Annons

Annons

”Äldre har inte råd med tandvård”

Tandvården ska vara en del av hälso- och sjukvården och ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Det anser Gunvor Petersson, vice ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund.

Munnen är en del av kroppen och därför bör samma högkostnadsskydd som gäller för resten av kroppen gälla även för munnen, anser Gunvor Petersson. Det ska gälla för alla, men i första hand för pensionärer, tycker hon.
– Många äldre har inte råd med tandvård.
Politiker anser att tandvården är för dyr att ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, men då har de inte beräknat vad följderna av försämrad tandhälsa kostar, alltså att den allmänna hälsan påverkas.
Alla över 65 år ska erbjudas förebyggande tandvård utan kostnad som ett första steg i rätt riktning, föreslår Gunvor Petersson. Muntlig information ska kompletteras med en broschyr med enkla anvisningar som tar upp vad man som äldre kan göra för att hålla munnen så frisk som möjligt.
– Alla ska kunna tugga äpplen hela livet ut, säger hon.
– Kan du inte äta den maten du tycker om, försämrar det livskvaliteten och hälsan.
 

Munvårdsfrågor missas

Gunvor Petersson är vice ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), en organisation med cirka 30 000 medlemmar. Som representant för SPRF ingår hon i Socialstyrelsens äldreråd och hon samarbetar även med Sveriges Tandläkarförbund i frågor som berör de äldres munhälsa.
I somras deltog hon i en debatt som Tandläkarförbundet ordnade under Almedalsveckan i Visby.
Fyra av tio kommuner uppmärksammar sällan eller aldrig munvårdsfrågor när äldres behov av bistånd bedöms och bara elva procent av kommunerna tar alltid upp tandvårdsbehov i biståndssamtal, visar en undersökning som Tandläkarförbundet gjorde tidigare i år. Resultaten presenterades i Visby och diskuterades av panelen som Gunvor Petersson ingick i.
–Tandläkarförbundets undersökning är väldigt bra, anser hon. Den visar att det finns brister när biståndshandläggarna utreder äldres behov av omvårdnad. Det saknas rutiner för hur de ska ta upp frågor om äldres munhälsa och behov av tandvård.
– Det är bra om frågan följs upp efter ett år för att se om undersökningen har gjort nytta, tycker hon.
 

Många utan nödvändig tandvård

Sedan 1999 har äldre som är tillräckligt sjuka haft rätt till uppsökande och nödvändig tandvård till samma subventionerade avgift som den vanliga sjukvården. Trots det är det långt ifrån alla som verkligen får det.
Det är ett stort bekymmer att många äldre som bor hemma inte får den tandvård som de behöver, anser Gunvor Petersson.
– Alla äldre som har rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska erbjudas det, kräver hon.
Det behövs en helhetssyn inom vård och omsorg om äldres munhälsa. Munhälsan ska vara en självklar del i alla medicinska bedömningar för äldre, och behov av munvård ska alltid tas med när biståndshandläggarna gör sina bedömningar.
En sak som Gunvor Petersson har reagerat på är att äldre måste ha hemtjänst varje dag för att vara berättigade.
– Det är inte rätt att äldre går miste om uppsökande och nödvändig tandvård ifall hemtjänsten dras ner. Det ska vara behovet som styr, anser hon.
Ett annat problem är att kommuner och landsting delar ansvaret för de äldre. Distriktssjukvården, vårdpersonalen, tandvården och andra aktörer behöver förbättra sitt samarbete.
 

Råd till tandläkare

Alla som arbetar med äldre ska få bättre kunskap om äldres munvårdsbehov.
Hemtjänstens personal behöver utbildning för att kunna hjälpa äldre att borsta tänderna. Det är också viktigt att de ser till att de som behöver kommer till tandvården.
 

Gillar gemensamma ansträngningar

Gunvor Petersson har även tidigare samarbetat med Tandläkarförbundet. Innan hon gick i pension arbetade hon på Arbetarskyddsstyrelsen (i dag Arbetsmiljöverket). Där hade hon branschansvar för tillsynsfrågor inom hälso- och sjukvård, tandvård och äldreomsorg. Mot slutet av 1990-talet ledde hon ett projekt om åtgärder mot allergi vid användning av härdplaster inom tandvården.
– Det var ett bra exempel på vad man kan göra med gemensamma ansträngningar. Efter att ha gjort en enkätundersökning som visade att problemet var större än man tidigare hade trott, lyckades vi minska allergierna avsevärt. I dag är de nästan helt borta. Gunvor Petersson gillar gemensamma ansträngningar. Nu hoppas hon att samarbetet kring äldretandvården ger lika bra resultat.

Upptäck mer