Annons

Annons

”Tillsynen ska bli effektivare”

Den första juni i år bildas IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
– Genom en fristående myndighet kommer tillsynen att bli effektivare, säger Gunilla Hult-Backlund, arkitekt bakom IVO.

Socialstyrelsens verksamhet har växt kraftigt under åren, omorganisation på omorganisation har gjorts, men kanske inte alltid till det bättre. 2009 fick Statskontoret regeringens uppdrag att se över myndighetens tillsynsverksamhet.
När resultatet av denna utvärdering kom för drygt ett år sedan innebar den svidande kritik: Socialstyrelsen har inte utvecklat tillräckligt effektiva system för att styra och följa upp tillsynsverksamheten, ärendehögen har växt kraftigt, och det finns inte förutsättningar för att tillsynen ska fungera så som det var tänkt.

Tufft att bygga nytt

Statskontoret föreslog att en renodlad tillsynsmyndighet bör bildas.
Regeringen skred till verket och gav Gunilla Hult-Backlund i uppdrag att bygga upp den nya myndigheten. Hon är sjuksköterska i grunden, och har bland annat varit generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, där hon direkt hamnade i hetluften i och med apoteksregleringen. Då handlade det om att föra in den delen inom myndighetens väggar, anställa personal och se till så att servicen och tillsynen av apoteksmarknaden fungerar.
– Jag trodde inte att jag skulle få vara med om att bygga upp en ny myndighet. Det är tufft, men samtidigt en spännande utmaning, säger hon, och tillägger:
– När jag fick uppdraget insåg jag nog inte riktigt vad det skulle innebära.

Positiv respons

Mycket arbete, visade det sig. Hon har rest runt till landets sex regionala tillsynsenheter, mött personal, haft möten med alla intressenter inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen för att samla in synpunkter och berätta om hur hon och regeringen ser på den nya myndigheten och dess uppdrag.
Hon har bland annat träffat företrädare för Tandläkarförbundet. Vid detta möte framförde förbundets företrädare att det är viktigt att personalen i den nya myndigheten har odontologisk kompetens för uppgifterna och att det ska finnas goda samverkansrutiner mellan förbundet och myndigheten när det gäller patientklagomål. Samtliga professionsorganisationer som deltog vid mötet uttryckte sitt gillande över att målsättningen är att höja ambitionsnivån när det gäller vägledning och rådgivning till vården.
Men nu är väggarna resta, taket lagt och det mesta av inredningen på plats i den nya myndigheten. Och Gunilla Hult-Backlund är nöjd:
– I den fristående tillsynsmyndigheten blir beslutsvägarna kortare än vad som är fallet i dag. Beslutet att separera tillsyn från Socialstyrelsen förtydligar statens olika åtagande om vilken myndighet som ansvarar för kunskapsspridning, bidragsgivning, tillsyn et cetera. Prioriteringarna görs av regering och riksdag och inte som i dag av en myndighet, vilket förhoppningsvis innebär att IVO får tillräckliga medel för att bedriva tillsynsverksamheten. I den nya myndigheten hoppas vi få större utrymme för egen riskanalys och bedömning som grund för inspektioner. Ambitionen är också att göra fler inspektioner.

Lyfta fram goda exempel

Den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011 innebar bland annat att vårdgivaren fick ett tydligare ansvar i att hitta och åtgärda systemfel. Det tillkom också nya rutiner för hur klagomål på vården ska utredas. Vi ska också kunna stödja verksamheterna att förbättra otillfredsställande system och rutiner genom att ge råd och vägledning, säger Gunilla Hult-Backlund. Myndigheten ska regelbundet analysera sina granskningsresultat, dra slutsatser och sprida dessa brett, till exempel genom att anordna konferenser. I sådana sammanhang kan också goda exempel lyftas fram; det är lätt att förlora sig i det som inte är bra, säger hon.
IVO kommer organisatoriskt att behålla nuvarande sex regionala tillsynsenheter, som blir avdelningar och leds av en avdelningschef som sitter i myndighetens ledningsgrupp.

Nyanställningar

Nu arbetar cirka 500 personer inom Socialstyrelsens tillsynsenheter. Alla har fått erbjudande om att flytta över till IVO, och alla har sagt ja. Man anställer dessutom fler medarbetare, bland annat ett 40-tal inspektörer.
Någon ekonomisk besparing för staten blir det inte fråga om, och det har inte heller varit intentionen. I stället skjuter regeringen till 175 miljoner kronor för tillsynsverksamheten.
I tidens anda läggs mycket av IT, ekonomi och annan administration ut på olika företag.
– Vi ska fokusera på kärnverksamheten, säger hon.
Nu är som sagt arbetet med IVO inne i slutfasen, men inte Gunilla Hult-Backlunds åtaganden: den 1 juni blir hon generaldirektör för myndigheten.

Upptäck mer