Annons

Annons

Undersökning och diagnostik höll inte måttet

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot tandläkare är det ganska vanligt att det finns brister i undersökning och diagnostik, eller i journalföringen av dessa.

I ett aktuellt fall fick IVO in uppgifter från Försäkringskassan som gjorde att myndigheten begärde in journaler för fem patienter som gått hos en tandläkare i Stockholms län. IVO har funnit brister i samtliga fall. I tre av journal­erna anser IVO att det saknas information som en undersökning ska ge.
I beslutet förklarar IVO vad en fullständig undersökning ska omfatta för att vara utförd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det ska framgå vilka tänder som finns och vilken tandvård som tidigare har utförts. Uppgifter om hur det ligger till med karies och parodontal sjukdom ska finnas med. Information om slemhinnorna, bettet och käklederna likaså. Anamnes som omfattar hälsodeklaration och en allmänmedicinsk bedömning ska finnas, och uppgifter om överkänslighet ska inkluderas. Patientens önskemål ska också framgå.

Röntgenbilder och fotodokumentation

Undersökningen ska kompletteras med röntgenbilder och fotodokumentation om det behövs. Undersökningen ska så långt som möjligt göras i samråd med patienten, som också ska informeras om vilka behandlingsalternativ som finns.
Journalen ska ge en komplett bild av patientens kliniska och röntgenologiska status. Därför ska undersökningen dokumenteras i journalen.

Fattas diagnoser och terapiförslag

I det aktuella fallet är texten i ett par av journalerna alltför sparsam. I tre fall saknas det uppgifter om hur bettet och slemhinnorna ser ut samt om vad röntgenbilderna visar. Det fattas diagnoser och terapiförslag. Det framgår inte heller om patienterna har godkänt vården som har föreslagits.
I ett av fallen borde tandläkaren dessutom ha gjort en bettfysiologisk undersökning och tagit kostanamnes för att utreda den omfattande förslitningen i bettet innan han genomförde den stora protetiska behandlingen.

Kofferdam vid rotbehandling

Tandläkaren får också kritik för att det inte framgår av journalerna om han har använt kofferdam vid rotbehandlingar eller gjort bedömningar av rotfyllningarna efter behandlingarna. Det saknas information i operationsberättelserna vid implantatoperationer, och det finns ingen aktuell fickstatus för en patient som förlorat underkäkständer till följd av parodontit.

Upptäck mer