Antibiotika minskar i tandvården
Antalet uthämtade antibiotikarecept förskrivet av tandläkare per 1 000 invånare har minskat med ungefär 31 procent mellan åren 2009 och 2017. Foto: Colourbox

Antibiotika minskar i tandvården

Ny rapport 10 apr 2019
Dela artikeln
Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med nästan en tredjedel i Sverige mellan 2009 och 2017. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer och rekommendationer att dra ned på antibiotikaanvändningen för att minska riskerna för utveckling av antibiotikaresistens har haft stor betydelse, enligt Peter Lundholm, Socialstyrelsens sakkunnig för rapporten.

Han tror också att det finns potential att minska förskrivningen ytterligare.

Lägst i Västerbotten och Gävleborg
Det finns stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivningen inom tandvården, visar rapporten. (Se grafiken nedan.)

Antalet personer per 1 000 tandvårdspatienter som fått antibiotika förskrivet av en tandläkare 2017 var lägst i Västerbotten och Gävleborg och högst i Stockholm, Västmanland och Skåne.

I Gävleborg, Norrbotten, Gotland och Blekinge har andelen tandvårdspatienter som får antibiotika minskat mest mellan från 2009 till 2017. Minskningen är på drygt 40 procent, enligt Frida Lundgren, statistiker på Socialstyrelsen, som har utarbetat rapporten.

Privattandvården minskar minst
Förutom regionala skillnader, är det också stora skillnader i förskrivningen av antibiotika mellan folktandvården och privattandvården.

Inom folktandvården har andelen patienter som får en antibiotikaförskrivning minskat med 44 procent mellan 2009 och 2017.

Inom privattandvården är minskningen bara tio procent under samma period.

Rapporten visar inte varför skillnaden är så stor. Det kan bero på att nya riktlinjer och rekommendationer tillämpas olika, men också på att patienterna har olika behov.

Särskilt stor är skillnaden i samband med kirurgiska ingrepp. Antibiotikaförskrivningen är då mycket större bland tandläkare inom privattandvården, framför allt vid implantatoperationer.

Bodil Lund

Flera skäl till skillnaderna
Varför skillnaden är så stor visar inte rapporten. Det kan finnas flera skäl, tror Bodil Lund, professor i käkkirurgi vid Universitetet i Bergen, Norge, som har arbetat med rapporten som extern expert.

Olika behov hos patientgrupperna kan vara en anledning.

– Kliniker som gör mycket akuttandvård har större förskrivning är dem som bara har revisionspatienter. Kliniker som utför mycket kirurgi har också högre förskrivning, eftersom det blir en del antibiotikaprofylax, säger hon.

En annan anledning till skillnaden i minskningen av antibiotikaförskrivning inom folktandvård och den privata tandvården kan vara att informationen sprids olika snabbt.

– Vi som jobbar för att minska antibiotikaresistens har nått ut till folktandvården, men inte i samma utsträckning till privata aktörer, säger Bodil Lund.

Antibiotikaanvändning kan minskas mer
En tredje orsak kan vara att det går olika fort att tillämpa de nationella riktlinjerna och rekommendationerna att dra ned på antibiotikaanvändningen för att minska riskerna för utveckling av antibiotikaresistens.

– Folktandvården har haft ett väldigt aktivt arbete med tydliga direktiv från ledningen om policies, utbildning, konkreta mål och interna kontroller med återkoppling till personalen. Alla dessa faktorer har stor betydelse för att påverka beteende, säger Bodil Lund.

Att det kan gå långsammare att ta till sig nya besked i vissa verksamheter är förståeligt, tycker hon. Privattandvården är en heterogen grupp med allt från stora kedjor till små enmanskliniker. Vårdpanoraman varierar också.

– Tandläkare på små kliniker ansvarar för att övervaka många olika områden. När det är snabba förändringar kan vissa saker kanske falla mellan stolarna, spekulerar hon.

Bodil Lund tror att det finns potential att minska antibiotikaförskrivningen ytterligare, speciellt inom den privata tandvården.

Tandläkare medverkar

Externa experter som har deltagit i arbetet med rapporten förutom Bodil Lund är tandläkarna Margareta Hultin, universitetslektor vid Karolinska institutet och Andreas Cederlund, klinikchef på Eastmaninstitutet.

Rapporten Antibiotikaförskrivning inom tandvården publicerades i dag på Socialstyrelsens webbplats.

Läs mer i Tandläkartidningens tema om antibiotika som började i nummer 4 2019 och fortsätter i nummer 5 (ute runt 10 maj) och 6 (ute runt 7 juni).
Janet Suslick

Fakta

 

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Nordiskt tema: Antibiotika"

Infektionshygienens roll i kampen mot antibiotikaresistens

Vetenskap Spridningen av resistenta bakterier på tandkliniker förebyggs mest effektivt genom upprätthållandet av en hög hygiennivå vid all tandbehandling. De generella infektionshygieniska åtgärderna omfattar handhygien, användning av personlig skyddsutrustning samt rengöring, desinfektion och sterilisering av utrustning och inventarier.
5 jun 2019

Lokal behandling med antibiotika

Vetenskap Indikationer för lokal antibiotikabehandling inom tandvården är mycket sällsynta. I de flesta fall, framför allt vid infektioner i tandköttsfickor, runt implantat och i rotkanaler, är kemomekanisk behandling effektivare än lokal behandling med antibiotika.
5 jun 2019

Antibiotika vid behandling av parodontala och periimplantära infektioner

Vetenskap Systemisk antibiotika kan övervägas att användas vid behandling av aggressiv parodontit eller svårbehandlade fall av avancerad parodontit. Den vetenskapliga evidensen gällande användandet av systemisk antibiotika som kompletterande behandling vid periimplantit är knapphändig och det finns inget behandlingsprotokoll som bevisats vara effektivt.
5 jun 2019

Antibiotikaresistens – globalt, lokalt, i dag och i morgon

Vetenskap Antibiotikaresistensen ökar kraftigt, och i dag pågår ett internationellt samarbete för att motverka detta. Antibiotikaförskrivningen i tandvården i de nordiska länderna är ur ett internationellt perspektiv låg. Det finns dock en del indikationer på att denna kan reduceras ytterligare.
9 apr 2019

Antibiotikabehandling och dess konsekvenser

Vetenskap Antibiotika bör användas med försiktighet och inkludera en avvägning av den förväntade kliniska effekten relativt riskerna med en oral infektion och det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier. Artikeln behandlar aktuella kunskaper om konsekvenserna av antibiotikabehandling – från omedelbara biverkningar till långsiktiga effekter såsom resistensutveckling.
9 apr 2019

Tandvårdsturism – ökad risk för folkhälsan

Vetenskap Så kallad medicinsk turism, att kombinera elektiv vård utomlands med semester, ökar kraftigt. Patienter som väljer att söka vård utomlands bör vara införstådda med att det kan medföra en ökad risk att bli infekterad av antibiotikaresistenta bakterier.
9 apr 2019

Oral mikrobiologi i mikrobiom-eran

Vetenskap Den orala mikrobiotan är betydligt mer diversifierad än vi tidigare trodde. Detta har djupgående konsekvenser för behandlingar av orala infektioner, speciellt när det gäller bruket av antimikrobiella medel.
10 maj 2019

Antibiotikaprofylax – förskrivning som kräver kunskap och eftertanke

Vetenskap Antibiotikaprofylax kan ibland vara indicerat inför en invasiv behandling hos tandläkaren. Med den utveckling av antibiotikaresistens som vi ser i dag måste all förskrivning av antibiotika vara välgrundad.
10 maj 2019

Behandling av akuta dentala infektioner

Vetenskap Lokala dentala infektioner behandlas primärt med dränage och eliminering av infektionsfokus. I tillägg behövs antibiotika vid infektioner som är systemiska eller som sprider sig. Eftersom dentala infektioner i sällsynta fall kan utvecklas till systemiska livshotande infektioner är det viktigt att tandläkare kan identifiera dessa patienter.
10 maj 2019

Med blick för resistens

Porträtt Att det blev just antibiotikaresistens var mest en slump, men efter över fyrtio års arbete har Gunnar Kahl­meter byggt upp en systematisk övervakning av resistens­utvecklingen i Sverige, ett globalt nätverk och analys­metoder som används över hela världen.
17 jun 2019
Plusmaterial

Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama

Antibiotikaresistens Vid årsskiftet blir Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama. Hon är käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens.
13 jun 2019

Antibiotika i två veckor inte bättre än i en vecka

Forskning Antibiotikabehandling med amoxicillin och metronidazol efter icke-kirurgiska parodontala ingrepp bör inte pågå längre än en vecka, visar en ny metaanalys.
28 maj 2019

Norden samarbetar kring antibiotika

Forskaren Margareta Hultin samarbetar med andra forskare i Norden i Tandläkartidningens tema om antibiotika inom tandvården. Länderna arbetar mot samma mål, men har hunnit olika långt, berättar hon.
22 maj 2019
Plusmaterial

Stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivning

Antibiotika Antalet recept på antibiotika är mindre än någonsin. Men den som bor i Stockholm får antibiotika hos tandläkaren mer än dubbelt så ofta som den som bor i Västerbotten.
13 maj 2019
Plusmaterial

Han vill hitta minsta möjliga dos

Forskaren Att bidra till ny kunskap och att minska antibiotika­användningen. Det är två av Jack Hilons drivkrafter. Nu är ­studien han arbetat med publicerad i en ansedd tidskrift.
6 maj 2019
Plusmaterial

Svår utmaning att hitta nya antibiotika

Antibiotika Snabb resistensutveckling och dålig lönsamhet är två av förklaringarna till att det är svårt att hitta nya antibiotika. Nu ­letar man nya kombinationer och nya substanser. Bland annat på havets botten.
9 apr 2019
Plusmaterial

Använde antibiotika fel

Etik En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
16 apr 2019
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch