Annons

Annons

Liten risk för antibiotikaresistent smitta

Risken för tandvårdspersonal i Sverige att exponeras för antibiotikaresistenta bakterier är liten. Det konstateras i en ny kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier från Arbetsmiljöverket.

Rapporten pekar dock ut tandvårdspersonal som ett riskyrke för överföring av mikroorganismer, eftersom man är i nära och frekvent fysisk kontakt med andra människor. Risksituationer är till exempel stick- och skärsår och blodburen smitta.
I rapporten konstateras också att risken för att exponeras för antibiotikaresistenta bakterier kan vara något högre i arbetsmiljön för vårdpersonal än utanför arbetet. Detta eftersom vårdtagare oftare än andra blir behandlade med antibiotika, och detta selekterar för antibiotikaresistenta bakterier.
Ett av rapportens syften var att ringa in kunskapsluckor på området. Man konstaterar bland annat att det saknas kunskap om hur vanliga de antibiotikaresistenta bakterierna MRSA och VRE är i vår normalflora, och att myndigheternas statistik saknar kopplingen mellan yrke, yrkesrelaterad smitta och förekomst av antibiotikaresistenta bakterier.
Den 19 november börjar nya föreskrifter, AFS 2018:4 Smittrisker, att gälla för arbetsuppgifter som innebär att arbetstagare kan utsättas för smittrisker.

Upptäck mer