Annons

Annons

Miljonrullning hos Privattandläkarna

De förtroendevalda revisorerna i Sveriges Privattandläkarförening, SPF, riktar mycket hård kritik mot hur föreningens verksamhet och ekonomi har hanterats.

Tandläkartidningen har läst revisionsrapporten. Där finns en rad anmärkningar:
Generalsekreteraren beviljades en ”omotiverat hög” lön på 195 000 kronor i månaden av styrelsen. Enligt uppgifter som revisorerna fått från Charity Ratings, som bland annat gör undersökningar av lönenivåerna för generalsekreterare och styrelseordförande i ideella organisationer, hade generalsekreteraren för Cancerfonden den högsta månadslönen 2009. Den var 97 750 kronor.
Utöver lönen fick SPF:s generalsekreterare ett ”vidlyftigt och omotiverat högt” avgångsvederlag på 5,7 miljoner kronor. Totalt betalade SPF ut cirka tio miljoner kronor till generalsekreteraren under 2011. Som skäl för det höga avgångsvederlaget har styrelsen angett att generalsekreteraren dödshotades, men enligt revisorerna finns ingen polisanmälan om detta. De skriver: ”…varken äktheten eller omfattningen av hotbilden har kontrollerats på ett vederhäftigt sätt”.

Ej följt praxis

Av rapporten framgår det vidare att representationskostnaderna inom SPF har varit ”vidlyftiga och avviker från SPF:s policy. Styrelsen för SPF, generalsekreteraren och vice vd:n har därmed ”gravt missbrukat medlemmarnas medel”.
Generalsekreteraren och vice vd:n har inte följt praxis för uttag av flextid. Eftersom det funnits ett mönster att plocka från sitt flexsaldo har generalsekreteraren och vice vd:n sparat semesterdagar och senare tagit ut dem i kontanter. För generalsekreteraren betalade SPF ut en semesterersättning på cirka 400 000 kronor under 2010-2011. Vice vd:n tog under 2011 ut 72 360 kronor i outtagna semesterdagar genom att i stället använda timmar från sitt flexsaldo som semester.
Svensk Privattandvård AB:s ordförande har godkänt en utbetalning av ”omotiverade extra gratifikationer” på totalt 160 000 kronor till bolagets vice vd som kompensation för att denne under två kortare perioder trätt in som tillförordnad vd för bolaget, trots att arbetsuppgifterna ingick i hans arbetsbeskrivning.
Enligt revisorerna har ”omotiverade arvoden” på över tre miljoner kronor gått till externa konsulter. Det gäller både SPF och Svensk Privattandvård AB. SPF:s styrelse har valt att anlita en av Stockholms mest välrenommerade advokatfirmor, som debiterat 5 250 kronor inklusive moms i timmen. Ersättning för mer än 500 timmar har betalats ut under 2011 trots att det fanns en heltidsanställd jurist på kansliet.

Kostsamma resor

Enligt revisorerna har det kostat föreningen 250 000 kronor att få hjälp av den anlitade advokatfirman med att svara på de frågor revisorerna ställt under revisionen.
Revisorerna tar också upp att generalsekreteraren och vice vd:n under 2009-2011 på styrelsens uppdrag gjort upprepade och ”mycket kostsamma” resor till Pankey Institute i Florida, detta utan att på ett tydligt sätt redogöra för medlemsnyttan med dessa resor. Revisorerna anser att kostnaderna för resorna inte är försvarbara. Delegationen har bland annat bott på lyxhotell för 4 200 kronor natten per person. Under en av resorna var representationskostnaden 18 444 kronor, samtidigt har traktamente tagits ut. Flygbiljetterna var omotiverat dyra och föreningen har för en av resorna debiterats ombokningsavgifter på 48 000 kronor. Dessutom har samtliga USA-resor gjorts i businessclass, vilket strider mot föreningens resepolicy. Man har dessutom debiterat 19 000 kronor för hyrbilar och taxi, vilket inte heller överensstämmer med policyn för resor och representation. USA-resorna till Pankey Institute har under perioden 2009-2011 kostat föreningen 1 150 000 kronor.

Vidlyftig representation

Representationskostnaderna inom SPF har varit ”vidlyftiga” och avviker från föreningens policy. ”De förtroendevalda inom SPF samt generalsekreteraren och vice vd:n har därmed gravt missbrukat medlemmarnas medel”. Som ett exempel på detta tar revisorerna kansliets kick-off 2011; 14 personer deltog, och den hölls på ett hotell i Stockholm och till en kostnad av 80 000 kronor, trots att samtliga deltagare bodde i Stockholm med omnejd.
Avtackningen av generalsekreteraren tas också upp som ett exempel på oansvarighet med medlemmarnas pengar; Kostnaden för festen på Fotografiska muséet uppgick till 193 000 kronor ”för ett par timmars mingel”. 73 inbjudna kom plus 45 ”vänner”.
De förtroendevalda revisorernas rapport kommer att läggas fram vid Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte den 25:e maj.

Styrelsen tillbakavisar kritiken

I sitt svar på revisorernas rapport skriver styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening att rapporten är en del i en kampanj mot den sittande styrelsen och tidigare medarbetare utifrån den stora och kontroversiella förändringsresa som föreningen genomfört i demokratisk ordning.
Styrelsen påpekar att samtliga beslut har fattats i föreningens och medlemmarnas bästa intresse. Verksamheten har bedrivits inom ramen för stadgar, policys och övriga riktlinjer, vilka samtliga har beslutats i demokratisk ordning. Verksamheten har också bedrivits inom ramen för fastställd och godkänd budget, och löner och andra avtal med ledande befattningshavare har varit marknadsmässiga utifrån uppdrag och utförda prestationer.
Däremot anser styrelsen att lekmannarevisorernas agerande har varit utanför vad som är normalt i en revision och i stället blivit en del i den kampanj som bedrivits av en minoritet mot utvecklingsarbetet.

Fel jämförelse

När det gäller lönenivåer och ersättningar har styrelsen fastställt dessa utifrån uppdrag och prestationer. Styrelsen har också jämfört löner och ersättningar med andra befattningshavare i jämförbara branschorganisationer. Det är fel att jämföra månadslönen med generalsekreteraren i Cancerfonden, som är en välgörenhetsorganisation; mer relevant hade varit att jämföra med ledande befattningshavare i andra branschorganisationer, exempelvis för generalssekreteraren i Sveriges Advokatsamfund.
Lönen för generalsekreteraren hängde också enligt styrelsen ihop med att hon ville lämna organisationen; löneavtalet var ett sätt att få generalsekreteraren att stanna kvar under den kritiska tid när förändringsarbetet var inne i slutskedet.
Nivån på avgångsavtalet var enligt styrelsen rimlig.
Styrelsen anser att tidrapporter har upprättats och godkänts i behörig ordning. Regelverket har tillämpats. Tidrapportering och rutiner kring detta har granskats utan anmärkning av revisorerna tidigare år.
Resorna till USA och Pankey Institute var enligt styrelsen befogade. USA är ett föregångsland inom tandvården och Sverige har mycket att lära. Resorna har varit mycket värdefulla för Privattandläkarna.
När det gäller kritiken från revisorerna om höga representationskostnader anser styrelsen att kritiken är obefogad, styrelsen har kontroll över representationskostnaderna och står helt bakom den representation som bedrivits.
Konsultkostnaderna för juridisk hjälp har baserats på styrelsens krav på högkvalitativa juridiska tjänster.
 

Upptäck mer