Annons

Annons

Från organiserat fusk till brottslighet

I nyhetsrapporteringar får vi höra att samhällets tilltagande våld måste förebyggas och hejdas, kanske redan i förskolan. Kanske måste vi tänka så även inom tandvården och tidigt stärka det etiska förhållningssättet i vår yrkes­utövning och stävja missbruk av statliga medel? Det skriver Inger Wårdh. ledamot av Tandläkarförbundets etikkommitté.

För cirka ett år sedan skrev jag som ledamot av Etikkommittén en artikel om fusk. Sedan dess har några kliniker blivit uteslutna från Försäkringskassans ersättningssystem på grund av regelbunden otillåten användning av det statliga tandvårdsstödet, vilket i förlängningen är missbruk av tandvårdens ekonomiska resurser.
Ingångsporten till tung narkotika sägs ofta vara ”lättare” droger och i de gamla bibliska texterna står det skrivet om begäret, som blir havande och föder synd (Jakob 1:15). Gång på gång får vi också i nyhetsrapporteringar höra att samhällets tilltagande våld måste förebyggas och hejdas i unga år, kanske redan i förskolan.
Är det så vi bör tänka även inom tandvården? Att tidigt stärka det etiska förhållningssättet till vår professions vardagliga yrkesutövning både vad gäller patientbehandling och ekonomi, såväl som att stävja misskötsel av statliga medel? Kan man dra en tråd från fusk i tandvården till ett strukturerat missbruk i socialförsäkringssystem och till och med det som kan bedömas som en misstänkt organiserad brottslighet inom tandvården?
Vid årets digitala Riksstämma hålls ett etikseminarium med det intresseväckande namnet ”Från Troll till välfärd – etik till salu”. Det handlar inte om tandtroll i den vanliga bemärkelsen utan om en rapport från Nationellt under­rättelse­centrum om den opera­tiva rådsinsatsen Trollet.
Genom myndighetssamverkan framkom under december 2015 uppgifter om vårdgivare/grupperingar som i stor omfattning misstänktes utnyttja det statliga tand­vårds­stödet. Det handlade om målvakter som registrerats som bolags­före­trädare, bolag som endast förekom på papperet och att tandvårdsbehandlingar med begärt stöd från Försäkringskassan aldrig hade utförts. Det föreföll även som att kundregister hade sålts och återanvänts på olika platser i landet för att debitera behandlingar som aldrig hade utförts. ­Stora summor pengar slussades via bulvaner och växlingskontor.
När jag först läste denna rapport måste jag ärligt erkänna att jag inte riktigt trodde den var sann, vilket den dessvärre visat sig vara. Min förra text om fusk fick plötsligt en annan dignitet. Är det så här det i slut­ändan kan bli?
Organiserad ekonomisk brottslighet är inget specifikt för tandvården, snarare har väl tandvården ganska sent blivit aktuell för sådan verksamhet. Tandvård är hårt ekonomiskt reglerad och systemet kan vara svårt att förstå. Någonstans tycks möjligheter ha skapats för att använda systemet på helt fel sätt.
Det kanske inte är att begå ett brott, men ­direkt olämpligt ur ett etiskt och moraliskt perspektiv, att rekommendera en behandling som ger bättre ekonomiskt utfall men som inte är helt berättigad ur odontologisk synpunkt.
Organiserad brottslighet inom tandvårdsförsäkringen handlar dock om att medvetet och regelvidrigt kryssa mellan regelverkets paragrafer på ett sätt som ger stora ekonomiska fördelar och som hindrar snar upptäckt. Det har ­inget alls med tandvård att göra, den är helt under­ordnad.
Saker som sker av misstag sker ofta endast enstaka gånger. Systematiska misstag är kanske orsakade av stor okunskap i ett väl omvittnat komplicerat försäkringssystem. Men misstagen kan i så fall rättas till. Upprepas misstagen tillräckligt många gånger utan någon negativ konsekvens, är det lätt att gränser för det tillåtna flyttas och toleransen ökar. Det är här som fusket etableras. Det är dubbelt olyckligt i en verksamhet som bygger på förtroende mellan behandlare och patient och som har direkt koppling till människors hälsa.
Trots att Sverige har ett internationellt sett väl utbyggt försäkringssystem för att stötta dem som behöver mycket tandvård, upplever dock en del patienter tandvård som dyrt och bekymrar sig för behandlingskostnaden. Det kan vara svårt att sälja in hälsoaspekter och be­tona värdet av egenvård och profylaktiska insatser. Skulle tandvården dessutom uppfattas som ekonomiskt oärlig, blir detta ännu svårare.
Lars Sjödin från Försäkringskassan och Johan Blomgren från IVO, båda organisationerna delaktiga i Trollet, ger tillsammans med Karl Torring från Röda Korset ett intressant digitalt seminarium under Riksstämman om detta ämne. Seminariet spelas in och kommer sedan att finnas att tillgå under tiden efter stämman. Hoppas du får möjlighet att ta del av det.
Inger Wårdh, ledamot av Tandläkarförbundets etikkommitté

Upptäck mer