Annons

Annons

Många åsikter om specialisttjänstgöring

Socialstyrelsens nya föreskrifter och råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring intresserar Tandvårdssverige. Drygt 50 instanser hade skrivit remissvar när tiden gick ut i september.

Föreskrifterna ska träda i kraft den första juni 2018, är det tänkt.
Dagens åtta specialiteter blir kvar och det blir en nionde specialitet – orofacial medicin.
Föreskrifterna innehåller nya målbeskrivningar för samtliga specialiteter och beskriver vad tandläkare ska kunna, när de är klara med specialisttjänstgöringen inom de nio specialiteterna.
Det framgår också vilken kompetens ST-tandläkarnas handledare och verksamhetschefer behöver ha, och nya regler för specialister som har utbildats utanför EU/EES finns med.
Myndigheter, landsting och regioner, förbund, universitet och specialistföreningar finns med bland dem som har skrivit remissvar till Socialstyrelsen. Överlag är de positiva, men det finns gott om synpunkter om detaljerna i föreskrifterna.
Alla måste kunna etik
I de nya föreskrifterna står det exempelvis på många ställen att specialisttandläkare ska kunna identifiera etiska problem, analysera dem och hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet. Det står också att specialister ska visa kunskap om hur diskriminering och ojämlikheter i tandvården kan förebyggas och motverkas.
Det har flera instanser kommenterat. Sveriges Folktandvårdsförening anser till exempel att detta är centralt i yrkesutövningen och att alla tandläkare behöver kunna det. Föreningen tycker därför att de ska utgå som moment i specialistutbildningen, annars kan man tro att inte alla tandläkare behöver kunna det.
Tandvårdsrädsla bör nämnas
Folktandvårdsföreningen föreslår också att tandvårdsrädsla läggs in som en punkt bland det som specialister i orofacial medicin och pedodonti ska kunna.
Föreningen anser också att det vore värdefullt om Socialstyrelsen kunde göra en uppskattning av vad det kostar att utbilda en specialisttandläkare. En farhåga är att kostnaderna underskattas exempelvis för handledarutbildningen samt den nya utbildningen i orofacial medicin.
Folktandvårdsföreningen vill också införa ett krav på fyra års allmäntjänstgöring innan tandläkare får utbilda sig till specialist.
Vill ha skarpare kontroll
Sveriges Tandläkarförbund saknar ett krav på vetenskapligt projektarbete i specialistutbildningarna och efterlyser en skarpare kontroll för att avgöra om ST-tandläkaren har uppfyllt utbildningens mål än vad Socialstyrelsen föreslår. Annars är det risk för onödigt stora kvalitetsskillnader mellan olika utbildningsorter.
Förbundet vill även i fortsättningen ha en formaliserad examination med en extern handledare. ”Examination är i dag en diskussion där ST-tandläkaren måste visa prov på kunskap, förståelse och mognad, vilket är ytterst viktigt. Prov på pedagogisk förmåga ska också visas i form av en examinationsföreläsning”, skriver förbundet.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vill att föreskrifterna ska tydliggöra vilka behandlingsmoment som ingår i de olika specialisterna. Annars blir regelverket om statligt tandvårdsstöd svårare att tillämpa.
Janet Suslick

Upptäck mer