Rökridå över nikotinets risker

Politiker, hälsovårdsarbetare, medier, bloggare, influerare och organisationer lägger en rökridå över snusningens hälsorisker. Nu vilar ett tungt ansvar på regering och riksdag att fatta de nödvändiga besluten för att stoppa marknadsföring av nikotinprodukter framställda ur tobak. Det skriver Jan-Michaél Hirsch, käkkirurg och professor emeritus vid Uppsala universitet, på Tandläkartidningens debattsida.

Debatt

Tobaksvanor kartläggs i ny databas

Finns det ett samband mellan snusning och pankreascancer? Slutar folk röka när de börjar snusa? Vilka faktorer påverkar förändringar i tobaksbruk? Det är frågor som kan få svar med hjälp av en ny, riksomfattande databas om tobaksvanor.

Nyheter

Tobaksprodukters inverkan på parodontal hälsa och behandling

Denna översiktsartikel presenterar den gällande uppfattningen om rökandets samt snusandets effekter på parodontit. Här redovisas också de biologiska kopplingarna mellan cigarettrökning och parodontit samt i vilken utsträckning rökning påverkar den parodontala behandlingen.

Vetenskap

Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.

Debatt

Ny databas om tobaksvanor startas

Hur påverkar snus och cigarretter hälsan? En nationell databas med uppgifter ur tandvårdsjournalerna ska göra det lättare att ge svar.

Nyheter

Nytt fokus på folkhälsa i Dalarna

För att kunna erbjuda jämlik tandvård till hela befolkningen, har man i Dalarna inrättat en folkhälsofunktion med sju specialteam. Både barn och gamla står i fokus för satsningen.

Metod, klinik & praktik

Regeringen vill se rökfritt Sverige 2025

Regeringen ställer sig nu bakom initiativet Tobacco Endgame 2025 som redan stöds av bland annat Tandvård mot tobak.

Nyheter

Rökare svarar sämre på behandling av parodontit

Behandling av parodontit, både kirurgisk och icke-kirurgisk, har sämre effekt på rökare.

Forskning

Barn som utsatts för passiv rökning har mer karies

Spädbarn som utsätts för passiv rökning under sin uppväxt har dubbelt så hög risk att drabbas av karies när de kommer upp i treårsåldern.

Forskning

Lagändringar ska minska rökning

Färre ska börja röka. Det är målet för regeringens nya åtgärder på tobaksområdet.

Nyheter

”Var ärlig och informera om riskerna”

– Viktigt är att fråga patienten vid varje besök hur det står till med tobaken, men även alkoholen. Vidare att man visar patienten på förändringar som man hittar och som är tobaksrelaterade och ger tips och råd utifrån förbundets skrift. Om patienten behöver hjälp, skicka en remiss på rökavvänjning om man inte själv har kunskap....

Okategoriserade

Rökning trefaldigar risk för tandlossning

Tyska forskare kan visa tydliga dos- och tidssamband mellan cigarettrökning och tandlossning. Värst är det för män.

Forskning

Forskare vill se sänkt skatt på snus

Snus ska vara billigare än cigaretter så att människor väljer att snusa istället för att röka. Det anser en kanadensisk professor.

Nyheter

Dubbelt så vanligt att rökares implantat fallerar

Sex procent av rökarnas implantat fallerade medan endast tre procent av icke-rökarnas implantat gjorde det, visar metaanalys av över 80 000 implantat.

Forskning

Raka spåret mot rökfritt

– Det är århundradets giftskandal. Ingen annanstans i vårt samhälle pågår samma skövling av liv, från tobaksproduktion i alla led till individuellt bruk, säger Lena Sjöberg, tandläkare och ordförande i Tandvård mot Tobak.

Okategoriserade

Regeringen vill utöka rökförbudet

Regeringen planerar krafttag mot rökningen: inför rökförbud på uteserveringar, förvara tobaksprodukter utom synhåll för konsumenterna i butikerna och tvinga producenterna att förpacka produkterna i neutrala paket.

Nyheter

Livsstilsfaktorer även bakom rotkaries

Kronkaries har ett starkt samband med livsstilsfaktorer som sockerintag, tobaksbruk, alkohol- och annat drogmissbruk. Men orsakerna bakom rotkaries är inte lika väl kända.

Nyheter

Rökare och icke-rökare kan behöva olika implantat

För personer med parodontit var den senare modellen av oxiderade implantat lika bra för rökare som för icke-rökare över fem års tid.

Okategoriserade

ASA förbättrar parodontal behandling av rökare

Rökare drabbas betydligt oftare av tandlossningssjukdomen parodontit jämfört med icke-rökare. När de drabbas får de ofta även svårare symtom vid yngre åldrar och deras sjukdom är dessutom betydligt svårare att behandla, har tidigare forskning visat. Men nu kan amerikanska forskare visa ett sätt att förstärka effekten av den standardiserade parodontala behandlingen mekanisk infektionskontroll med skrapning...

Okategoriserade

Rökare har mer svamp i munnen

Rökare drabbas oftare av olika munsjukdomar som dessutom ofta är allvarligare än hos icke-rökare. Detta kan ha flera orsaker, men en orsak skulle kunna vara opportunistiska svampinfektioner i munnen. Det föreslår portugisiska forskare efter att de har undersökt saken. Forskarna rekryterade 40 sistaårsstudenter på tandläkarutbildningen vid universitetet i Porto där hälften var rökare. Medelåldern var...

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons