Annons

Annons

Tandläkare positiva till beprövad erfarenhet

Tandläkare ser mycket positivt på beprövad erfarenhet, som de också anser väger tyngre än personlig erfarenhet. Det visar forskning som Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik arbetar med.

En enkät skickades ut förra året till tandläkare för att undersöka kårens inställning till beprövad erfarenhet. Den visar att tandläkare överlag ser beprövad erfarenhet som mer säker, systematisk och effektiv än både läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter.
Termen ”beprövad erfarenhet” kan förstås på olika sätt.
– Tandläkare anser att beprövad erfarenhet innebär att det man gör inom tandvården är noga prövat i praktiken och har visat sig fungera, säger Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och forskare inom forskningsprogrammet vetenskap och beprövad erfarenhet (VBE).
Beprövad erfarenhet väger tungt
Tandläkare ser också en skillnad mellan beprövad erfarenhet och egna erfarenheter.

”Beprövad erfarenhet är viktigare än den personliga erfarenheten.”

– De verkar väl medvetna om att beprövad erfarenhet är viktigare än den personliga erfarenheten, som de ser som mindre systematisk.
Positiva till krav på VBE
Ett annat fynd som Nils-Eric Sahlin tycker är intressant är att tandläkare känner sig säkra på vad ”vetenskap och beprövad erfarenhet” betyder i den rättsliga regleringen.
Tandläkare har en positiv inställning till att det finns krav på vetenskap och beprövad erfarenhet inom tandvården, men de tycker att professionen, forskare och myndigheter som Socialstyrelsen och SBU ska bedöma om kraven uppfylls – inte jurister och domstolar.
– Det är spännande, för begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är ett juridiskt begrepp, som återfinns i olika lagar som reglerar hälso- och sjukvården. Begreppet är viktigt för den rättsliga regleringen, men tandläkare ser inte att det är domstolar och jurister som avgör hur begreppet tolkas i den rättsliga regleringen av tandvården.
VBE finns inte i tandvårdslagen
Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet finns med i patientsäkerhetslagen, som gäller inom tandvarden, och sedan förra året även i förordningen om statligt tandvårdsstöd, men inte i tandvårdslagen. Det förvånar Nils-Eric Sahlin.

”Jag tror att man kan tolka tandläkarnas enkätsvar på det sättet att de skulle uppskatta om begreppet även kom in i tandvårdslagen.”

– Jag tror att man kan tolka tandläkarnas enkätsvar på det sättet att de skulle uppskatta om begreppet även kom in i tandvårdslagen, på ungefär samma sätt som det finns i patientlagen och reglerar övriga hälso- och sjukvården, säger han.
Fler frågor ska besvaras
Hur stor spridning finns det inom tandläkarkåren vad gäller frågor som rör vetenskap och beprövad erfarenhet? Visar studien på skillnader mellan exempelvis tandläkare anställda inom folktandvården och egenföretagare, mellan tandläkare i olika åldrar eller tandläkare som har studerat på olika orter?
– Sådant kräver djupanalys. Det håller vi på med, men det är för tidigt att säga något om det nu. Vi har tagit fram stapeldiagram och kan se vissa saker i dem, men vi har inte analyserat resultaten ordentligt. Det här är preliminära resultat, betonar han.
Enkäten har även skickats till tandhygienister.
– De verkar vara ungefär lika positiva till beprövad erfarenhet som tandläkare. Båda ligger i topp jämfört med de andra yrkesgrupperna.
Så gjordes studien
En postenkät med 35 frågor skickades ut av Statistiska centralbyrån (SCB) till 700 tandläkare och 700 tandhygienister hösten 2019. Frågorna handlade främst om inställningen till beprövad erfarenhet.
Drygt 49 procent av tandläkarna och knappt 44 procent av tandhygienisterna svarade. En analys visar inte på något särskilt mönster i bortfallet.
Resultaten analyseras fortfarande. Studien kommer att redovisas i en eller flera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter i höst, om allt går som planerat.
Janet Suslick

Upptäck mer