Annons

Annons

Tandhygienist får prövotid

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade en tandläkare som sedan blev av med sin legitimation, upptäcktes att även tandhygienisten på praktiken hade varit oskicklig. Nu har hon fått tre års prövotid.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) drog in tandläkarens legitimation förra året efter en anmälan från IVO.
Efter ett par patientanmälningar mot tandhygienisten, granskade IVO henne och föreslog att även hennes legitimation skulle återkallas. HSAN har dock gjort en annan bedömning och anser att det räcker med tre års prövotid.
IVO har tittat närmare på hygienistens behandlingar av tolv patienter och finner en rad brister.
Tandhygienisten skyller på tandläkaren, som drev kliniken i Västra Götalands län i sex år. Hon hade ett eget bolag och arrenderade hos honom.
HSAN tror att problemen med tandläkaren har påverkat hennes situation, men konstaterar att varje yrkesutövare har ett eget ansvar för hur arbetet utförs.
HSAN tycker att samarbetet med tandläkaren borde varit mer strukturerat och dokumenterat i journalerna för att tydliggöra ansvarsfördelningen när det gäller patienter som hon har behandlat parallellt med tandläkaren.
Hygienistens journaler har inte uppfyllt kraven i patientdatalagen, enligt HSAN. Hon har till exempel journalfört status på ett bristfälligt sätt, eller inte alls, i samtliga granskade fall. Bristerna gäller dokumentationen av både karies och parodontal sjukdom. Anamnesuppgifter har ofta saknats helt.
Trots att tandhygienisten har tagit röntgenbilder har röntgenfynd inte alltid dokumenterats.
Andra brister har hittats. Ett par exempel:

  • Röntgenbilderna har i vissa fall varit så dåliga att det har försvårat diagnostiseringen av patienter.
  • Flera patienter med karies har inte fått kariesprofylax.

HSAN:s samlade bedömning är att hygienisten har brutit mot föreskrifterna och varit så oskicklig i sin yrkesutövning att det kan befaras vara en patientsäkerhetsrisk.
Tandhygienisten får tre års prövotid. För att behålla legitimationen behöver hon bli bättre på att diagnostisera, behandla och förebygga både karies och parodontal sjukdom. Hon behöver också bli bättre på röntgen och journalföring.
Hon ska fortbilda sig praktiskt och teoretiskt. Minst en dag i veckan ska hon handledas av en erfaren tandhygienist eller tandläkare och handledningen ska dokumenteras och utvärderas varje halvår och skickas till IVO. Även intyg från kurser ska skickas till IVO.
Prövotiden omfattar även en rad formella krav, exempelvis att hygienisten ska hålla IVO informerad om var hon jobbar och bor.

Upptäck mer