Annons

Annons

Endokarditprofylax i tandvården

I en ny studie undersöktes förekomsten av hjärtklaffinfektion, infektiös endokardit, bland riskindivider efter att man tog bort rekommendationen att ge antibiotika till dem inför vissa odontologiska ingrepp.

I en ny studie undersöktes förekomsten av hjärtklaffinfektion, infektiös endokardit, bland riskindivider efter att man tog bort rekommendationen att ge antibiotika till dem inför vissa odontologiska ingrepp.

Vahasarja et al

Fotnot

Detta är en kort sammanfattning av den nyligen publicerade vetenskapliga artikeln:

Vähäsarja N, Lund B, Ternhag A, Götrick B, Olaison L et al. Infective endocarditis among high-risk individuals – before and after the cessation of antibiotic prophylaxis in dentistry: a national cohort study. Clin Infect Dis, online 4 februari 2022, doi: 10.1093/cid/ciac095.

I oktober 2012 publicerades rekommendationen att inte längre förskriva antibiotikaprofylax mot hjärt­klaffinfektion, så kallad infektiös endokardit [1]. I mars 2016 publicerades ett tillägg i vilket man fast­slår att rekommendationen kvarstår, men att anti­biotikaprofylax mot endokardit i vissa fall kan över­vägas efter individuell bedömning av läkare [2]. I dessa fall är det läkarens ansvar att informera pa­tientens tandläkare/tandhygienist om att antibio­tikaprofylax bör ges. Under perioden 2012 till 2018 minskade antalet uthämtade recept av amoxicillin förskrivet av tandläkare med cirka 40 procent, en­ligt nationella data [3].

Tidigare rekommenderades förskrivning av 2 g amoxicillin inför invasiva odontologiska ingrepp till patienter med hög risk att utveckla endokar­dit. Syftet var att förebygga endokardit orsakad av den bakterieutsådd i blodbanan (bakteriemi) som uppstår vid tandingreppet. Antibiotikaprofylax mot endokardit har utgjort praxis i många länder i årtionden, trots att det saknas vetenskapliga belägg för att den minskar endokarditrisken. I stället pekar studier på att den vanligaste orsaken till endokardit orsakad av orala streptokocker är den dagliga bak­teriemi som uppstår vid exempelvis tandborstning och tuggning.

Att utvärdera den svenska rekommendations­ändringen är betydelsefullt av flera anledningar. Om man framgångsrikt kan avveckla profylaxen i Sverige, öppnar det för flera länder att minska anti­biotikaanvändningen och därmed antibiotikaresi­stensutvecklingen. Det är också angeläget att följa upp förekomsten av endokardit bland patienterna som omfattats av rekommendationsändringen.

Material och metod

I den aktuella registerbaserade kohortstudien be­räknades förekomsten av endokardit bland 76 762 vuxna riskindivider i Sverige. Endokarditinciden­sen under femårsperioden som föregick rekom­mendationsändringen jämfördes med femårsperi­oden efter. En referenskohort utan högriskfaktorer för endokardit bestående av 396 048 individer in­kluderades i jämförelsesyfte.

Data insamlades från patientregistrets start år 1964 och medicinska födelseregistrets start år 1973. Samtliga individer med diagnoser och tillstånd som tidigare motiverat antibiotikaprofylax (protes­klaff, tidigare endokardit eller medfött cyanotiskt hjärtvitium) inkluderades i studien. Endokarditer identifierades genom att koppla dessa uppgifter till det svenska kvalitetsregistret för endokardit. Samtliga svenska infektionskliniker rapporterar sina endokarditfall till registret, vilket möjliggjorde räkning av endokarditer som orsakats av orala bakterier bland riskindividerna.

Resultaten justerades för utbildningsnivå, kön och ålder samt eventuell historik av pacemaker, reumatisk feber, hemodialys, implanterbar defibril­lator eller kardiomyopati. Studiepersonerna följdes till utfallsdatum, dödsdatum, emigration eller till slutet av studieperioden, det som inträffade först. Det huvudsakliga resultatmåttet utgjordes av en interaktionsterm mellan tidsperiod och riskgrupp.

Huvudresultat

Vi fann enbart små ej signifikanta variationer i inci­densen av endokardit orsakad av orala streptokock­er bland högriskindivider efter oktober 2012, som inte antyder någon ökad risk. Punktestimat för in­teraktion med tidsperiod var 1,4 (95 procent CI: 0,6 till 3,5) och 0,8 (95 procent CI: 0,5 till 1,3) för preva­lenta respektive incidenta riskindivider.

Författarnas tolkning och konklusion

Beslutet att inte längre rutinmässigt rekommende­ra antibiotikaprofylax mot endokardit inför odon­tologiska ingrepp framstår inte som att det har på­verkat risken för endokardit bland riskindivider, eftersom endast små ej statistiskt signifikanta va­riationer i insjuknande utan tydlig riktning visa­des i studien.

I pdf-versionen av artikeln finns den figur som det hänvisas till i texten.

Läs artikeln som pdf

pdf
Referenser
  1. Läkemedelsverket SMPA,(MPA). Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket, 2012: 22–35.
  2. Läkemedelsverket MPA. Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp, 2016. [Available from: https://www.lakemedelsverket.se/49329a/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/tillagg-behandlingsrekommendation-antibiotikaprofylax-i-tandvarden.pdf / accessed 20220520.]
  3. Olsson E, Aspevall O, Sweden PHAo, Nilsson O, Pringle M et al, eds. Consumption of antibiotics and occurrence of resistance in Sweden. A report on swedish antibiotic utilisation and resistance in human medicine (Swedres) and swedish veterinary antibiotic resistance monitoring (Svarm), 2017.

Upptäck mer

”Slöjan är som en del av arbetskläderna”

Under hela sitt vuxna liv har tandläkaren Dur-E-Shawar Khan burit slöja utan större reaktioner från omgivningen. Men nu höjs röster för slöjförbud på arbetsplatser, vilket skulle tvinga yrkesutövare som Dur-E-Shawar Khan att välja mellan tro och jobb.

Metod, klinik & praktik

Hot mot personal visar inga tecken på att avta

Omkring en av tio män och närmare två av tio kvinnor uppger att de nyligen har utsatts för våld eller hot i arbetet, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Tandvården är inget undantag.

Nyheter

Endodontisk akutbehandling

En vanlig orsak till att patienter söker för akuta besvär från munhålan är patologi utgående från pulpa eller periradikulär vävnad. Att ha god kännedom om diagnostik och differentialdiagnostik är av avgörande betydelse vid omhändertagandet. I många fall är tandsmärta ett svar på bakteriellt inducerad pulpainflammation eller på en efterföljande infekterad rotkanal associerad med akut periapikal inflammation. Givet bristen på tid kan målet med akutbehandling vara begränsat till att uppnå smärtlindring eller infektionskontroll samt en plan för ett uppföljningsbesök.

Vetenskap

Behandlingar av vital pulpa i tänder med djupa karieslesioner

Vital pulpabehandling utförs för att bevara pulpans försvarsfunktioner och därmed undvika pulp­ektomi och rotfyllning. Det finns svårigheter när det gäller att bedöma pulpans status i tänder med djupa karieslesioner. Så länge karies­lesionen inte har nått pulpan rekommenderas behandlingar där exponering av pulpan undviks, såsom stegvis exkavering. Vital pulpabehandling vidareutvecklas och förändringar i de kliniska rekommendationerna är att vänta.

Vetenskap