Annons

Annons

Odontologisk forskning får nästan en miljon kronor

21 forskningsprojekt får sammanlagt 935 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet i år.

Jacob Holmer, Stockholm, får 85 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet för att fortsätta med projektet ”Investigation of periodontitis as contributor to risk of dementia”. Projektet fick 85 000 från Tandläkare-Sällskapet år även 2020.
Victor Tollemar Wilmenius, Huddinge, får 85 000 kronor för att fortsätta med projektet ”Oral chronic graft-versus-host disease: clinical and pathological staging”. Projektet fick även 80 000 kronor från Tandläkare-Sällskapet år 2020.
Alexandra Aidoukovitch, Lund, får 85 000 kronor till projektet ”Producerar humana parodontalligament celler antibakteriellt LL-37 verksamt mot parodontitpatogener?” Hon fick också 80 000 från Tandläkare-Sällskapet år 2020.
Flaureta Rexhaj, Göteborg, får 60 000 kronor till projektet ”Proteomik av mineraliseringsstörda dentala hårdvävnader hos barn och ungdomar”.
Ellie Saghafi, Göteborg, får 60 000 kronor till projektet ”Preventiv randomiserad studie avseende effekten av gapträning på huvud-halscancerpatienters smärta och funktionsstörningar i käksystemet, gapfunktion samt livskvalitet”.
Aurelia Ilgunas, Umeå, får 60 000 kronor till projektet ”Käkledsrelaterad funktionsstörning i käksystemet: en populationsbaserad longitudinell studie”.
Richard Olofsson, Uddevalla, får 40 000 kronor till projektet ”Biomarkörer i saliven hos patienter med multipelt myelom”.
Linn Hedberg, Stockholm, får 40 000 kronor till projektet ”Kognitiva förändringar och deras neurala korrelationer efter protetisk bettrehabilitering på äldre vuxna – en randomiserad klinisk interventionsstudie”.
Elin Kindstedt, Umeå, får 40 000 kronor för att fortsätta med projektet ”Betydelsen av kemokinreceptorn CCR3 för osteoblasters differentiering, benbildning och mineralisering”.
Catarina Magnusson, Göteborg, får 40 000 kronor till projektet ”Studies on mechanisms of silicon uptake and transport in bone cells”.
Anton Eklund, Umeå, får 40 000 kronor till projektet ”Käkfunktion vid experimentell nacksmärta – en randomiserad kontrollerad studie”.
Magnus Bladh, Umeå, får 30 000 kronor till projektet ”Karotisförkalkningars utseende i panoramaröntgenbilder – diagnostisk reliabilitet och samband med fynd i ultraljudsundersökning, oral och systemisk inflammation samt prediktion av hjärt-kärlhändelser”.
Kristina Skallsjö, Göteborg, får 30 000 kronor till projektet ”Riskfaktorer för oral mukosit vid autolog och allogen hematopoetisk stamcellstransplantation”.
Carolina Modin, Stockholm, får 30 000 kronor till projektet ”Unga individer med parodontit, uppföljning av behandling och sjukdomsprogression över 10 år”.
Josefine Cederhag, Malmö, får 30 000 kronor till projektet ”Möjligheter att använda lågdosprotokoll vid Cone Beam Computed Tomography (CBCT) undersökningar av underkäkens visdomständer”.
Leyla Yalman, Norrköping, får 30 000 kronor till projektet ”Full pulpotomi jämfört med pulpektomi för färdigutvecklade permanenta tänder med pulpaläsion”.
Ulrica Gidlund, Stockholm, får 30 000 kronor till projektet ”Hur påverkar tandbehandling hälsotillstånd och livskvalitet hos patienter med långvarig ätstörning? – En intervju, frågeformulär och interventionsstudie med fokus på livskvalitet”.
Tessa Bijelic, Malmö, får 30 000 kronor för att fortsätta med projektet “From internet-based therapy to e-health/ pain-stress for the treatment of temporomandibular disorder pain in adolescents”. Projektet fick 40 000 kronor från Tandläkare-Sällskapet år 2020.
Magdalena Korytowska, Uddevalla, får 30 000 kronor till projektet ”Odontologiskt omhändertagande av patienter med bröstcancer inför adjuvant behandling med bisfosfonater – hur minimeras risken för osteonekros i käkbenet samt hur omfattande blir tandvårdsbehandlingen?”
Nikola Stanisic, Malmö, får 30 000 kronor till projektet ”BruxApp – smartphone application to report awake bruxism”.
Jessica Berglundh, Göteborg, får 30 000 kronor till projektet ”Är ateroskleros i kranskärlen associerat med parodontit? En analys i en svensk population”.
Janet Suslick

Upptäck mer