Annons

Annons

Större arbetsplatser har ofta sämre arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom Sveriges tandvård är generellt bra. Det visar en enkät­undersökning som Tandläkartidningen gjort bland ­landets skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom tandvården. Men det finns en del problem med den psykosociala arbetsmiljön, inte minst på arbetsplatser där ledarskapet brister.

Tandläkartidningen har gjort en enkätundersökning om arbetsmiljön i tandvården bland förtroendevalda och skyddsombud i hela landet. I första läget har vi tittat på hur det ser ut för dem som är medlemmar i Tjänstetandläkarna, alltså framför allt anställda inom folktandvården.
Nästan nio av tio (86 ­procent) av dem som svarat upplever att arbetsmiljön är bra eller utmärkt, medan 14 procent upp­lever arbetsmiljön som dålig. Betyget utmärkt är vanligast på mindre kliniker med 1–10 anställda. Det finns också en antydan om att den psykosociala arbets­miljön upplevs som sämre ju större arbetsplatsen är.

Brister i organisatorisk och social arbetsmiljö

Bland kommentarerna i enkäten syns några svar om den ­fysiska arbetsmiljön, till exempel att lokalerna inte är anpassade till verksamheten, att ljudnivån är hög, eller att man arbetar bra med till exempel individuell genomgång av ergonomi och anpassad skyddsutrustning. Men framför allt är det brister i organisatorisk och social arbetsmiljö som lyfts upp:
”Många upplever stor stress på grund av administration i journalsystem som inte är användarvänliga.”
”Svårt att nyrekrytera, och stor omsättning av personal med pensioner och uppsägningar. Det blir stressigt för dem som är kvar.”
”Högt patienttryck, hög arbets­belastning och mycket stress. Administration görs på obetald arbetstid. Det är svårt att påverka sitt schema.”

Ledarskap på kliniken

Här syns också en koppling till ledarskapet på arbetsplatsen. Bland dem som är missnöjda med ledarskapet på kliniken upplever nästan hälften att den psykosociala arbetsmiljön är dålig. Alla i den grupp som är nöjd med ledarskapet anger däremot att den psykosociala arbetsmiljön är bra (80 procent) eller utmärkt (20 procent).
Storleken på arbetsplatsen tycks också påverka förekomsten av övertid och sjukfrånvaro.
På större arbetsplatser (>20 personer) och på små (1–10 personer) upplevs övertid i större utsträckning som ett stort problem. På mellanstora arbetsplatser upplevs dock övertid inte vara ett problem, även om det förekommer.

Sjukfrånvaro på större arbetsplatser

När det gäller sjukfrånvaron är det de större arbetsplatserna som utmärker sig. På en av fyra av dessa har man stor sjukfrånvaro med flera långtidssjukskrivningar. På de mindre arbetsplatserna är det fler som upplever att stor sjukfrånvaro inte är ett problem.
Ledarskapet på arbetsplatsen ser ut att vara en viktig faktor även här, då siffran för stor sjukfrånvaro med ­flera långtidssjukskrivningar är ­högre (37 procent) än snittet (20 procent) för de arbetsplatser där man är missnöjd med ledar­skapet.

Hiererki och tystnadskultur

Storleken på arbetsplats och hur nöjd man är med ledarskapet hänger tydligt ihop. På arbetsplatser med fler än 20 personer anger en av tre att de inte är nöjda med ledarskapet, för mindre arbetsplatser (1–20 personer) är det en av fyra som är missnöjda.
Kommentarerna kring ledarskapet handlar framför allt om det som inte fungerar bra:
”Stor hierarki mellan ledning och medarbetare. Toppstyrt och ekonomiska krav väger tyngst.”
”Chefen måste ta patienter och får mindre tid till ledarskap.”
”Tystnadskultur.”
”Svårigheter lyfts upp, men tas inte om hand.”

Jämställd arbetsplats

Jämställdhet och diskriminering tycks inte vara några stora problem inom tandvården. Majoriteten av dem som svarat på enkäten, fyra av fem, upplever sin arbetsplats som jämställd, och tre av fyra anger att diskriminering inte har förekommit. 13 procent upplever dock inte sin arbetsplats som jämställd, och 12 procent anger att det har förekommit diskriminering.
Här tar de svarande till exempel upp att det är ojämställt mellan olika yrkesgrupper, och att det förekommer skillnader i lön trots lika arbete.
I kommande artiklar kommer vi att fördjupa oss mer i olika områden av enkäten.
Läs också arbetsmiljöforskarens kommentarer på enkätsvaren. 

Upptäck mer