Annons

Annons

Håll koll på kvicksilvret

I rören från din klinik har du sannolikt minst ett tiotal gram kvicksilver. Detta mycket giftiga ämne riskerar att läcka ut i miljön om det inte tas om hand på rätt sätt.

En tesked. Mer metylkvicksilver än så behövs inte för att förgifta en hel sjö.
Inom tandvården används i snitt 50 ­olika kemikalier, men den ojämförligt farligaste är kvicksilvret, som är ett hot både mot hälsa och miljö. I varje amalgam­fyllning finns mindre än en hundradels ­tesked kvicksilver. Även om amalgam numera är förbjudet, finns fortfarande uppskattningsvis 15 till 20 ton kvicksilver i svenskarnas tänder.

Anna Svensson


– När man borrar ur amalgamfyllningar blir en del material så finfördelat att det inte fångas upp i avskiljaren, och därför kan det finnas kvicksilver i avloppsrören även i relativt nya lokaler, säger Anna Svensson, miljöstrateg vid Praktikertjänst.
Hon är projektledare för projektet Hg-Rid Life, ett EU-projekt med syftet att minimera utsläppen av kvicksilver inom tandvården. Sverige är duktiga på miljö och ska fungera som föredöme i projektet. Varor som innehåller kvicksilver har varit förbjudna sedan 2009, och krav på amalgamavskiljare inom tand­vården kom på 90-talet.
– I många andra länder i Europa används fortfarande amalgam, och det finns uppgifter om att en av fyra tandläkarmottagningar i EU inte har amalgam­avskiljare. Vi fick pengar till projektet efter­som vi jobbar för att stoppa utsläpp nära källan.
De skickade in ansökan tillsammans med miljöforskningsinstitutet IVL och Sweden recycling, ett av företagen som tar hand om slam som innehåller kvicksilver, hämtar farligt avfall och utför saneringar.

Germund Hörberg


– Det kan vara väldigt olika hur mycket slam som finns i rören. Slammet är en grå smetig gegga som består av det som borras ur patienternas tänder på kliniken. Om man inte skött desinficeringen kan man också ha en bakterietillväxt som luktar illa, säger Germund Hörberg, teknisk chef på Sweden recycling.
Det som är mest intressant att ta hand om i slammet är dock amalgamet, som till hälften består av kvicksilver. Med en ISO-godkänd (ISO 11143-certifierad) amalgamavskiljare fångar man upp till 95 procent av resterna från amalgamfyllningar, men kvarvarande 5 procent hamnar i avloppsrören.
– Rörsystemen är byggda för att transportera vatten och luft tillsammans med det som borras ut. Men amalgam är ganska tungt, sedimenterar snabb och samlas särskilt i 90-gradersböjar och där rören inte har tillräcklig lutning. Det kan ge problem med sugsystemets prestanda och klinikens lönsamhet, säger Germund Hörberg.

Miljöfarligt avfall

För att sanera avloppsrören gör man en högtrycksspolning. Om verksamheten ska läggas ned sågar man av rören och tar hand om dem som miljöfarligt avfall. De rör som inte går att ta loss plomberas och märks upp som kvicksilverkontaminerade.
När Sweden recyclings tekniker är ute för att hämta miljöfarligt avfall tar de även prov för att mäta kvicksilverhalten i vattnet som går ut från amalgamavskiljaren. Provet ska tas av en behörig tekniker – om det tas på fel sätt kan man till exempel orsaka att kvicksilver som har ansamlats i systemet lossnar och ger felaktiga analyssvar.
– Vid förhöjda analysresultat rekommenderar vi att man tar ett nytt prov för att sedan kunna vidta rätt åtgärder, säger Germund Hörberg.

”Vi vill förbättra sanerings­metoden, så att vi kommer åt 90-graders­böjar och trånga rör.”

Han tycker att det hade varit bra om det hade funnits en branschnorm för hur rörsystemen skulle konstru­eras och installeras. En av anledningarna till att delta i projektet är att bidra med kunskap för att kunna utveckla detta.
– Genom projektet vill vi ­också förbättra sanerings­metoden, så att vi kommer åt även 90-graders­böjar och trånga rör. Ett annat mål med projektet är att öka medvetenhet och kunskap om den miljöpåverkan kvicksilver i tandvården har, säger Anna Svensson.

Åtta kilo kvicksilver

Hittills i projektet har de samlat in över åtta kilogram kvicksilver när de sanerat och filmat rören på arton mottagningar. Mängderna har vari­erat från runt 50 gram upp till nästan 1,7 kilogram per mottagning. Nu för­söker man ta reda på vad vari­ationen kan bero på.
Projektet har också tagit fram ett utkast till väg­ledning för kvicksilverkontroll inom tandvården. På Swedental 2018 ska detta lanseras i form av en webb­utbildning.
– Vi vill bland annat nå ut med informationen om att det inte tar så mycket tid att sanera, och att det inte blir så stökigt att man behöver städa efteråt. En vanlig sanering tar tre–fyra timmar.

Fakta: Det här är kvicksilver

  • Kvicksilver är ett grundämne med den kemiska beteckningen Hg och nummer 80 i det periodiska systemet. Metallen är flytan­de i rumstemperatur, men bildar lätt fasta ­legeringar med andra metaller.
  • Kvicksilvers giftverkan är beroende av i vilken kemisk form det befinner sig. I tand­amalgam är kvicksilver mycket hårt bundet. I naturen kan kvicksilver omvandlas till den mycket giftiga formen metylkvicksilver som kan skada det centrala nervsystemet. Eftersom det bryts ned långsamt ansamlas det i näringskedjan och de högsta halterna hittar man hos fisk, rov­fåglar och rovdjur.
  • Avloppsslam från tandläkarmottagningar är en av källorna till spridning av kvicksilver till miljön.

Källa: Naturvårdsverket, Livsmedelsverket.

Upptäck mer