Annons

Annons

Käkkirurg förlorar legitimation

En käkkirurg som har visat stora brister både praktiskt och teoretiskt blir av med sin tandläkarlegitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Det började med en anmälan enligt lex Maria. En patient hade drabbats av känselbortfall i samband med visdoms­tands­kirurgi. Det hade varit motiverat med en utökad röntgenundersökning inför operationen men den hade inte utförts, framgick det av lex Maria-­anmälan.
Tandvårdschefen tog fram en handlingsplan för tandläkaren. Han behövde bli bättre på lägesbestämning inför extraktioner av visdomständer för att förebygga känselbortfall samt öka sin kompetens inom traumabehandling vid käkfrakturer.

Röntgenundersökning inför visdomstandskirurgi

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade senare ett antal patientjournaler och såg att käkkirurgen hade bristande kunskap om behovet av röntgenundersökningar inför visdomstandskirurgi.
”De bilder som finns borde gett en uppmärksam kirurg en indikation om att risk för skada föreligger och att en mer omfattande utredning borde gjorts före ingrepp”, skrev IVO.
HSAN konstaterade att röntgen­under­sökningarna av visdomständerna hade varit otillräckliga i samtliga fall som IVO hade tittat på där patienterna hade fått kvarvarande känselbortfall i underkäken.

Föråldrade metoder

Enligt IVO hade tandläkaren bristande kunskaper om sambandet mellan bisfosfonatbehandling och osteonekros.
Käkkirurgen använde föråldrade metoder och hade därmed utsatt ett antal patienter för onödigt och långt lidande. Flera av patienterna hade fått permanenta vårdrelaterade skador.
Andra brister som IVO såg:

  • I flera fall verkade han göra visdoms­tands­opera­tioner i förebyggande syfte utan någon tydlig diagnos.
  • Han behandlade lokala infektioner med antibiotika i stället för att följa Läke­medels­verkets riktlinjer.
  • I ett fall visade han bristande kunskap om tecken på malignitet.

Sammanfattningsvis ansåg både IVO och HSAN att käkkirurgen visade stora kompetensbrister och försummelser inom flera områden. Han hade gjort upprepade fel vid visdomstandskirurgi och vid behandling av ansiktsfrakturer och läkemedelsinducerade ben­nekroser. Han hade också missat att upptäcka cancer, bland annat.
Käkkirurgen ansåg sig själv vara en god yrkesutövare som alltid sett till patientens bästa och utfört behandlingar enligt vetenskap och beprövad ­erfarenhet.

Upptäck mer