Skarp kritik mot nödvändig tandvård i Västra Götaland

13 nov 2012
Dela artikeln
Det finns allvarliga brister i vården av mer än var tionde patient som fått nödvändig tandvård i Västra Götaland. Det konstaterar revisorerna i en rapport. Nu ska en åtgärdsplan sättas in för att komma till rätta med bristerna.

Mellan 2010 och 2011 ökade kostnaderna för nödvändig tandvård i Västra Götaland med 21 procent samtidigt som antalet berättigade till denna vård minskade. Detta fick revisorerna att besluta om en granskning. Denna gjordes av två tandläkare.

312 slumpmässigt utvalda journaler granskades. Nära hälften var från privata tandläkare. Dels granskades om vårdgivarna tagit betalt på ett korrekt sätt, dels granskades vårdens kvalitet.
I 198 av de 312 granskade journalerna upptäcktes brister. I flera fall fann man allvarliga brister. 82 procent av journalerna från privata vårdgivare kritiserades medan motsvarande siffra för den offentliga tandvården var 50 procent.

Många brister

Bland de brister som upptäckts är: avsaknad av terapiplan, bristfällig kontinuitet i vården på grund av ett stort antal vårdgivare, patientjournalernas kvalitet varierar stort, från väl strukturerade till journaler med otillräckliga anteckningar med mycket svårtolkad information, undersökningsdata är i vissa fall mycket bristfälligt dokumenterade, diagnostiserad karies har i en del ärenden lämnats utan åtgärd eller behandlingsplan, en eller flera frakturerade framtänder har i några fall lämnats utan åtgärd, och det finns även fall där man kan ifrågasätta om patienten har utsatts för en alltför omfattande behandling.

De behandlande klinikerna har fått individuell återkoppling i varje enskilt fall. De uppgifter som samlats in har avidentifierats och det är därför inte möjligt för regionen att exempelvis kräva pengar tillbaka i de fall där det förekommit feldebitering.

Åtgärdsplan

Hälso- och sjukvårdsutskottet i regionen informerades, vilket ledde till att utskottet begärde in en åtgärdsplan.
Som en följd av detta skickades revisionsrapporten till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg. Enheten kommer nu att genomföra tillsyn av hur den nödvändiga tandvården bedrivs i Västra Götaland.

Folktandvården har gett ämnesrådet för sjukhustandvård ett kvalitetsutvecklingsuppdrag. Vid det kommande årsskiftet ska man införa ett helt nytt it-stöd för fakturering av nödvändig tandvård. Det innebär att all manuell faktureringsgranskning försvinner och att endast debiteringar enligt regelverket blir möjliga att registrera för vårdgivarna. Tandvårdsenheten föreslår att man i samarbete med vårdvalskontoret ska utreda om vårdval eller ett upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling av den nödvändiga tandvården kan öka möjligheterna för både ekonomisk- och kvalitativ kontroll. Tandvårdsenheten kommer även att föra systematiska kvalitetsdialoger med samtliga vårdgivare.

Oral Care AB, som arbetar med mobil tandvård och är dominerande inom detta, har informerats om revisorernas allvarliga kritik. Enligt företaget har man förbättrat journalföringen genom ett nytt it-baserat journalsystem, och en kvalitetsansvarig tandläkare har anställts. På motsvarande sätt har företrädare för privata vårdgivare informerats genom Västra Sveriges Privattandläkarförening.

Socialstyrelsens uppdrag

Hur har det då kunnat uppstå så stora brister?

– När reformen om nödvändig tandvård infördes 1999 blev det Socialstyrelsen som fick ansvaret för tillsynen och kvalitetsgranskningen, inte regionen. Man kan möjligen tycka att Socialstyrelsen borde ha genomfört tillsyn under de här åren, säger regionens tandvårdschef Ann-Marie Olhede, och tillägger:

– Jag tror inte att den nödvändiga tandvården utförs på ett sämre sätt här än i andra delar av landet.

 

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch