Annons

Annons

Nyheter 2023-07-31

Så förändras tandvårdsstödet nästa år

Sju nya åtgärder för tandvård på distans ersätts i tandvårdsstödet från nästa år.

Foto: Colourbox

Nu är det beslutat vilka förändringar som kommer att ske i tandvårdsstödet från och med 15 januari 2024. Det handlar bland annat om tandvård på distans, om kirurgiska åtgärder och om enklare konstruktioner för att åtgärda en tandlucka.

I år har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, inte sett över något specifikt område, utan föreslog förenklingar och förtydliganden för flera olika. Förslaget skickades på remiss i mars, och de nya reglerna publicerades i juli.

– Vi remitterade ganska många förslag totalt, men det mest omfattande är sju nya åtgärder som handlar om tandvård på distans. Vi har, tillsammans med IVO och Socialstyrelsen, utrett vad man egentligen kan göra på distans, och föreslog digitala varianter av några befintliga åtgärder, säger Achilleas Kitsoulis, odontologisk utredare vid TLV.

För att åtgärderna ska ersättas måste patienten först ha gjort ett fysiskt besök där man konstaterat att det är lämpligt för patienten att genomföra fortsatt tandvård på distans.

– Att inom tandvårdsstödet ställa diagnos på distans går inte, men det kan handla om information, rådgivning eller instruktioner. Det kan bli aktuellt till exempel där patienten har långt till tandvården, och man på detta sätt kan spara långa resor.

Selektiv eller stegvis exkavering

Man föreslog också att förenkla administrationen kring kirurgiska åtgärder genom att utöka åtgärd 409, kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, så att den gäller för alla operationer då man samtidigt behöver göra ytterligare operation i en annan kvadrant som kräver lambå.

En annan nyhet är att, i enlighet med de nationella riktlinjerna, lägga till ett tillstånd för selektiv eller stegvis exkavering av djupa kariesangrepp nära pulpan.

– Det är enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ett paradigmskifte att man lämnar viss karies kvar. Patienter som inte går så ofta till tandvården och har stora kariesangrepp kan nu bli klara på ett besök.

Reparativ vård

Man har också sett över hur ordet ”omfattande” används i regelverket, vilket har lett till en omskrivning av kronregeln D.3, och att man föreslår att flera tillstånd för reparativ vård tas bort.

– Vi vill inte ha tillstånd som förekommer dubbelt, till exempel ”karies” och ”omfattande karies”, och föreslår att det ena tillståndet tas bort. Kriterierna ändras inte, men det blir enklare och tydligare.

I dag är det kö till behandling, och patienterna riskerar att hamna i två ersättningsperioder.

Sammanfattning av ändringarna
 • En ny paragraf § 5 a reglerar vilka åtgärder som respektive specialitet kan använda med specialistreferenspris.
 • Specialister i orofacial medicin får tillämpa åtgärderna 401-406, 409, 410, 429 och 436 med specialistreferenspris.
 • Utbytesåtgärder lyfts ut till en egen bilaga.
 • Regel D.3 ska beskriva vilken omfattning en skada eller tillstånd måste ha för att en krona ska vara ersättningsberättigande.
 • Ordet omfattande tas bort från samtliga tillstånd i 4000-serien för reparativ vård, vilket innebär att tillstånd 4001, 4011, 4071, 4075, 4080 och 4771 utgår.
 • Nytt tillstånd 4022: djup dentinkaries med risk för pulpaexponering som behandlas med selektiv eller stegvis exkavering.
 • Tillstånd 4471 Bristande kontaktpunkt mellan två tänder ändras till att omfatta samtliga tänder som är restaurerade. Endast den restaurerade tanden får behandlas.
 • Åtgärder för rotbehandling tillförs tillstånden 5071 Dysfunktionell ocklusion i samband med protetisk behandling… samt 5072 Dysfunktionell ocklusion som kräver protetisk korrektion.
 • Sju nya åtgärder 250, 251, 252, 350, 351, 352 samt 650 tillförs för distanskontakt via videolänk.
 • Åtgärd 304 utökas för att även inbegripa långtidstemporära klinikframställda hängande led som bondas till granntänder i en- eller tvåtandslucka.
 • Åtgärd 409 blir tilläggsåtgärd till alla operationsåtgärder när ytterligare lambåoperation görs samtidigt i en annan kvadrant.
 • Restriktionen i åtgärder för benaugmentation 427, 428 och 431, tas bort.
 • Nya utbytesåtgärder 923 och 924 för skalfasader när patienten har ett ersättningsberättigande tillstånd.
 • Regel E.8 läggs till att justering inom ett år är ersättningsberättigande också om implantat tagits bort i området för tandstödda proteser eller helproteser.
 • Följdändringar, förtydliganden och språkliga ändringar.

De beslutade förändringarna finns på TLV:s webbplats.

Ett annat förslag är att åtgärder för benaugmentation även ska få utföras av allmäntandläkare, och inte endast av specialister.

– Vi ser att många tandläkare går kurser och behärskar tekniken, men patienten får i dag inte ersättning från tandvårdsstödet om behandlingen sker i allmäntandvården. Om vi öppnar för dem får vi också möjlighet att följa upp hur ofta det görs. I dag är det kö till behandling, och patienterna riskerar att hamna i två ersättningsperioder om de får vänta länge.

En annan relativt stor förändring är att patienter till specialister i orofacial medicin får specialistreferenspris för kirurgiska ingrepp.

– Det baseras på Socialstyrelsens kunskapskrav. Vi ser att tandkirurgiska åtgärder ingår i specialistutbildningen i orofacial medicin, och att de ofta gör tandborttagning. Att vi lägger till detta gör att patienterna får bättre ersättning när de går till en specialist.

Åtgärda tandlucka

Ytterligare en förbättring för patienter med dålig ekonomi är förslaget att man ska kunna få ersättning för enklare konstruktioner för att åtgärda en tandlucka. Det handlar om att en komposittand limmas fast på granntänderna.

– Vi har indikationer på att detta är en behandling som görs ganska mycket, men i dag finns ingen ersättning för detta. Det är ofta patienter med sämre ekonomi, som saknar en framtand. Med denna behandling kan de få en funktionell tand, men inte så stor kostnad.

Förslaget innehöll även några ytterligare förtydliganden och justeringar. Efter remiss under mars-april togs beslut om förändringarna i mars och de nya reglerna publicerades i juli.

De beslutade ändringarna ska gälla från och med den 15 januari år 2024.

Upptäck mer