Annons

Annons

Så blir du effektivare i kampen mot tobak

Metoden »enkla råd om tobak« tar fem minuter och kan göra tandvården effektivare i kampen mot tobak.

På uppdrag av regeringen har Barbro Holm Ivarsson, psykolog och expert på tobaksavvänjning på Statens folkhälsoinstitut, utformat en svensk tillämpning av metoden »enkla råd om tobak«, som har tagits fram i USA. Folkhälsoinstitutets rapport lämnades till socialdepartementet i december.
Enkla råd om tobak tas upp bland annat i rapporten Rökning och ohälsa i munnen som Statens beredning för medicinsk utvärdering publicerade 2002 och i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011, där de kallas hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling samt standardiserade råd.
Nu ska Socialstyrelsen testa enkla råd om tobak inom svensk tandvård. En randomiserad studie inom två landsting genomförs 2012 och 2013.
Barbro Holm Ivarsson hoppas att metoden fungerar väl och kan föras in i Socialstyrelsens riktlinjer för vuxentandvården. Nästa steg blir att integrera metoden i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) referensprislista. Då kan den bli standardrutin inom tandvården.
– Men den som vill får prova metoden redan nu, säger hon.

Fråga om tobaksvanor

Tandläkare är nyckelpersoner som kan hjälpa patienter att sluta med tobak. Majoriteten av de som röker och nästan hälften av de som snusar vill sluta. Tandläkare träffar de allra flesta. Som tandläkare har du ett väldigt  bra läge när det gäller att motivera patienter. Ingen vill tappa tänderna eller vara ofräsch i munnen.
Första steget är att fråga om patienternas tobaksvanor. Och det gör de flesta tandläkare, visar Tandläkarförbundets undersökning om tandvårdspersonalens tobaksförebyggande arbete med patienterna 2011.
• 85 procent av tandläkarna som har svarat journalför alltid eller för det mesta patienternas tobaksbruk.
• 81 procent diskuterar tobaksvanor med patienterna.
• Två tredjedelar följer alltid eller för det mesta upp tobaksbruk vid återbesök.
Drygt hälften ger information om vinster med att sluta.
Men undersökningen visar också att:
• Bara en tredjedel ger muntlig information om hjälp med avvänjning.
• Få ger patienter skriftlig information.

Kan bli effektivare

Tandvården skulle kunna bli effektivare i kampen mot tobak, anser Sveriges Tandläkarförbund.
– Fler och fler tandläkare jobbar med tobaksprevention i den mening att de frågar patienterna om de använder tobak och noterar det i journalen, men det finns mer som de kan göra, säger Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.
– Många upplever att de inte har tillräckligt med stöd. Det måste finnas rutiner om hur och vart man ska remittera patienter som vill ha hjälp med att sluta med tobak.
Sådana rutiner finns inte på alla tandvårdskliniker i dag, konstaterar hon.
– Utan kunskap om vilka möjligheter för tobaksavvänjning som finns och vart patienten kan vända sig, blir det svårt för tandvårdspersonal att lyckas med uppgiften, säger Gunilla Klingberg.

Snabbare än motiverande samtal

Att samtal om tobak tar tid är också ett hinder, tycker många tandläkare.
Barbro Holm Ivarsson har arbetat i många år med att lära ut motiverande samtal inom tandvården för att hjälpa patienter att sluta med tobak. Metoden förespråkar hon fortfarande – när det finns tid och utbildad personal.
I motiverande samtal ställer tandvårdspersonal öppna frågor och utgår från att patienten sitter inne med sina egna bästa svar och lösningar. Eftersom motiverande samtal förutsätter att patienten hinner formulera sina tankar i ord, tar det längre tid än enkla råd. Att utbilda sig i metoden tar också flera dagar medan enkla råd går fort att lära sig.
Har du bara fem minuter på dig är det bättre att satsa på enkla råd om tobak, som bygger på standardiserad, traditionell rådgivning.
– Tandläkare och tandhygienister hinner med korta samtal om tobak och kan sedan slussa patienterna vidare, säger Barbro Holm Ivarsson.

Informera och slussa vidare

Enkla råd om tobak innebär att du informerar om risker med tobaksbruk, kopplar det till patientens egen munhälsa och rekommenderar patienten att sluta med tobak.
Du berättar kort om att det finns effektiva metoder för att sluta röka eller snusa och läkemedel för tobaksavvänjning.
Du erbjuder skriftlig information och ger konkreta uppgifter om vart patienten kan vända sig lokalt för att få hjälp med att sluta med tobak, förutsatt att han eller hon är intresserad.
– Skicka helst en remiss till tobaksavvänjare, uppmanar Barbro Holm Ivarsson. Hon rekommenderar även Sluta-röka-linjen, där hon själv har arbetat.
Det är också viktigt att du noterar det som har gjorts i journalen och följer upp tobaksfrågan vid nästa besök. Metoden kallas för ”Five A’S” på engelska.
* Ask – fråga om tobaksvanor
* Advise – ge rådet att sluta
* Assess – undersök motivationen att sluta
* Assist – hjälp till
* Arrange – skicka remiss eller informera om vart patienten kan vända sig.

Mer om tobaksavvänjning

* Läs mer om hur du kan hjälpa patienter sluta med tobak på www.psykologermottobak.org.
* »Bli fri från cigaretter och snus« och »Några råd till dig som är ung och bestämt dig…« är två nya patientfoldrar som har tagits fram av Statens folkhälsoinstitut: www.fhi.se.
* Sluta-röka-linjen kan ge råd om att sluta röka och snusa och har gratis kort med numret som du kan ge dina patienter (www.sluta-roka-linjen.org).
* En sammanfattning av Tandvårdspersonalens tobaksvanor och arbete med tobaksprevention 2011 finns på Tandläkarförbundets hemsida (www.tandlakarforbundet.se).

Upptäck mer