Annons

Annons

Sex tandläkare blir av med legitimationen

Sex tandläkare har blivit av med legitimationen under våren. Samtliga visar stora kunskapsbrister i odontologi och grov oskicklighet, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

En sak som de sex tandläkarna har gemensamt är att de är utbildade i and­ra länder, varav tre i Rumänien och två i Polen. Den äldsta är 62 år och den ­yngsta 47 år. Svensk legitimation har de fått mellan 2009 och 2015. Alla utom en har arbetat som tandläkare i Sverige under senare år.
Tandläkarna har granskats var och en för sig av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bland annat har IVO valt ut ett antal patientfall hos varje tandläkare och tittat på detaljerna. Några av tandläkarna har följts under flera år.
Baserat på granskningarna har IVO rekommenderat HSAN att återkalla tandläkarnas legi­timation. HSAN har gjort en egen bedömning av varje tandläkares yrkesutövning utifrån patientfallen och sedan gått på IVO:s linje. Besluten om återkallelse har fattats mellan mars och juni i år.
Bristfälliga journaler
Grava brister i journalföringen är något som genomgående finns hos tand­läkarna som blivit av med legitimationen. Enligt HSAN innebär det en allvarlig patientsäkerhetsrisk.

”Det saknas genomgående aktuell anamnes.”

HSAN beskriver en av tandläkarnas journaler såhär:
”Det saknas genomgående aktuell anamnes, fullständig status, begripliga diagnoser, information om beslutad behandling och behandlingsalternativ.”
Journalanteckningarna är kortfattade och är i stor utsträckning skrivna på and­ra språk än svenska.
Där röntgenbilder har bifogats, är de inte journalförda och det saknas en bedömning av bilderna i journalerna.
I samband med en rotfyllning som samma tandläkare gjorde perforerades roten. Trots att det är en allvarlig komplikation, har det inte journalförts.
Vad gäller tandtekniska produkter och kirurgiskt material saknas information som gör dem spårbara.
Förebyggande tandvård har saknats
Även tandläkarens sätt att behandla sina patienter visar stora brister. Han har till exempel inte gett patienterna före­byggande behandling av karies och parodontit. Det gäller även i samband med protetiska arbeten, där rotrester har lämnats kvar under konstruktionerna hos flera patienter.
Andra fel som har hittats:

  • Rotfyllningar har gjorts utan kofferdam.
  • Tänder har extraherats utan tillräckliga underlag.
  • Brokonstruktioner har gjorts utan bettfysiologiska utredningar.
  • Bedövningsmedel som inte är tillåtna i Sverige har använts.
  • Antibiotika har skrivits ut på fel­aktiga grunder.

Tandläkaren har fått kritik tidigare, men har inte blivit bättre med tiden.
HSAN anser att han har ”omfattande kunskapsbrister inom journalföring, kari­ologi, parodonti, endodonti, protetik och röntgenologi. De brister som framkommit är så allvarliga att de måste bedömas som grov oskicklighet.”
Har skadat patienter
Om en annan tandläkare som nu fråntas sin legitimation skriver HSAN:
”En stor mängd av bristerna är systematiska och har i flera fall lett till skador som är irreversibla.”
Journalföringen är återigen mycket bristfällig.
Journalerna är inte skrivna i kronologisk ordning och är svåra att följa över tid. Alla åtgärder är inte journal­förda och det som står stämmer inte alltid överens med den vården som har utförts. Det saknas statusuppgifter, diagnoser och terapiplaner. Uppgifterna om material i protetiska konstruktioner saknas.
Röntgenbilderna är dåliga och ger inte den information som behövs för de behandlingar som har utförts.
Extraktioner har gjorts utan att diagnosen framgår och rotrester har lämnats kvar utan att det noterats i journalerna.
Har inte använt kofferdam
Diagnos saknas för endodontiska behandlingar och kofferdam används inte.
Terapiplanering saknas inför omfattande protetiska behandlingar. Patienternas bett har inte diagnosticerats och broar har haft bristande passform.
Hos en patient har tandläkaren gjort skalfasader utan att preparera, vilket gjorde att fasaderna snabbt lossnade.
Förebyggande kariesbehandling har saknats hos kariesaktiva patienter. Små kariesangrepp har lagats i onödan.
Parodontal profylax och diagnostik har också saknats. Fickstatus har inte tagits trots synlig benpåverkan.

”Han har stor okunskap om hur klinikkläder ska användas samt om hur behandlingsrummet ska hållas rent.”

Tandläkaren bedöms även sakna grundläggande kunskaper om hygien.
”Han har stor okunskap om hur klinikkläder ska användas samt om hur behandlingsrummet ska hållas rent”, skriver HSAN.
Handstycken/vinkelstycken har inte bytts mellan patienter, och tandläkaren har också visat sig okunnig om hur instrument ska rengöras, autoklaveras och dateras.
Tre av de övriga fyra tandläkarna som fråntas svensk legitimation visar brister som liknar fallen ovan.
Förlorade legitimationen i Polen
Det sjätte fallet gäller en tandläkare som inte har bott eller arbetat i Sverige de senaste åren. HSAN återkallar hans svenska legitimation eftersom han inte längre får arbeta som tandläkare i Polen, där han är utbildad.
Tidigare återkallades alltid svensk tandläkarlegitimation om någon som fått sin legitimation på grund av auktorisation i ett annat land inom EES eller Schweiz förlorade sin utländska auktorisation.
Det ändrades 2016. Legitimationen dras inte längre automatiskt in, men förseelser som en yrkesutövare begått utomlands kan, som i det här fallet, påverka bedömningen vid en prövning i Sverige.

Upptäck mer