Annons

Annons

Folktandvården trotsar JO och debiterar uteblivanden

Att ta ut en avgift om patienten uteblir är inte tillåtet om besöket inte är överenskommet, slår regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen fast. Justitieombudsmannen (JO) har påtalat samma sak, men folktandvården i flera regioner fortsätter avgiftsbelägga patienter som uteblir.

Att ta ut en avgift om patienten uteblir är inte tillåtet om besöket inte är överenskommet, slår regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen fast. Justitieombudsmannen (JO) har påtalat samma sak, men folktandvården i flera regioner fortsätter avgiftsbelägga patienter som uteblir.
Folktandvården i Jämtland Härjedalen får inte längre ta ut en avgift för uteblivna besök när de inte är avtalade. Det kan till exempel gälla barn som flyttar till regionen och uteblir när folktandvården kal­lar till tandvårdsbesök.

Karl-Johan Lindgren

Karl-Johan Lindgren


– När vi ensidigt skickar ut en kallelse som vårdnadshavaren inte har bett om kan det inte betraktas som ett avtal, säger Karl-Johan Lindgren, regionjurist i Jämtland Härjedalen.
I mitten av februari fattade regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen beslut om att folktandvården inte längre får debitera patienter som uteblir om det inte finns en tydlig avtalsrelation dem emellan.
Frågan hamnade på politikernas bord sedan tjänstemän i regionförvaltningen uppmärksammat de kallelser folktandvården skickar när ett barn flyttar till länet eller uppnår en viss ålder.
– Vi vill hålla koll på barn och ungdomars tandhälsa, men det besöket har man hittills kallat till utan förgående kontakt med vårdnadshavaren. Ett avtal blir det bara om vi först ringer till föräldern och säger att nu har du flyttat hit och nu bokar vi en tid, säger Karl-Johan Lindgren.
Sörmland, Östergötland Halland och Örebro är andra regioner där folktandvården avgiftsbelägger uteblivna besök, oavsett om det finns eller inte finns en överenskommelse med patient eller vårdnadshavare, visar Tandläkartidningens kartläggning.
Anna Carin Dahlgren

Anna Carin Dahlgren


– Våra jurister ser lite annorlunda på det här eftersom vi tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV) i vår barn- och ungdomstandvård. Då har alla föräldrar gjort ett vårdval och därmed har vi redan en relation, säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör vid Folktandvården Östergötland.
Hon framhåller att Folktandvården Östergötland är en av flera aktörer som sökt auktorisation som vårdgivare och därmed följer den regelbok som regionfullmäktige beslutar om.
– I den framgår vilka regler som gäller för patienter som uteblir och att våra kliniker kan debitera. Regionfullmäktige fastställer våra taxor inklusive avgiften för dem som uteblir, säger Anna Carin Dahlgren.

JO-anmälan

Folktandvården Värmland skickade fram till för några år sedan faktura till alla patienter som uteblev från tandläkarbesök, men ändrade sig efter kritik från Justitieombudsmannen (JO). Bakgrunden var en anmälan till JO där en vårdnadshavare var kritisk till att han fått en kallelse till en tandhälsoundersökning för sin ettårige son. I kallelsen angavs en tid som hade reserverats för besöket.
Vidare stod det att han snarast skulle kontakta folktandvården om den reserverade tiden inte passade och att uteblivet besök skulle debiteras med 75 kronor. Mannen konstaterade att tandvårdslagen ger rätt att debitera för uteblivet avtalat besök, men i det här fallet hade han som vårdnadshavare inte ingått något avtal.

”Kallelsen till det första tandvårdsbesöket kan inte anses innebära att det ingåtts en sådan överenskommelse med vårdnadshavarna att det är fråga om ett avtalat besök.”

JO höll med anmälaren och riktade i februari 2017 kritik mot landstinget: ”Kallelsen till det första tandvårdsbesöket kan inte anses innebära att det ingåtts en sådan överenskommelse med vårdnadshavarna att det är fråga om ett avtalat besök. Därmed finns inte grund för att ta ut avgift enligt 15 a § tandvårdslagen om patienten uteblir eller inte hör av sig till folktandvården angående den reserverade tiden.”
Som en följd av kritiken ändrade landstinget – i dag Region Värmland – sina rutiner. Numera debiterar folktandvården endast för uteblivna besök när det finns en sådan överenskommelse med patient eller vårdnadshavare att det är fråga om ett avtalat besök.
Majoriteten av regionerna tolkar lagen på samma sätt som JO.

Kristin Ånstrand

Kristin Ånstrand


– Jag och vår regionjurist tolkar den så att man inte har rätt att debitera patienter som man inte tidigare haft någon form av överenskommelse med. Har patienten däremot sagt ja till en revisionskallelse eller blivit informerad om att vi kommer att kalla i framtiden är det ok att debitera, säger Kristin Ånstrand, verksamhetsutvecklare vid Folktandvården Västra Götaland.
Samtidigt menar flera företrädare för folktandvården som Tandläkartidningen pratat med att kriterierna för när vårdgivare och patient kan sägas ha ingått ett avtal inte är glasklara.
Anna Rinstad

Anna Rinstad


– Vi uppmanar våra kliniker att försäkra sig om att det finns en överenskommelse med patienten.Vi behöver förvissa oss om att den vill komma, säger Anna Rinstad, kvalitets- och utvecklingschef, Folktandvården Dalarna.
Läs också: Patienter uteblir 200 000 timmar

Upptäck mer