Annons

Annons

Prövotid efter oskicklighet

En tandläkare i Norrland får prövotid i tre år. Hälso- och sjukvårdens an­svars­nämnd anser att han har varit så oskicklig att det kan gå ut över patientsäkerheten.

Det var Försäkringskassan som slog larm från början och anmälde tandläkaren till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i februari 2016. I samband med efterkontroller hade Försäkringskassan upptäckt brister i tandläkarens vård och journalföring. Försäkringskassan skickade in uppgifter om 35 behandlade patienter till IVO, som granskade tio av fallen.
IVO bedömde att prövotid var motiverad och anmälde tandläkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i februari 2017.
Tandläkarens inställning var att det inte behövdes någon prövotid. Han medgav att journalföringen var bristfällig i fallen som granskades, men ansåg det felaktigt att själva behandlingarna inte levt upp till kvalitetskraven.
Tandläkarens synpunkter har inte ändrat HSAN:s beslut.
HSAN har liksom IVO funnit att tandläkarens journalföring i de tio granskade patientfallen har varit undermålig. Doku­menta­tionen av status, diagnos, planerad behandling och genomförd behandling visar stora brister. Prognos och en sammanfattande bedömning saknas i de journaler som har granskats. Tandläkaren har inte heller dokumenterat några diskussioner med patienterna om alternativa behandlingar.
HSAN konstaterar även andra brister. Några exempel:

  • Röntgenbilderna är felexponerade och de flesta visar inte periapikalt eller marginalt status.
  • Rotbehandlingar har gjorts utan att säkerställa de aseptiska operationsområdena.
  • Det saknas i flera fall rensbild och slutkontrollbild vid rotfyllning.
  • En filfraktur har inte journalförts, och det framkommer inte av journalen om patienten har fått information.
  • Vitalitetstest har inte gjorts före preparationerna i samband med protetiska behandlingar.
  • Protetiska konstruktioner har bristande passform.
  • Fyllningar har gjorts utan tillräckligt bra diagnostik.
  • Antibiotika har använts utan tillräcklig motivering.

Under den treåriga prövotiden ska tandläkaren fortbilda sig om patient­data­lagen (PDL), journalhantering och rapportering av journaluppgifter.
Han ska också arbeta under handledning, som ska komma igång senast till sommaren.
Handledningen ska omfatta terapidiskussioner inför protetiska och end­odontiska behandlingar, diskussioner kring hur behandlingarna ska göras och samtal om uppföljning och prognos.
Tandläkaren ska journalföra planerade protetiska behandlingar enligt lag och även dokumentera dem med röntgenbilder och kliniska foton före och ­efter behandlingarna.
Tandläkaren ska regelbundet rapportera till IVO. Handledaren måste ­också dokumentera och utvärdera handledningen varje halvår.

Upptäck mer