Annons

Annons

Nyheter 2023-02-02

Informationen till patienterna brister

Tre av fyra patienter i undersökningen Tala om tänder efterlyser bättre information om behandlingsalternativ och priser.

Foto: Colourbox

Tandvården i Sverige måste bli bättre på att upplysa patienter om behandlingsalternativ och priser. Samtidigt känner närmare en fjärdedel av vårdtagarna varken till tandvårdsstödet eller högkostnadsskyddet, visar en undersökning.

Ida Nyström är projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Foto: Rickard Kilström

Svenska patienter är generellt sett nöjda med sin tandvård. En majoritet har även förtroende för sina behandlare och upplever att tandvårdspersonalen lyssnar på dem. När det kommer till information om olika behandlingsalternativ och priser är bilden en annan.

Detta framkommer i undersökningen Tala om tänder, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomfört.

När det gäller patienter som har ”dåliga förutsättningar för hälsa och egenvård behöver vården erbjuda kompenserande insatser och anpassat stöd, inte minst i information”, slår myndigheten fast.

– Det här kan vara ett underlag för professionen, många tandläkare och tandhygienister känner igen bilden när det gäller patienternas behov av information, säger Ida Nyström, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Många patienter vill ha mer information

Inte ens hälften av patienterna som ingår i undersökningen svarar att de fått information om vad behandlingen skulle kosta innan den påbörjades. Det är särskilt yngre patienter och patienter med lägre utbildningsnivå som vill ha mer information, jämfört med äldre eller dem som har högre utbildningsnivå. Tre av fyra patienter efterlyser bättre information om behandlingsalternativ och priser.

”Många tandläkare och tandhygienister känner igen bilden.”

Undersökningen Tala om tänder
  • Undersökningen bygger på enkätsvar från 5 200 personer där deltagarna även kunde utveckla sina synpunkter i fritextsvar.
  • Undersökningen riktades till en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Deltagarna var jämnt fördelade utifrån ålder, kön och bostadsort.
  • Ett kriterium för deltagande var att personerna skulle ha besökt tandvården vid minst ett tillfälle de tre senaste åren.
  • Undersökningen omfattar inte personer som på grund av kognitiva funktionshinder inte kunnat svara på enkäten.
  • Rapporten finns att läsa här.

Var femte patient vet inte att det finns ett tandvårdsstöd och var fjärde känner inte till att det finns ett högkostnadsskydd. Många känner heller inte till att priserna varierar mellan olika mottagningar.

Förslag om höjda krav i tandvårdsutredningen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys betonar att vårdgivare måste ge patienterna information om priser för att de ska kunna ta ställning till vilket behandlingsalternativ de föredrar. Trots de lagkrav på informationsskyldighet som ligger på vårdgivarna finns stora brister. I den senaste tandvårdsutredningen finns ett förslag om höjda krav på informationsskyldigheten hos vårdgivarna.

– Men höjda krav behöver inte per automatik innebära en förbättring. Vi ser att patienter gärna vill ta del av sin journal på nätet, precis som när det gäller annan vård. Nästan alla som tagit del av sin journal digitalt upplever att det varit ett stöd för dem, säger Ida Nyström.

Informationsansvaret är dock splittrat i Sverige. Försäkringskassan har ansvar för att informera om det statliga tandvårdsstödet medan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ansvarar för en webbplats med prisjämförelser.

Informationen behöver anpassas

Trots att många patienter vill ha mer information är det få som inhämtar den själva. Slutsatsen är att patienter inte vet vart de ska vända sig. Det är inte enbart innehållet i informationen som behöver förändras; det handlar i lika hög grad om hur den presenteras. Den behöver anpassas till personer med olika behov och förmåga att ta till sig information. Undersökningen visar samtidigt att patienter vill ha digital, skriftlig och muntlig information.

Upptäck mer