Annons

Annons

Statistiken brister i tandläkarstudier

Statistikhanteringen i vetenskapliga artiklar från fem välrenommerade tandläkartidskrifter är bristfällig, visar en finsk granskning.

Bristande hantering av statistiken i vetenskapliga studier kan i värsta fall leda till felaktiga slutsatser och falska forskningsresultat vilket i slutändan kan få allvarliga konsekvenser både för vården och för patienterna.
Forskare vid tandläkarutbildningen vid Uleåborgs universitet i Finland ville ta reda på vilken kvalitet tandläkarforskningen höll i detta avseende. De valde slumpmässigt ut en vetenskaplig artikel från år 2010 ur följande fem tidskrifter: Journal of Dental Research, Journal of Dentistry, Caries Research, Community Dentistry and Oral Epidemiology och Acta Odontologica Scandinavica och tog sedan de 39 nästkommande vetenskapliga artiklarna från respektive tidskrift. På så vis fick de fram de 200 vetenskapliga artiklar, 40 från varje tidskrift, som de gick igenom.
Artiklarna analyserades utifrån sju typer av statistiska fel där det räckte med att ett av felen fanns i artikeln för att den skulle bedömas som felaktig. Det visade sig att hela 182 av de 200 artiklarna, eller 91 procent, innehöll minst ett statistiskt fel.
Det vanligaste felet var att forskarna inte hade redogjort för skälen bakom storleken på urvalet som undersöktes, ett fel som återfanns i åtta av tio artiklar. Men även om det felet ignorerades så hade fortfarande sex av tio artiklar minst ett statistiskt fel.
Tidigare analyser av medicinska artiklar har visat att det förekommer statistiska fel i mellan 30 och 50 procent av artiklarna och i det avseendet är den dentala forskningen alltså klart sämre. För att förbättra situationen föreslår forskarna att tidskrifterna förtydligar sina instruktioner till författarna, anlitar statistiker som granskare och inför ett krav på att den person som är ansvarig för den statistiska analysen tydligt ska anges.

Upptäck mer