Annons

Annons

Tandvården ska styras av kunskap

Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.

Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Att sprida och använda kunskapen ute i verksamheten ska ske på ett mer systematiskt sätt i hela landet och i hela hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) satsar stort på idén, som kallas kunskapsstyrning.
Tandvården har ett eget programområde.

Gunnel Håkansson


– Vi håller på att bygga upp nya sätt att förbättra kvaliteten på vården. Det ska vara kunskapen som styr tandvården, inte tradition eller något annat. Första steget blir att nå ut med den evidens som redan finns, säger Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg i Kronoberg och Halland samt ordförande för programområdet tandvård.
 
Vill nå ut med
Kunskap finns till exempel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, i landstingens riktlinjer, i vetenskapliga studier och i Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU:s) rapporter. Men det är inte alltid att kunskapen sprids och tillämpas på ett effektivt sätt.
– Vi vill inte ha pappersprodukter, utan vi behöver verkligen nå ut med det vi har evidens för och få tandläkare att utgå ifrån kunskap när de behandlar sina patienter, säger Gunnel Håkansson.
Bästa möjliga kunskap
Målet är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan tandvårdsvårdpersonal och patienter. Verksamhetsutveckling är vägen dit och uppföljning och analys ger besked om utvecklingen går i rätt riktning.
Att sprida och använda den bästa kunskapen ska ske på tre nivåer: på nationell nivå, på regional nivå och inom varje landsting och region.
– Än så länge är arbetet med kunskapsstyrning i sin linda, men vi ska hitta sätt att sprida kunskap effektivt. Hur vi ska nå ut till varje tandvårdsorganisation och varje enskild tandläkare är fortfarande på diskussionsstadiet, medger Gunnel Håkansson.
Hon vet inte hur lång tid det kommer att ta.
– Detta är inget projekt, utan ett nytt sätt att tänka. Det är en process som ska leda till en långsiktig förändring. Detta är så viktigt att vi inte har någon deadline, säger hon.
Sex ledamöter
Inom programområdet för tandvården finns sex ledamöter, en från varje sjukvårdsregion:
* Ulf Söderström (norra)
* Ola Fernberg (Uppsala-Örebro)
* Andreas Cederlund (Stockholm-Gotland)
* Pernilla Larsson Gran (sydöstra)
* Thomas Jacobsen (västra)
* Gunnel Håkansson (södra)
Representanterna från sjukvårdsregionerna har ett nära samarbete med kontaktpersonen Tommy Johansson på SKL och även med nyckelpersoner på exempelvis Socialstyrelsen samt Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).
Samverkan med akademin kommer också att vara en viktig del i kunskapsstyrningen.
Sjukdomsbehandling vid karies
Gunnel Håkansson ger ett konkret exempel på hur det kan gå till.
– Ett område som vi ska arbeta med på nationell nivå är sjukdomsbehandling vid karies.
Uppdraget är att identifiera tandvårdens främsta förbättringsområden, och detta är ett område som är kliniskt relevant och som intresserar stora behandlings- och patientgrupper. Det finns också riktlinjer och forskning.
Med hjälp av Skapa kan man se att många patienter som har karies får fyllningar, men ingen sjukdomsbehandling.
– Karies kan man inte borra bort. Sjukdomen måste behandlas, konstaterar hon.
Ringar på vattnet
Kunskap om sjukdomsbehandling vid karies finns till exempel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och SBU:s rapporter. Programområdets representanter från de sex sjukvårdsregionerna sprider information och kunskap till ”sina” landsting och regioner som ska sprida kunskapen vidare till ledningsgrupperna, som ansvarar för att föra ut den till medarbetarna ute på klinikerna.
Programområdet tandvården följer Skapas statistik.
– När andelen patienter med karies som får behandling för sjukdomen ökar, då har vi gjort framsteg.
Hur kommer kunskapen att nå ut till privattandläkare?
– Sjukvårdsregionerna är inte huvudman för privattandvården, men information och kunskap kommer att föras vidare via samverkansgrupper. Privattandläkare kan också hitta kunskap genom att gå in på exempelvis Socialstyrelsens webb och vårdgivarwebber.
Janet Suslick

Upptäck mer