Annons

Annons

Förbundet underkänner utredningens analys

Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.

– Det är glädjande att utredningen konstaterar att skillnaderna i tandhälsa har minskat; det visar att vi är på rätt väg. Men vi ser inte att utredningens förslag gör att man kommer till rätta med de skillnader som finns, det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tand­läkar­förbund.

Chaim Zlotnik

Chaim Zlotnik


Han tycker att man har förenklat beskrivningen av vilka grupper som inte nås, genom att enbart peka på socioekonomiska faktorer. Han pekar till exempel på tandvårdsrädda och personer som inte kommer av kulturella, traditionella skäl, och inte minst utmaningen att nå de äldre och att möta behoven i glesbygden.
– Veronica Palm sa att förutsägbarhet och tillgänglighet är viktigt. Utredningen saknar dock förslag som kan förbättra tillgängligheten i glesbygd. Det blir heller inte mer förutsägbart vad terapierna kostar efter att man fått sin undersökning för 200 kronor. Vi underkänner utredningen på den punkten, efter­som vi tycker att den bara skrapar på ytan.

”Det behöver bli tydligare hur det ska finansieras.”

Han poängterar att han som ordförande för Sveriges Tand­läkar­förbund företräder flera riksorganisationer med delvis olika uppfattning. Men det alla är överens om är att den tandvård som bedrivs måste ha kostnadstäckning, och man vill måna om fri prissättning och fri etableringsrätt.
– Det finns en risk för under­finansi­ering och försämrad tandvård om man inför en prisreglering. Det behöver bli tydligare hur det ska finansieras.
Han uttrycker också en oro över vad som avgör om man kvalar in till det statliga selektiva tandvårdsstödet som föreslås ersätta dagens regionala särskilda tandvårdsstöd.

Bra nulägesbild av tandvården

Utredningen i stort beskriver han som ett väldigt intressant material att ta del av, som ger både en bra nulägesbild och en retrospektiv bild av tandvården.
– Men spontant tänker jag ”hur kunde de dra den här slutsatsen av det här materialet?” Det känns som en valaffisch som säger att ”200 spänn kostar allt”.
En invändning som han har mot utredningen är att han tycker att systemet fungerar ganska bra redan i dag. Att det visser­ligen är bra om de regionala tandvårdsstöden blir mer enhetliga, men att ett förändrat huvudmannaskap inte förändrar så mycket för patienten. Och att det föreslagna riskbedömningsprogrammet riskerar att leda till mer administrativt arbete.
– Det har varit många duktiga människor med i utredningen, men i expertgruppen fanns inte så många som har erfarenhet av hur det är att jobba som tandläkare i dag. Det är till exempel inte så enkelt längre att göra en undersökning. Vardagen är mer komplex, och det tar tid om det ska bli bra. Jag upplever inte att man tagit hänsyn till den förändring som skett.

Ersättning från första åtgärden

Chaim Zlotnik känner inte igen sig i utredningens verklighetsbeskrivning. Till exempel tycker han att man kan ifrågasätta utredningens slutsats att det finns tillräckligt många behandlare, och att tandvården går ekonomiskt bra.
– Det kanske gäller några, men inte alla.
Han föreslår att man ska behålla de bitar av dagens tandvårdssystem som fungerar bra, men förenkla både de statliga och de regionala stöden.
– Låt folk få ersättning från första åtgärden i stället.

Utredningens referensgrupp

Sveriges Tandläkarförbund var inte inbjudna att delta i utredningen från början, men representanter från riksföreningarna har deltagit i utredningens referensgrupper som träffades vid stormöten.
– Efter att jag skrev om utredningen i min ledare i Tandläkartidningen blev vi inbjudna och erbjöd utredningen att vi kunde vara behjälpliga. Men på de stora möten där vi satt med har man inte möjlighet att resonera.

”Vems behov ska råda? Det behöver vara tydligt när man träffar patienten.”

Huvudrubriken för förslaget från utredningen är ”När behovet får styra”. Något som Chaim Zlotnik tycker behöver förtydligas.
– Behov i relation till vad? Funktion, estetik, hur det låter när man talar, hur bettet ser ut, självkänsla … Om patienten känner att det inte känns bra, ska tandläkaren då väga risker för subjektiva och objektiva behov? Vems behov ska råda? Det behöver vara tydligt när man träffar patienten.
Sveriges Tandläkarförbund kommer nu att fortsätta att analysera det förslag som utredningen har lagt fram. Chaim Zlotnik betonar att utredningen är väldigt inriktad på ersättningssystemen, vilket är frågor som hanteras i riksföreningarna.

Upptäck mer