Annons

Annons

Stöd på jobbet minskar risken för självmord

En ny kunskapsöversikt har synat kunskapsläget vad gäller arbetsplatsens betydelse för självmord och självmordsförsök. Ofta saknas kunskap, och behovet av forskning för att förebygga självmord är stort.

Det är inte sant, som ofta hävdas, att Sverige toppar självmordsligan, tvärtom är dödligheten i självmord lägre än i övriga Europa.
Det som mäts inom självmordsforskningen är dödsfall, självmordsförsök och tankar på självmord. I Sverige och Norden finns sedan mycket lång tid tillbaka bra statistik över självmord, men för självmordsförsök är statistiken mindre tillförlitlig och här finns troligen stora mörkertal.
I Sverige begår drygt 1 200 personer per år självmord, av dessa är runt 850 män och ungefär 350 kvinnor. Allra vanligast är självmord bland äldre män. Om man betänker att det på varje självmord går 6–8 självmordsförsök och att 10–15 procent av den arbetande befolkningen någon gång har funderat på att begå självmord, inser man att problemet är stort.

Bo Runeson


– Vi behöver förstå att självmord inte är så ovanligt och att man behöver våga tala om det, sa Bo Runeson, professor vid Centrum för psykiatriforskning på Karolinska institutet, när han nyligen presenterade rapporten, som sammanställts av två australiska forskare, vid ett seminarium anordnat av AFA Försäkring.
Vissa grupper har en förhöjd risk för självmord, där­ibland tandläkare. Toppar listan gör dock bönder, läkare, poliser och byggnadsarbetare. Faktorer som tillgång till vapen, gifter och läkemedel har betydelse. Men psykosociala faktorer som krav kontra kontroll, osäker anställning, brist på socialt stöd, mobbning och kränkande särbehandling har stor betydelse. Låg utbildning, psykiatrisk dia­gnos, allvarlig sjukdom, missbruk och arbetslöshet är andra riskfaktorer.

Bengt Järvholm


Vad kan man då göra på arbetsplatsen? Bengt Järvholm, professor vid Umeå universitet, nämnde vid seminariet så kallad gatekeeper-utbildning, där man får kunskap om hur man kan känna igen risker och riskpersoner och får samtalsträning i att ta upp svåra frågor. Ett viktigt mål är att förmå personen i fråga att söka hjälp i tid.
– Hälften av alla självmord sker bland personer i arbetsför ålder, påpekade han och tryckte på behovet av en bra psykosocial arbetsmiljö.
Bengt Järvholm och Bo Runeson anser att det finns ett stort behov av forskning för att förebygga självmord.
– Vi har god evidens för vissa åtgärder, som att behandla depression, begränsa dödliga medel, en fungerande vårdkedja som erbjuder kontinuitet och skolbaserad universell prevention. Men mycket återstår att göra, sa Bo Runeson.

Upptäck mer