Annons

Annons

Utbildning om rutiner ska stoppa gratistandvård i Örebro

All personal inom folktandvården i Örebro ska utbildas i vad man får och inte får göra inom tandvården. En extern aktör ska dessutom granska organisationskulturen inom folktandvården i regionen.

Med åtgärderna är förhoppningen att förtroendet för folktandvården i region Örebro åter ska byggas upp, framgår av regiondirektör Rickard Simonssons förslag till regionstyrelsen.

Foto: Colourbox

För en tid sedan fick Rickard Simonsson, regiondirektör i Örebro, i uppdrag att ta fram förslag för att stärka internkontrollen inom folktandvården i region Örebro. Detta sedan det uppdagats att det förekommit flera fall av gratistandvård av kollegor och närstående, något som Tandläkartidningen har bevakat i flera artiklar. De förslag som Simonsson nu lämnat och som regionstyrelsen väntas fatta beslut om vid sitt möte den 28 februari, handlar till stor del om utbildning av personalen.

Samtlig personal inom folktandvården i Örebro ska till exempel få utbildning i regionens riktlinjer om att tandvård endast får ges ”i enlighet med gällande regler”, som underförstått även gäller tandvård av anställda och anhöriga. Det ska även utbildas i reglerna för bisyssla, samt i hur den fastställda prislistan ska användas. Här är reglerna tydliga; allt tandvård inom folktandvården ska debiteras enligt gällande regelverk.

I samtliga fall ska utbildningarna även ”klargöra konsekvenser av bristande tillämpning av reglerna”. Senast vid årsskiftet ska utbildningsinsatserna vara färdiga och redovisade.

Regiondirektören ger i förslaget även regiondirektören (det vill säga sig själv) i uppdrag att följa upp hur förvaltningarna tillämpar region Örebros regler för bisyssla, samt föreslå förändringar av regelverket. Även detta ska redovisas senast vid årsskiftet.

Innan dess ska dock en extern kartläggning av organisationskulturen inom folktandvården i region Örebro göras. Institutet för kvalitetsutveckling ska få i uppdrag att ta fram ett ”nuvärde” för hur organisationskulturen ser ut. Syftet är enligt förslaget att ge en bättre förståelse för vilka beteenden som ”kännetecknar arbetsplatsen nu, och vilka beteenden som bör prägla den i framtiden”.

Denna kartläggning ska genomföras så att folktandvårdsnämnden kan redovisa resultaten och en plan för nödvändiga åtgärder senast den 30 september.

Upptäck mer