Annons

Annons

Ingen vits att tolka humor

Undvik humor, metaforer och småprat när du talar med patienten, det leder ofta till missförstånd. I en nyutkommen bok får de som arbetar med tolk många tips om hur man kan göra det på ett mer strukturerat sätt.

Det var dagen före jul­afton och på vårdcentralen hade en läkare just undersökt en patient som var ­invandrare. Samtalet fördes med hjälp av tolk, och för att vara vänlig ­frågade läka­ren: Ska du se ­Kalle Anka på tv i morgon?

”Här söker jag hjälp hos en läkare för att jag är sjuk och så börjar han tala om Kalle Anka! ”

Tolken gjorde som tolkar ska göra och översatte frågan orda­grant. Då blev patienten mycket upprörd. Här söker jag hjälp hos en läkare för att jag är sjuk och så börjar han tala om Kalle Anka! Det kan inte vara en seriös läkare! Med en mening hade förtroendet mellan patient och läkare raserats.
Det är Minna Forsell som berättar historien, och hon gör det för att illustrera hur lätt det är att tolkade samtal går fel.
– Det kunde naturligtvis lika gärna ha hänt i tandvården. I tolksituationer finns det en ocean av möjligheter till missförstånd, säger hon.
 Minna Forsell är legitimerad psykolog och arbetar på en vårdcentral för asylsökande i Stockholm. Hon har många års erfarenhet av samtal med hjälp av tolk.
Nu har hon samlat sin kunskap i boken ”Att arbeta med tolk”, där hon ger många tips om hur man kan samarbeta med en tolk på ett mer genomtänkt sätt.
Att arbeta med tolk handlar inte bara om att ta sig över språkliga barriärer, det innebär också att arbeta professionellt med en assisterande yrkesutövare. Därför är det ofta bra att informera tolken i förväg om vad samtalet kommer att handla om och understryka vad som är extra viktigt.

Korta meningar

För tandvårdspersonalen är det självklart att ett föräldrasamtal om barnens kariesproblem ska utmynna i en överenskommelse om förebyggande åtgärder, men det är inte självklart för tolken om inte hen har blivit orienterad om det i förväg.
Om man känner att man inte når fram till patienten så gäller det att ta tag i det meddetsamma. Då kan det vara bra att prata långsammare och använda korta meningar. Om patienten vänder sig direkt till tolken så är det ett tydligt tecken på att kommunikationen inte fungerar.
– Tolken vet nästan alltid varför det uppstått förvirring, men en professionell tolk får inte självmant ge sig in och förklara. Men om man vänder sig till tolken med en direkt fråga om vad problemet är så kan hen ofta sätta fingret på varför du och pati­en­ten har pratat förbi varandra, säger Minna Forsell.

Smågodis uttryck för kärlek

Ibland är barriärerna mer kulturella än språkliga. I vissa kulturer är det ett uttryck för kärlek att ge småbarn godis hela tiden och därför uppfattas det som kärlekslöst att inte göra det. För föräldrarna kan den aspekten väga tyngre än risken för att barnet får karies. I sådana situationer kan man inte gå i opposition mot deras synsätt, då är det bättre att försöka hitta lösningar. Finns det något annat ni kan ge ert barn?
I många länder har läkaren och tandläkaren en expertroll och förväntas agera på ett sådant sätt. Många patienter blir otrygga när de möter svensk vårdpersonal som hela tiden frågar efter deras åsikt. Det kan uppfattas som om vårdgivaren är osäker och inte kan sin sak.
– Jag tror inte att man ska vara rädd för att vara en auktoritet och tydligt förklara vad som behöver göras. Man ska naturligtvis inte göra avsteg från medbestämmandet i vården, men man kan uttrycka sig på andra sätt. Man kan fråga ”Finns det något som hindrar dig att följa det här rådet?”

Den icke-verbala kommunikationen

– Undvik frågan ”Hur känner du inför det här?” Om man direktöversätter det så blir det omöjligt att svara på för män­ni­skor som kommer från länder där man inte pratar om känslor på det sättet.
I tandvården arbetar man ofta med telefontolk. Då är det mycket viktigt att ha en bra tele­fon, båda parter måste ­kunna sitta bekvämt och höra bra. Telefon­tolkar är kostnadseffektiva och det kan vara skönt att slippa en extra person i rummet. Men telefontolkade samtal blir inte alltid så bra eftersom tolken går miste om den icke-verbala kommunikationen och kanske inte uppfattar om en patient är rädd eller ledsen.

Samtal om samtalet

Minna Forsell tycker att man ska avsluta med ett samtal om samtalet. Vad kom vi fram till? Har du några fler frågor?
Att låta barn tolka är helt fel, och det är inte bra att förlita sig på anhöriga heller. Då kan relationer, lojaliteter och olika hänsynstaganden göra att samtalet inte tolkas korrekt.
– Använd bara professionella tolkar och glöm inte att ge dem uppskattning när det har gått bra. Att vara tolk är ett tufft jobb och de får ofta kritik, säger Minna Forsell.

Upptäck mer