Annons

Annons

Det får du göra med patientbilder

Tolkningarna av regelverket går isär. Praktikertjänst säger ja till publicering av patientbilder i sociala medier – om patienten har givit sitt samtycke i skrift. Folktandvården Stockholm säger nej, oavsett vad patienten tycker.

Bilder på patienter förekommer ofta i sociala medier, till exempel i diskussionsgrupper för tandvårdspersonal. Det kan till exempel röra sig om ett knepigt läge inför en behandling eller om före- och efterbilder på en lyckad behandling.
De som lägger ut bilder vill ibland stämma av med kolleger om de tänker rätt, eller ställa frågor om exempelvis material eller metoder. Ibland vill de visa upp jobb som de är stolta över.
Ofta är det fotografier där bara tänderna eller munnen syns, men även bilder på hela huvudet och röntgenbilder förekommer. Ibland beskrivs patientens ålder, kön, hälsotillstånd med mera i anslutning till bilden.

Lätt att identifiera patienter

Tandvårdspersonal som har jobbat med personerna har nog lätt att identifiera sina patienter och ibland skulle även en bredare allmänhet kunna känna igen dem. Det framgår ofta inte om patienten är tillfrågad om bildpublicering.
Får patientbilder användas i sociala medier? I så fall när och på vilket sätt? Hur gör olika tandvårdsorganisationer?
Folktandvården Stockholms län AB säger nej till patientbilder på sociala medier.

Katarina Lundell tandvårdsstrateg folktandvården Stockholm

Katarina Lundell


– Riktlinjer i vårt ledningssystem reglerar hur vi får göra. Vi får inte ta bilder med mobilen eller använda dem på sociala medier även om patienten säger att det är okej, förklarar Katarina Lundell, tandvårdsstrateg på Folktandvården Stockholms län AB.
Inom folktandvården i Stockholm får patientbilder endast tas med folktandvårdens kameror.
– GDPR säger att vi bara får lagra patientbilder på system som är registrerade för detta ändamål. Därför är det inte tillåtet att ta patientbilder med mobil. Så snart du gör det finns bilden lagrad på ett sätt som inte är tillåtet. Bilden kan dessutom lätt hamna på en server eller någonstans där man inte har kontroll över den.
Avsteg från riktlinjen kan resultera i en varning, som i sin tur kan leda till avsked.

“En patientbild är en journalhandling. Det är sekretesskyddat material.”

Katarina Lundell tror att folktandvården i Stockholm har utdelat en varning, men hon känner inte till att någon har blivit avskedad.
– En patientbild är en journalhandling. Det är sekretesskyddat material. Den ska bara sparas i bildhanteringssystemet, ingen annanstans.
Folktandvården har, enligt lag, register över de system där patienthandlingar, inklusive bilder, får finnas lagrade.
– En medarbetares Facebookkonto är inte ett registrerat system.

Sociala medier och terapiplanering

Får man följa med patienten till väntrummet och be att få ta en bild som inte är en journalhandling för att använda på sociala medier?
– Nej, det tycker jag inte. Det rör sig fortfarande om en behandlare och en patient. Det blir en konstig maktposition och det kan vara svårt för patienten att säga nej.
Det finns situationer då patientbilder får visas för andra. Det är till exempel okej att visa patientbilder för kolleger på kliniken i samband med terapiplanering.
– Då gäller den inre sekretessen på kliniken, säger Katarina Lundell.

Patienten måste informeras

Anställda inom Folktandvården Stockholms län AB kan också använda bilder till forskning och utbildning, men i så fall måste patienten informeras om hur bilden kommer att användas och hur länge. Patienten måste då också ge skriftligt samtycke. Samma sak gäller om det rör sig om bildpublicering i samband med en vetenskaplig artikel eller liknande.
Lagarna som reglerar hur patientbilder används är till exempel patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen.

Gunilla Swanholm

Gunilla Swanholm


Gunilla Swanholm är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening och tandvårdsdirektör i Region Uppsala.
Folktandvårdsföreningen, där representanter för alla folktandvårdsorganisationer i Sverige medverkar, har inga riksomfattande rekommendationer eller liknande om bildpublicering i sociala medier.
– Vi följer gällande lagstiftning och regionernas riktlinjer, säger hon.
Folktandvården Uppsalas inställning till publicering i sociala medier liknar Folktandvården Stockholms. Fotoförbudet har blivit tydligare på senare tid.
– Vi är jätteförsiktiga. Det är fotoförbud på klinikerna och man måste ha samtycke för att använda patientbilder. Publicering på Facebook är ytterst tveksamt. Ska du göra det ska du kunna garantera anonymiteten, och det är nästan omöjligt, säger Gunilla Swanholm.

Vetenskaplig artikel

Det är lätt att spara bilder från sociala medier, och man vet aldrig var de hamnar, resonerar hon.
Liksom inom folktandvården i Stockholm, kan anställda inom Folktandvården Uppsala använda bilder i andra sammanhang, till exempel i en presentation i samband med en föreläsning eller i en vetenskaplig artikel, men precis som i Stockholm ska det finnas ett patientmed­givande. Folktandvården Uppsala har en särskild blankett som ska läggas in i journalen.
– Tidigare kunde man komma överens om det muntligen och behandlaren skrev då in det i journalen.

“Jag skulle bli ganska ställd om jag kände igen mig själv på en bild i en vetenskaplig artikel.”

Gunilla Swanholm tycker att det handlar om sunt förnuft och hon funderar på hur hon själv skulle reagera om hennes tänder användes i ett sådant sammanhang.
– Jag skulle bli ganska ställd om jag kände igen mig själv på en bild i en vetenskaplig artikel i Tandläkar­tidningen utan att jag hade gett mitt medgivande, säger hon.
Praktikertjänst AB gör en annan tolkning av regel­verket som berör publicering av patientbilder på ­sociala medier. Det är okej att lägga ut bilder, men innan man gör det måste patienten få information om hur bilderna ska användas och ge sitt samtycke.

Ann-Chriztine Ericsson Praktikertjänst

Ann-Chriztine Ericsson


– Bilder som tas i en behandlings­situation tillhör patientjournalen. Enligt patientdatalagen får man absolut inte röja några patientuppgifter utan patientens samtycke. Man måste fråga pati­enten och om man har fått okej, bör det vara skriftligt, säger Ann-Chriztine ­Ericsson, tandläkare och chef för stöd och styrning på Praktikertjänst AB.
Hon har ingen uppfattning om hur vanligt förekommande det är med bildpublicering på sociala medier.
– Men det förekommer säkert inom olika grupper.

“Man måste alltid ha patientens samtycke.”

Har man fått patientens samtycke rekommenderar hon att man talar om det i samband med bildpublicering, så att kolleger som ser bilderna vet om det.
Om bilder på patienter ska användas på klinikens webbplats, i en presentation som ska användas på före­läsningar eller i andra liknande sammanhang, gäller samma regler inom Praktikertjänst.
– Det är samma sak. Man måste alltid ha patientens samtycke, säger Ann-Chriztine Ericsson.
Janet Suslick

Att använda patientbilder till en föreläsning går bra – om patienten har informerats om hur bilden kommer att användas och ger skriftligt samtycke. Det anser både folktandvården och Praktikertjänst.

Vad säger lagen om bildpublicering?

Anna-Karin Näslund, jurist och dataskyddsombud på Praktikertjänst AB, ger svar på frågor om publicering av bilder på patienter.

Anna-Karin Näslund Praktikertjänst

Anna-Karin Näslund

Vilka juridiska aspekter bör tandläkare tänka på vad gäller bildpublicering i sociala medier?

Sedan några år tillbaka räknas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som personuppgifter, och regleras av en stor mängd bestämmelser och regelverk. Foton, filmer, teckningar och liknande regleras alltså av bland annat dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Man ska även tänka på att sociala medier (Facebook, Instagram och liknande) ofta har servrar i länder utanför Europa, vilket också kan vara oförenligt med dessa bestämmelser. I större organisationer finns vanligtvis både juridisk och praktisk hjälp att få, men för enskilda mottagningar kan det vara svårt att hålla koll på regelverken. Är man osäker bör man ta kontakt med en dataskyddsexpert.

Vad är det som gäller när bilder används i marknadsföringssyfte på en egen webbplats, i kommersiella annonser och liknande?

Vill man publicera en bild på en patient i offentliga kanaler, exempelvis i sociala medier, på hemsidan eller i en marknadsföringskampanj, finns några generella riktlinjer att tänka på för att följa regelverken (se faktarutan). Ett enkelt sätt att undvika fel är att alltid fråga patienten om det går bra att ta en bild, och berätta vad du planerar att använda bilden till.

Vad är det som gäller när tandläkare vill använda bilder på patienter i presentationer som ska användas i gruppdiskussioner, på föreläsningar, i vetenskapliga publikationer eller liknande sammanhang?

Fråga patienten om det går bra att ta en bild, och berätta vad du planerar att använda bilden till. När GDPR trädde i kraft för tre år sedan fick individen ett starkare ägarskap över sina personuppgifter, vilket påverkar hantering av patientbilder både offentligt och internt. Som vid all behandling av personuppgifter måste man därför vara tydlig gentemot patienterna om vad syftet är med bilden och hur bilden ska användas.

Upptäck mer