Annons

Annons

Så bör förebyggande tandvård utformas

Danska forskare har kartlagt hur en bättre förebyggande tandvård ska utformas. Receptet lyder: utbildning, incitament och förtroende.

Eftersom de två största tandsjukdomarna, karies och parodontit, i princip är möjliga att förebygga helt och hållet bör det preventiva arbetet tydligare inkluderas i vårdens uppgift. Det menar projektgruppen Advocate (Added Value for Oral Care) som är ett internationellt samarbetsprojekt mellan länderna Danmark, Storbritannien, Tyskland, Irland, Ungern och Holland.
De framhåller att primär och sekundär prevention har mycket större potential att åstadkomma en bättre oral och generell hälsa om de adderas till den tertiära preventionen – behandlingen.
I syfte att hitta vägar till ett bättre preventivt arbete genomförde danska forskare fokusgrupper och djupintervjuer med 27 danska intressenter från allmänheten, tandvården, tandvårdspolitiken och försäkringssidan. De har nu publicerat resultatet av den danska delstudien, som så småningom ska kombineras med resultat från de andra deltagarländerna.
De danska slutsatserna är att det behövs bättre och kontinuerlig utbildning av alla intressentgrupper om potentialen och nyttan av förebyggande tandvårdsarbete, regelverk och incitament som underlättar förebyggande arbete.
Det behövs en högre grad av multidisciplinärt arbete för att förebygga tandsjukdom, särskilt hos patienter med mer komplexa medicinska problem och handikapp, samt ett ömsesidigt förtroende mellan vårdgivare och vårdtagare.

Upptäck mer