Annons

Annons

Viktigt med samverkan

Det behövs nya behandlingsmetoder, anser Klas Sjöberg vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

Falukorv och potatis är dagens rätt på Malmös tandvårdshögskola. Om en timme ska Klas Sjöberg, läkare och docent i gastroenterologi, föreläsa om immunologi. Mellan tuggorna berättar föreläsaren om utvecklingen av det internmedicinska inslaget på tandläkar- och tandhygienistutbildningen som han har haft ansvar för de senaste tio åren. Det handlar om en kraftig expansion. I början var det enbart frågan om viss jourverksamhet samt två föreläsningar och ett seminarium under tandläkarutbildningen. Fokus låg på diabetes och hjärtsvikt. Därefter har nya områden, som immunologi, tillkommit.
För tre fyra år sedan kände Klas Sjöberg att varken tiden eller ämneskompetensen räckte till för att täcka in hela det spektrum som högskolan efterfrågade. Tillsammans har man därför byggt upp ett bredare nätverk av föreläsare inom olika medicinska subspecialiteter. Nyordningen introducerades fullt ut förra läsåret. Nu samsas ett 15-tal föreläsare om att ge tandläkar- och tandhygieniststudenterna ett 20-tal föreläsningar och seminarier varje läsår. En naturlig och nödvändig utveckling, enligt Klas Sjöberg.
– Förr i tiden drog man ut tänderna och så var det bra med det. Men så är det inte längre. Förr var det vanligare med helproteser, nu gör vi implantat och sätter titanskruvar. Det blir ett helt annat spektrum av behandlingar och ett helt annat spektrum av patienter. Patienterna blir äldre och sjukare och samtidigt gör man mer både medicinskt och odontologiskt. Det innebär att behovet av kunskap hos studenterna är mycket större i dag än tidigare, summerar han.

 
Vilka sjukdomar och mediciner?

Den förändrade patientstrukturen, med alltfler äldre patienter som har kvar sina tänder, ställer tandläkarkåren inför framtida utmaningar. Antalet överväganden kommer att tillta och kontakterna med övrig medicin behöver utökas, slår Klas Sjöberg fast.
– Som tandläkare måste man vara observant och verkligen kontrollera sina patienter och ta reda på om de har några sjukdomar och någon medicinering som kan påverka tandbehandlingen. Speciellt är en ökad vaksamhet att rekommendera för de lite äldre.
Rekommendationen gäller även läkarkåren, framhåller Klas Sjöberg. Läkarna får inte glömma bort patientens munstatus i sina bedömningar. Uppdelningen mellan odontologi och övrig medicin ser han som konstlad. Det räcker inte att bara fokusera på tanden eller operationssåret. Specialiseringen är visserligen nödvändig men fragmenterar den medicinska kunskapen och ökar därmed behovet av samverkan. Men när man väl lyckas hitta formerna för att gripa in i varandras områden blir utbytet väldigt värdefullt och gynnsamt för patientens hela hälsa, poängterar Klas Sjöberg.

 
Glöm inte kärnverksamheten!

Samtidigt gäller det att inte ta sig vatten över huvudet. Samverkan får inte gå ut över kärnverksamheten. Klas Sjöberg har därför en kluven inställning till att tandläkare skulle ta en större roll i det förebyggande hälsoarbetet. Å ena sidan kan tandläkare och läkare hitta gemensamma mål, exempelvis ett minskat sockerintag, och därvid stärka varandras arbete genom fler argument. Fast obligatoriska kontroller av blodtryck, blodfetter och blodsockerhalter med tillhörande hälsosamtal skulle ta för mycket tid i anspråk, anser Klas Sjöberg. Det gäller att skynda långsamt och hitta formerna för samverkan där det känns självklart och givande. Om tandläkaren konstaterar en parodontit som kan associeras med hjärtkärlsjukdom kan det vara logiskt att ta upp effekterna av rökning, kontrollera blodtrycket och eventuellt skicka patienten vidare till rätt vårdinstans. På samma sätt lotsar läkaren som upptäcker en tandköttsinflammation patienten till tandläkaren.
 

Det viktiga mötet

Utbildning är ett sätt att öka den tvärmedicinska kunskapen, forskningsprojekt en annan. Själv är Klas Sjöberg en flitig föredragshållare inom Tandläkarförbundets efterutbildningar. I höstas höll han kursen »När bör jag kontakta läkare? Och när bör läkare kontakta mig?«. På schemat stod bland annat antibiotikaprofylax inom tandvården, immunsupprimerade och blödningsbenägna patienter samt benskörhet och bisfosfonater. Att träffas öga mot öga utgör själva grunden för kunskapsutbytet och kontaktskapandet, enligt föredragshållaren. Han ser därför med oro på vikande besökssiffror för exempelvis läkarstämman.
– Mötet ger möjlighet till en omedelbar interaktion och ett omedelbart kunskapsutbyte. Det skapas nätverk som man kan bygga vidare på. Därför är det viktigt att tandläkare och läkare under utbildningen och under den efterföljande yrkesverksamma tiden försöker hitta fora där man kan träffas och utbyta erfarenheter, säger Klas Sjöberg.
Olika nätfora, som exempelvis Facebook, kommer att växa i betydelse på grund av människors ökade tidsbrist och nätets ständiga tillgänglighet, förutspår han. Nätet är redan i dag en viktig mötesplats för kunskapsutbytet mellan professionerna och skapandet av nödvändiga kontakter. Men det ersätter inte det personliga mötet, menar Klas Sjöberg.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade