloskeletala sjukdomar, liksom stress och oro. Forskargruppen med Adrian Salinas Fredricson skriver i dag på nästa vetenskapsartikel, som analyserar hur mycket samsjuklighet förklarar den ökade sjukfrånvaron med TMD. Och där är slutsatsen klar:
– Även om man tar hänsyn till samsjuklighet kvarstår sambandet.

Upptäck mer