Annons

Annons

Ny tillsynsmyndighet 2013

Tillsynen inom hälso- och sjukvården, tandvården, LSS-verksamheten och socialtjänsten måste förbättras. Regeringen lägger nu fram en proposition till riksdagen om en ny tillsynsmyndighet.

Regeringens utredare presenterade tidigare i år ett förslag där tio befintliga myndigheter ska bli fyra, allt för att effektivisera verksamheterna.
Regeringen föreslår att en av dem, Inspektionen för hälsa, vård och omsorg, inrättas den 1 juni 2013. I myndigheten ska Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,  ingå.
Tidigare riktade Statskontoret skarp kritik mot nuvarande ordning; bland annat att Socialstyrelsen inte har utvecklat tillräckligt effektiva system för att styra och följa upp tillsynsverksamheten. En renodlad myndighet skulle få arbetsuppgifter som har en tydlig avgränsning gentemot andra statliga åtaganden.
Den nya myndigheten kommer enligt regeringen att få samma befogenheter som Socialstyrelsen har i dag att genomföra inspektioner, förelägga verksamhetsansvariga att avhjälpa missförhållanden och förbjuda verksamhet. Socialstyrelsen kommer även i fortsättningen att handha frågor som rör legitimation.
Läs mer på regeringens hemsida.

Upptäck mer