Annons

Annons

Sjukhustandläkare bedömer ofta lika

Sjukhustandläkare bedömde i en svensk studie tänder utifrån sex typiska situationer. Tandläkarna var oftast samstämmiga i sina bedömningar, visar resultatet.

Inför vissa medicinska behandlingar som kan påverka tandhälsan, eller där en dold pågående tandinfektion kan medföra komplikationer, görs rutinmässigt ett besök hos sjukhustandläkaren. Det finns inga detaljerade riktlinjer för tandläkarnas behandlingsval, och forskarna bakom den svenska studien ville se om det fanns områden där sådana skulle behövas. Riktlinjer kan vara viktiga för att göra bedömningen mindre beroende av klinikens rutiner och den enskilda tandläkarens erfarenhet.
I studien deltog 56 sjukhustandläkare som fick bedöma sex patientfall, totalt 50 tänder, utifrån röntgenbild, kort anamnes och kliniska fynd. För varje patient presenterades sex typiska medicinska behandlingar där tandläkare brukar kallas in:

  1. Hjärtklaffkirurgi
  2. Strålbehandling
  3. Cellgiftbehandling
  4. Intravenös bisfosfonat­behandling
  5. Organtransplantation
  6. Endokardit

Det innebar sex bedömningar per tand, en för varje medicinsk situation. Tandläkaren skulle välja behandling för tänderna samt bedöma risk för komplikationer om man avstod från behandling.
I mer än hälften av de 50 tänderna (62 procent) var samstämmigheten hög kring val av behandling. Det var framför allt åtta tänder som bidrog till variation i bedömningen: asymtomatiska rotfyllda tänder med kvarstående apikal radiolucens samt molarer med omfattande kariesangrepp. Olika bedömning om den apikala radiolucensen representerade en pågående inflammation eller ärrvävnad kan ha bidragit.
Tandens tillstånd påverkade val av behandling mer än den tänkta medicinska situationen. Det rådde också större samstämmighet i val av behandling än i riskbedömning. Dock fanns stor samstämmighet kring risken för komplikationer vid tandinfektion i samband med strål- och cellgiftbehandling.

Upptäck mer