Annons

Annons

Rökridå över nikotinets risker

Politiker, hälsovårdsarbetare, medier, bloggare, influerare och organisationer lägger en rökridå över snusningens hälsorisker. Nu vilar ett tungt ansvar på regering och riksdag att fatta de nödvändiga besluten för att stoppa marknadsföring av nikotinprodukter framställda ur tobak. Det skriver Jan-Michaél Hirsch, käkkirurg och professor emeritus vid Uppsala universitet, på Tandläkartidningens debattsida.

Tobak, i vilken form det än må vara, är ingen hälsoprodukt. Tobak förstör människors hälsa och tobaksindustrins affärsidé är att tjäna pengar.
Snus är absolut inget alternativ till rökning. Fakta är att snusning orsakar cancer i munnen, i Sverige [1] liksom i övriga världen. Detta har sedan länge slagits fast av International Agency for Research on Cancer (IARC), som är WHO:s och FN:s samarbetsorganisation som utför forskning för att internationellt bekämpa cancer. IARC:s sammanfattning är att snusning med det snus som produceras och konsumeras i Västeuropa kan ge cancer i munnen: ”Overall evaluation: Smokeless tobacco is carcinogenic to humans” [2].
Denna sanning vill tobaksindustrin inte höra talas om. Swedish Match har i sitt vetenskapliga råd specialistläkare och specialisttandläkare som publicerar data som sägs visa att snusning är ofarligt. De svenska studier som ofta refereras till, som sägs visa att snusare inte riskerar att få cancer i munnen, presenterar tvärtom resultat som visar på en klar risk [3–5]. Det rör sig om två svenska fall-kontrollstudier – en på huvud- och halscancer och en på muncancer. Studie 1 rapporterade att de inte funnit något signifikant samband mellan snusanvändning och cancer. När IARC gjorde en närmare granskning av resultaten fann de emellertid att snusande män som aldrig rökt hade en nästan femfaldigt förhöjd risk för huvud- och halscancer. Studie 2 var en enkätstudie som involverade 410 snusare och där förekomst av oralcancer analyserades; resultaten antydde att det saknades ett samband mellan snusanvändning och cancer. IARC fann dock att det hos vissa undergrupper förekom en relativ risk att få oral cancer som var på gränsen till statistisk signifikans.
”Det vita snuset” marknadsförs som ett alternativ till det vanliga svenska snuset och som en ofarlig produkt, med syftet att rekrytera nya nikotinister, framför allt bland unga individer. ”Det vita snuset” innehåller höga halter av nikotin och utgör ytterligare en produkt som kan locka människor in i ett livslångt nikotinmissbruk.
Nikotinet, som är den starkt beroendeframkallande substansen i samtliga tobaksprodukter, ger förutom skador på munslemhinnan där snuset läggs [6] även allvarliga hälsorisker som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fosterskador och psykisk ohälsa. Vår tobaks­lag kom till för att skydda främst unga från att exponeras för tobak och tidigt fastna i ett skadligt beroende, varför det är förbjudet att rikta tobaksreklam till unga. Genom att lansera nya nikotinprodukter har tobaksindustrin kunnat kringgå tobakslagen och marknadsföra nya produkter direkt till unga. Det är vettlöst och oetiskt att med hjälp av arvoderade influerare, bloggare och artister i sociala medier, vid festivaler och event, film, radio och tv lansera nya produkter som framställs av tobak och som marknadsförs som mindre farliga, som det vita snuset som smakar godis, kakor och glass, något som attraherar barn och ungdomar. Glöm inte att mer än 80 procent av tobaksdebuterna sker i tonåren.
Tyvärr saknas kännedom om den omfattande dokumentationen som finns om snusningens hälsorisker, vilket gör att beslut fattas som inte är baserade på vetenskap.
Cancer i munhåla och svalg är ingen ovanlig sjukdom. Cirka 1 200 drabbas i Sverige per år, vilket betyder att denna cancerform är betydligt vanligare än till exempel livmoderhalscancer som drabbar cirka 550 individer per år. Patienter med munhålecancer har, när sjukdomen upptäcks sent, dålig prognos. Cirka 50 procent dör inom fem år och de som överlever har genomgått en tuff behandling med stor påverkan på livskvaliteten. Munhålecancer orsakas huvudsakligen av tobaksbruk och alkoholkonsumtion varför tobaksprevention och intervention är så viktigt.
För att skydda barn och unga från att fastna i ett skadligt beroende behövs ett särskilt skydd, därför vilar ett tungt ansvar på regering och riksdag att fatta de nödvändiga besluten för att stoppa marknadsföring av nikotinprodukter framställda ur tobak.

Upptäck mer