Annons

Annons

Kommentar: ”Personalförsörjningen på utbildningarna behöver lösas”

Sverige behöver en internationellt konkurrenskraftig tandläkarutbildning av högsta kvalitet som motsvarar dagens och morgondagens vårdbehov. Det är bra att diskussionen om den regionala bristen på tandläkare lyfts. För Sveriges Tandläkarförbund är en rättvis och jämlik tandvård över hela landet en självklarhet.

När nya satsningar inom högskolan görs, måste det alltid finnas en avvägning mot redan befintliga uppdrag.
I början av året larmade de ansvariga för landets tandläkarutbildningar om problemen med den framtida lärarförsörjningen. Lärosätena skrev på debattplats i bland annat Tandläkartidningen att de står inför stora personalutmaningar på grund av ett generationsskifte i kombination med att anslagen från Utbildningsdepartementet inte ger kostnadstäckning. Problemen med personalförsörjningen på landets tandläkarutbildningar behöver lösas. Det är också viktigt att det skapas förutsättningar till rekrytering av personal med forskningsambition.
Dimensioneringen av utbildningar av tandvårdspersonal måste följa tandvårdens långsiktiga behov och bör inte främst vara ett medel för regional tillväxt. Avgörande för etablering av nya högskolor, högskoleprogram och fler utbildningsplatser bör i första hand vara avväganden gällande utbildningskvalitet och nationellt utbildningsbehov.
Sveriges Tandläkarförbund välkomnar att problemet med den regionala bristen på tandläkare diskuteras. Vi behöver ett öppet samtal om hur situationen kan lösas, där flera åtgärder är möjliga. Ett sådant samtal skulle kunna mynna ut i att vi behöver fler lärosäten.
Det är också möjligt att vi kommer fram till att den verksamhetsförlagda utbildningen behöver utvecklas eller till och med kompletteras med en tjänstgöringsperiod. För att på allvar ta oss an situationen behöver vi en öppen diskussion och djupgående analyser, som vi förväntar oss nu kommer att ske. För Sveriges Tandläkarförbund är det viktigaste att befolkningens behov av tandvård tillgodoses.
Förbundsstyrelsen genom Chaim Zlotnik

Upptäck mer