Annons

Annons

Amalgamsanering minskar upplevd ohälsa

Ur: Journal of Oral Rehabilitation

Det finns personer som är helt övertygade om att deras hälsa påverkas negativt av amalgam i gamla fyllningar, trots att det hittills saknats objektiva belägg för att något sådant samband finns. För att bevisa att amalgamfyllningarna inte är problemet genomförde norska forskare ett försök där de lottade
40 personer, som var övertygade om att amalgam påverkade deras hälsa negativt, till antingen totalsanering eller ingenting.
Patienterna följdes sedan upp under tre års tid där deras upplevda hälsa mättes dels vid undersökningar för dem som genomgått behandling och dels med
hjälp av postala enkäter för dem som inte genomgått behandling. Hypotesen var att det efter tre år inte skulle vara någon skillnad mellan grupperna.
Men så blev det inte.
Den upplevda ohälsan minskade mycket tydligt i den grupp som genomgått en sanering av amalgam, medan den grupp som inte fått någon behandling inte förändrade sin hälsouppfattning under de tre åren. Forskarna mätte också koncentrationerna av kvicksilver i blod och urin i den gruppen som tagit bort sina amalgamfyllningar.
Halten kvicksilver halverades i blodet och minskade till en fjärdedel i urinen jämfört med innan saneringen. Men trots detta samband på gruppnivå gick det inte att finna något samband på individnivå mellan minskade halter kvicksilver i blod och urin och minskad upplevd ohälsa. Forskarna konstaterar
därför att den upplevda ohälsan visserligen minskar efter en amalgamsanering, men att anledningen till det är oklar. Det kan bero på minskade halter
kvicksilver i kroppen, men det kan också bero på uppmärksamheten vid behandling och uppföljning eller på att saneringen, förutom amalgamet, även tog
bort ett orosmoment för patienterna.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade