Annons

Annons

Fler studenter ger fler lärare

Tandläkarutbildningarna i landet byggs ut med sammanlagt 52 studieplatser per år med start 2012. Blir utbildningen sämre när studenterna blir fler?

Tandläkarutbildningen byggs ut med tolv nybörjarplatser 2012. Det blir sex nya platser i Göteborg och sex i Malmö.Ytterligare 40 nya platser föreslås vid landets tandläkarutbildningar mellan 2013 och 2016, men det är inte klart än hur de kommer att fördelas. Varje lärosäte ska anhålla om platser i sitt budgetförslag till regeringen. Skolorna får »önska sig« det antalet studenter de tror sig kunna ta emot och vilket år de kan börja med det. Sedan kommer regeringen att fördela platserna.
Studenter oroar sig för att utbildningens kvalitet försämras när utbildningarna byggs ut. »Myndigheterna håller på att gradvis försämra kvaliteten på tandläkarutbildningen genom att ta in fler studenter men med samma antal lärare«, skriver en student i en kommentar på tandläkartidningen.se. En annan håller med och menar att »kvaliteten på utbildningen verkar delvis ha glömts bort när fokus läggs på att utbilda fler«.
Utbildningsledare försäkrar att undervisningskvaliteten inte försämras när utbildningen byggs ut, däremot finns det en risk att anknytningen till forskning försämras, eftersom skolorna bara får extra pengar till den teoretiska och kliniska undervisningen, men inte till forskning.

Fler lärare anställs

Umeå universitet fick 15 nya platser på tandläkarutbildningen 2009. Målet var att utexaminera cirka 60 tandläkare efter vårterminen 2014, men av de 70 studenter som antogs, återstår bara 44 efter sex terminer.
Därför tar man numera in fler studenter. Bland dem som nu går femte terminen finns 60 av 75 antagna kvar, berättar Eva Levring Jäghagen, programrådets ordförande i Umeå.
Även denna termin antogs 75 studenter till 60 studieplatser vid tandläkarutbildningen.
Grupperna blev större i samband med att utbildningen byggdes ut, men kvaliteten har inte försämrats, försäkrar hon.Ett antal ombyggnationer har gjort att platserna för de praktiska övningarna har blivit fler.
– Vi har ökat antal handledare och vi håller också på med rekryteringar av fler lärare, berättar hon.
Om utbildningen byggs ut ytterligare kommer kvaliteten att upprätthållas, lovar hon.
– Vi är inte beredda att utöka utbildningen ytterligare om det innebär sämre kvalitet.
Därför utreder en arbetsgrupp vilka resurser som krävs för en utökning.
Göteborgs universitet fick 15 nya nybörjarplatser på tandläkarutbildningen 2009. I år byggs utbildningen ut med ytterligare sex platser, varav tre denna termin och tre till hösten.
I dag finns alltså sammanlagt 75 studieplatser i Göteborg: 37 på vårterminen och 38 på hösten. Antalet studenter som tas in är däremot större. Målet är att utexaminera 75 tandläkare per år, trots att en del studenter byter utbildning eller gör studieuppehåll.
Hösten 2011 renoverades utbildningsklinikerna i Göteborg för att möta det ökade behovet av platser för studenter som gör förberedande kliniska övningar och arbetar kliniskt under utbildningen, berättar Annika Ekestubbe, prefekt på tandläkarutbildningen i Göteborg.
Tillsammans med folktandvården planeras dessutom ett antal särskilda kliniker för verksamhetsförlagd undervisning (VFU).
Tandläkarutbildningen har fått mer pengar till undervisning och klinisk verksamhet när utbildningen har byggts ut.
– Däremot tillförs inte institutionen resurser för forskning. Eftersom universitetslärare både undervisar och bedriver forskning finns det på sikt en risk för att vi inte kan anställa lektorer och professorer i den utsträckning som skulle behövas och att undervisningen därmed inte får den forskningsanknytning en akademisk utbildning ska ha, säger hon.

Upptäck mer