Annons

Annons

Mindre tandvård och mer opioider till personer med beroende

Personer med långvarigt skadligt bruk eller beroende får mer sällan tandvård än befolkningen i övrigt, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Foto: Colourbox

I myndighetens uppföljning av den så kallade ANDTS-strategin, det vill säga strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, framgår att många personer med ett skadligt bruk eller beroende endast besöker tandvården akut.

– Dessa personer har sämre munhälsa än andra, det vill säga att de har fler skadade och saknade tänder. De skulle alltså behöva tätare besök i tandvården och mer förebyggande tandvård än andra, men tvärtom får de mer sällan sina tänder undersökta. Dålig munhälsa påverkar både hälsan och välbefinnandet, och kan även innebära ett socialt problem, säger Peter Lundholm, sakkunnig tandläkare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Under perioden 2020-2022 genomgick mindre än hälften, 42 procent, av personer med ett skadligt bruk eller beroende en basundersökning, jämfört med befolkningen som helhet där andelen låg på 65 procent.

I de nationella riktlinjerna för tandvård står att vuxna med hög risk för dålig munhälsa kan behöva undersökas oftare, upp till en gång per år, än personer med låg risk där underökningarna kan glesas ut upp till vart tredje år. Rekommendationerna anger också att tandvården behöver ha rutiner för att behålla kontakten med patienter som lämnar återbud eller inte kommer på sina inbokade besök.

I rapporten framgår också att en högre andel av personer med skadligt bruk eller beroende får opioidläkemedel på recept utskrivet av tandläkare än befolkningen i övrigt. Det kan enligt Socialstyrelsen bero på att dessa patienter har en generellt sämre munhälsa än befolkningen som helhet.

Samtidigt poängterar myndigheten att opioidläkemedel ska användas med försiktighet till patienter med tidigare alkohol- eller substansmissbruk eller psykisk ohälsa.

Upptäck mer