Annons

Annons

Få regioner ­kräver vaccinerad tandvårdspersonal

Dalarna och Blekinge går i bräschen för strikta krav på att medarbetare inom folktandvården och regionen som helhet ska vara vaccinerade. Men merparten av folktandvårdsorganisationerna väljer en mjukare linje, visar Tandläkartidningens kartläggning.

Efter beslut i regionstyrelsen i Dalarna under julveckan gäller krav på att medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19. Anställda förväntas visa upp ett giltigt vaccinationsbevis, och regionen har klart uttalat att endast fullvaccinerade kommer att rekryteras till vakanta tjänster.

Karin Gunnars Hellgren


– Jag ser positivt på den nya policyn som sänder en signal att vi månar om våra anställda och patienterna för att bidra till att begränsa smittspridningen, ­säger tandvårdschef Karin Gunnars Hellgren.
Vad har du mött för reaktioner från egen personal?
– Övervägande positiva. Men enstaka medarbetare som ej har giltigt vaccinationsbevis har en känsla av att detta kränker den personliga integriteten.
Efter regionstyrelsebeslutet har Folktandvården inlett en kartläggning av medarbetarnas vaccinationsbevis som underlag för att bedöma hur det påverkar verksamheten.
Åtgärder har också vidtagits för att skydda sårbara patienter så att de inte behandlas av personal som inte visat upp vaccinationsbevis.
Karin Gunnars Hellgren lyfter fram ”dalalinjen” som en ”trygghet för alla”.

“Jag tycker faktiskt man kan likna det vid skyddsutrustning som är självklar vid andra arbetsplatser.”

– Jag tycker faktiskt man kan likna det vid skyddsutrustning som är självklar vid andra arbetsplatser – som att man har hjälm på en byggarbetsplats för att minska skadan om man får saker i huvudet.
– Det handlar om att ha ett skydd – tänk om medarbetare smittas av covid och får men livet ut. Som arbetsgivare behöver vi göra allt vi kan för att undvika det.
Den utredning om rättsläget som Region Dalarna initierade i höstas – och som blivit grund för kravet på vaccinationsbevis – har följts med stort intresse inom regionsektorn.
Folktandvården Blekinge har också infört ett krav på att personalen ska vara vaccinerad efter beslut inom regionens särskilda krisledning i slutet av november.

Håkan Bergevi

Håkan Bergevi


– Vi har även diskuterat i regionledningen nyligen om vi ska kräva dokumentation men valt att inte göra det. Vi litar på det muntliga besked som sökande till våra tjänster ger, säger Håkan Bergevi, tandvårdsdirektör i Blekinge.
Krav ställs även på att sommarvikarier ska vara vaccinerade.
– Så frågan blir högaktuell nu under vårvintern när vi rekryterar till sommarvikariat – många av dem är tandläkarstudenter som beroende på antal avklarade terminer går in som tandsköterska eller med tillfällig legitimation.
Vad gäller för befintliga medarbetare?
– Vi gjorde en kontroll ­innan jul när det började krisa igen. Cheferna ombads rapportera in vilka som var vaccinerade respektive inte vaccinerade. Det är förstås känsligt, men där upplevde vi bra gehör från de anställda som överlag inte kände några problem att tala om hur det var för egen del.
Hur hanterar ni ovaccinerad personal?
– Först och främst är det endast ett fåtal och det är glädjande för en organisation med över 300 medarbetare. Vad jag vet berörs ingen tandläkare, men däremot någon enstaka tandhygienist som vi placerat om till patienter som är mindre infektionskäns­liga, säger Håkan ­Bergevi.
Övriga regioner har valt att avvakta om vaccinationskrav eller avstå med hänvisning till det oklara rättsläget och att man har situationen under kontroll.
– Vi har ingen inriktning att bara anställa vaccinerad personal. Vi arbetar med triagering, nollnärvaro vid symtom och basala hygienrutiner förstärkta med munskydd och visir. Baserat på de riskanalyser vi gjort och våra erfarenheter under pandemin har detta varit välfungerande för att förebygga smitta mellan behandlare och patient, säger Caroline Klofelt, vd för Folktandvården Sörmland.

Oeniga med arbetsgivaren

Tveksamhet inför att ta strid med facket kan också ha betydelse. Inom Region Dalarna har de fackliga organisationerna förklarat sig oeniga med arbetsgivaren, vilket fått regionledningen att reagera starkt.
– För mig är det häpnadsväckande att de fackliga organisationerna inte förstår allvaret i situationen. Som arbetsgivare och vårdgivare hanterar vi nu en global pandemi av en omfattning som vi inte skådat i en modern tid, säger Ulf Berg, moderat region­styrelseordförande i Dalarna, i ett pressutskick.
Tjänstetandläkarna centralt är mer förstående till att vårdgivare agerar:

Susanna Magnusson

Susanna Magnusson


– Det är en väldigt ­speciell situ­ation vi har med denna pandemi och därmed är också mycket av de arbetsrättsliga frågeställningar som uppkommer oprövade. Tjänstetandläkarnas uppfattning är att arbetsgivare inte kan tvinga anställda att vaccinera sig. Det här är ju som sagt var en ny situation vi hamnat i, och som alltid är det bäst om man kan hitta lösningar som är så smidiga som möjligt för bägge parter, säger ombudsman Susanna Magnusson.
– I det fall en arbetsgivare anser att ovaccinerade under en period inte ska behandla patienter så kan arbetsgivaren, i stället för att låta tandläkaren vara kliniskt verksam, tilldela denne andra arbetsuppgifter. De förändrade arbetsuppgifterna anser vi då ska ligga inom arbetsskyldighetens ram med i övrigt oförändrade löne- och anställningsvillkor.

Upptäck mer