Annons

Annons

Etik 2024-04-16

Etik i tandvården: Var går gränsen för patientens självbestämmande?

Foto: Colourbox

Det är viktigt att tandläkare respekterar sina patienters autonomi. Dessvärre är det, enligt de blivande specialisttandläkarna i vårt material, ofta svårt att veta vad detta innebär i praktiken och var gränserna går för patienternas självbestämmande.

Kursdeltagarna i tvådagarskursen Tandvårdens etik fick inför kursomgångarna 2016–2019 i uppgift att beskriva var sitt etiskt problem som de stött på i sin yrkesutövning eller sina studier. Vi har analyserat och försökt att systematiskt klassificera totalt 123 sådana beskrivningar. I denna artikel tar vi upp problem som behandlar svårigheter som har att göra med patienters autonomi eller brist på autonomi.

I många av fallbeskrivningarna använder sig ST-tandläkarna av ord som ”autonomi” och ”självbestämmande”. Det är inte alltid helt klart vad de menar. Bland etiker är det vanligt att använda ”autonomi” och ”självbestämmande” som synonymer. En person är autonom i en viss beslutssituation om personen kan förstå information som är relevant för beslutet, till exempel om olika behandlingsalternativ, och kan reflektera kring konsekvenserna av alternativen om de genomförs, och värdera dessa konsekvenser i ljuset av sina egna värderingar och preferenser. Autonomi och autonomt beslutsfattande förutsätter alltså beslutskompetens.

Autonomihänsyn kan krocka med ”Göra gott” och ”Inte skada”

Flera fall i vårt material tar upp svårigheter angående att veta vad som bör göras när tandläkaren är oenig med en beslutskompetent patient, exempelvis när patienten avböjer tandläkarens behandlingsförslag.

”Ett etiskt dilemma blir det när vi står inför behandlingsval där ena alternativet är optimerat och lege artis medan det andra är suboptimalt men det patienten vill.”

”Är det rätt att genomföra en förmodat mycket smärtsam behandling utan bedövning på vuxen patient som vill ha och behöver behandling, men som vägrar bedövning?”

I situationer som dessa tycks det råda en konflikt mellan principen att respektera patientens autonomi och tandläkarens önskan att göra det som är bäst för patientens munhälsa, vilket i sin tur knyter an till principerna att göra gott och inte skada. Om en patient har fattat ett autonomt beslut att avstå från en föreslagen tandvårdsbehandling brukar det anses rimligt, ur etisk synvinkel, att låta respekten för autonomi väga tyngre än ambitionerna att göra gott och inte skada. För övrigt är det juridiskt förbjudet med tvångsvård inom tandvården.

"För övrigt är det juridiskt förbjudet med tvångsvård inom tandvården."

Vi bör dock skilja mellan patienter som avstår erbjuden behandling och ­patienter som begär eller kräver behandling.

”Vilken vikt ska läggas vid patientens önskemål om tandläkare bedömer att patienten inte har behov av behandlingen?”

”Är det etiskt att inte tillmötesgå en patients krav om att få en viss behandling om det saknas evidens för behandlingen och behandlingen medför risk för mer skada än nytta?”

”När ska man säga nej till en patient som vill betala för en behandling och när inte?”

Respekt för autonomi sträcker sig inte så långt som att patienter ska få bestämma vilka behandlingar som ska göras. Patientens självbestämmanderätt sträcker sig till att tacka ja eller nej till den behandling som står till buds. Om tandläkaren tillmötesgår en patients krav om att få en behandling som patienten inte har behov av, så kan det medföra att andra patienter med (större) behov av behandling får stå tillbaka, vilket är moraliskt tveksamt utifrån rättviseprincipen.

Dessutom har tandläkare ansvar för att inte utföra vård som är skadlig för patienten. Dessa överväganden kan medföra att tandläkaren på goda etiska grunder kan fatta ett autonomt beslut om att inte tillmötesgå patientens krav, och patienten bör då respektera tandläkarens beslut.

Patienter med begränsad autonomi

Många av de ST-tandläkare som delat med sig av sina fall upplever att det är svårt att veta vad som bör göras när de står inför patienter som saknar eller har begränsad autonomi.

”Hur kan behandlaren försäkra sig om att informationen om allmäntillståndet som hen har fått från patienten är korrekt? Hur kan behandlaren säkerställa att patientens beslut och samtycke till behandlingen inte är baserad på begränsad autonom förmåga? Ska anhöriga kontaktas?”

Om en patient helt saknar autonomi, så finns det givetvis inte någon autonomi att respektera. Situationen kan likväl uppfattas som svårhanterad.

”Patient med alzheimer har omfattande behov av tandvård, men vägrar behandlas av tandläkare.”

”Vi tog beslut om narkos och tandextraktioner som går emot den önskan patienten uttrycker eftersom vi bedömer att han är beslutsoförmögen. […] Varje sövning kan ses som ett övergrepp, men vi som valt denna behandling har gjort det med bland annat icke-skada principen i åtanke då vi anser att vi orsakar honom mer skada och lidande på sikt om vi avstår från behandling.”

"Då återstår kraven att göra gott och inte skada."

Eftersom det sitter djupt rotat att respektera personers val kan det uppfattas som olustigt att fatta beslut mot någons vilja, även om personen ifråga inte längre har förmåga att fatta några genomtänkta beslut. Frågan ”Vilken etisk vikt, om någon, har en patients explicita önskningar till exempel om att få avstå behandling när patientens autonomi är begränsad och svårbedömd?” är inte lätt att besvara. Autonomihänsyn faller dock bort i de situationer där patienten helt saknar beslutskompetens, och då återstår kraven att göra gott och inte skada och eventuellt också andra etiska överväganden.

Anhörigas önskemål

Flera ST-tandläkare vittnar om att det kan bli problematiskt när anhöriga till en patient med begränsad eller obefintlig autonomi har bestämda önskemål om tandvårdsinsatser, särskilt när önske­målen strider mot tandläkarens bedömning av vad som är bra för patienten. Exempelvis kan anhöriga hindra eller försvåra genomförandet av den behandling tandläkaren föreslår.

”Etiskt dilemma uppstår när anhöriga till en dement patient önskar att patienten får omfattande behandling (”en hel bettrehabilitering med fastsittande protetik”) medan tandläkaren bedömer att det är bäst att avstå behandling och patienten inte uttrycker någon önskan om behandling?”

Det kan av juridiska, psykologiska och sociala skäl vara besvärligt om anhöriga och tandläkare är oeniga om behandlingar. Ur etiskt perspektiv är det i vissa fall enklare. Det finns inga autonomi­skäl att låta anhöriga bestämma över dementa släktingar. Respekt för autonomi innebär att respektera de önskemål som individen har angående sitt eget liv, men inte de önskemål som individen har rörande andras liv.

Men ur autonomisynvinkel är det ändå viktigt för tandläkaren att försöka komma fram till om anhöriga, när de uttrycker åsikter om vad som bör göras, uttolkar eller försöker uttolka patientens vilja. Exempelvis kan anhöriga veta vilken inställning patienten hade till tandvård och oral estetik innan patienten blev dement. I den mån de anhöriga kommunicerar detta är autonomiprincipen fortsatt relevant. Hur det är med den saken kan förstås vara ytterst svårt för en tandläkare att avgöra. Det kan inte uteslutas att en anhörig talar i egen sak, snarare än att föra patientens talan.

Det uppstår även etiska problem när föräldrar till icke beslutskapabla barn är oeniga med tandläkaren om behandlingar.

”Vad bör göras när ett litet barn har ett omfattande behov av tandvårdsbehandling, och måste behandlas under narkos på grund av tandvårdsrädsla, men föräldrarna vägrar narkosbehandling? Respektera föräldrarnas önskemål? Orosanmäla? Göra något annat?”

”En framtand extraheras på svårt autistisk patient. Föräldrar insisterar på att den skall ersättas, helst med implantat, då de anser detta vara stigmatiserande för sin son. Patienten kan dock inte genomföra någon vård utan narkos. Patienten remitteras till flera specialistkliniker där alla är eniga [om] att det är svårt att ersätta framtanden pga behandlingssvårigheter. Patienten är själv med största sannolikhet inte besvärad av sin lucka men föräldrar är ändå inte nöjda. Skall en framtand ersättas till varje pris?”

"Det uppstår även etiska problem när föräldrar till icke beslutskapabla barn är oeniga med tandläkaren om behandlingar."

De fyra principerna

I tandvårdens etik är ”de fyra principerna” en bra startpunkt för etisk reflektion.

  • Göra gott innebär att tandläkaren har en skyldighet att göra sådant som är bra för patienten, till exempel genom att tillgodose odontologiska behov.
  • Inte skada innebär på motsvarande sätt en skyldighet att inte skada patienten fysiskt, psykiskt och på andra sätt.
  • Respekt för autonomi (självbestämmande) förutsätter att patienten informeras om diagnoser och möjliga behandlingar och innebär att patienten har rätt att avstå från erbjuden undersökning eller behandling.
  • Rättvisa innebär att lika (behov) ska hanteras lika och att diskriminering inte får förekomma; tandläkaren ska således inte prioritera vissa patienter framför andra på grund av kön, ålder, yrke, etnicitet eller samhällsnytta.

Det kan vara svårt att avgöra i det enskilda fallet hur de olika principerna ska vägas mot varandra om de kommer i konflikt. Det kan många gånger krävas en fördjupad analys.

Här är det inte fråga om att föräldrarna uttolkar sina barns vilja eftersom barnet saknar autonomi och tidigare inte varit autonomt. Man kan i stället argumentera för att föräldrar har ett särskilt ansvar för sina barn och att föräldrar ofta är bäst lämpade att avgöra vad som är bäst för barnen när barnen inte själva är beslutskapabla – och att de därför bör tillskrivas bestämmanderätten. Å andra sidan är det också rimligt att anta att tandläkaren vanligen vet bättre än föräldrarna vilket behandlingsalternativ som är bäst för barnens tandhälsa.

Sammanfattningsvis: Tandläkare vittnar om att det kan uppstå mer eller mindre svåra etiska problem i mötet med autonoma patienter, samt i mötet med patienter som har begränsad eller ingen autonomi och deras anhöriga. Det kan då vara klokt att använda sig av följande tre tumregler:

  1. Respekten för patientens autonomi bör vanligen övertrumfa andra etiska överväganden när en beslutskapabel patient tackar nej till en erbjuden tandvårdsbehandling som patienten är i behov av.
  2. Etiska överväganden om att göra gott och inte skada (och rättvisa prioriteringar) övertrumfar vanligtvis önske­mål om behandlingar som patienten inte har behov av, oavsett om hen är beslutskompetent eller inte.
  3. Tandläkare bör lägga stor vikt vid anhörigas önskemål om behandling av en patient som har begränsad eller obefintlig autonomi endast om dessa önskemål (a) baserar sig på en rimlig tolkning av vad patienten skulle ha beslutat om patienten fortfarande hade varit fullt beslutskapabel eller (b) är grundad på kunskap om vilken behandling som är till patientens bästa.

Tomas Månsson, adjunkt i medicinsk etik, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, LIME, Karolinska institutet
Thomas Kvist, docent och övertandläkare i ­endodonti, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Specialistkliniken för endodonti Göteborg, Folktandvården Västra Götaland.
Gert Helgesson, professor i medicinsk etik, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, LIME, Karolinska institutet

Upptäck mer