Lex Maria – stort mörkertal

Lex Maria – stort mörkertal

11 aug 2011
Dela artikeln
Förra året rapporterades det in 73 lex Mariaärenden till Socialstyrelsen. Det är något fler än tidigare år, men fortfarande finns ett stort mörkertal; variationen i synen på vad som ska anmälas är stor och ytterst få anmälningar kommer in från privattandläkare, Praktikertjänst undantaget.

När lex Maria infördes inom tandvården 1992 var ett syfte att identifiera risker och skador och därefter förbättra rutinerna för att höja patientsäkerheten, ett annat att patienterna skulle få klarhet i vad som hänt, varför och vad som har gjorts för att förhindra liknande händelser. De anmälningar som gjorts har också lett till förbättringar av patientsäkerheten, men betydligt mer kan göras för att nå målen. Fortfarande finns enligt Socialstyrelsen sannolikt ett stort mörkertal i anmälningarna från tandvården. Studier som myndigheten tidigare genomfört inom hela hälso- och sjukvården visar att endast omkring tio procent av incidenterna eller skadorna rapporteras in, och det finns anledning att tro att den siffran också gäller för tandvården.

Flera förklaringar

Man kan fråga sig varför det förhåller sig så; lex Maria har ju funnits i ett stort antal år och borde vara välbekant för alla vårdgivare. Enligt Tommy Johnson, sektionschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning i Örebro och MajLis Morhed Hultvall, inspektör vid samma enhet, finns sannolikt flera förklaringar: Det kan finnas en osäkerhet hos enskilda yrkesutövare och vårdgivare om vad som ska anmälas, vissa vårdgivare kan uppleva det som genant att visa på fel och brister i verksamheten och rättar till rutinerna i efterhand utan att anmäla det inträffade, och andra vill undvika att inrapporteringen av incidenterna eller skadorna når media.

Inte leta syndabockar

Både Tommy Johnson och MajLis Morhed Hultvall påpekar att Socialstyrelsen inte är ute efter att leta syndabockar. Den nya patientsäkerhetslagen trycker främst på att lex Maria ska vara ett system för identifiering av risker och skador och i slutänden leda till förbättrade rutiner och därmed högre säkerhet i vården, och inte minst viktigt är att sprida denna information till andra vårdgivare, det vill säga lex Maria ska vara ett system för lärande. Socialstyrelsen planerar att publicera utredningarna och slutsatserna i någon form för att sprida kunskapen ut till hela tandvården. De olika folktandvårdsorganisationerna delger också varandra viktiga avvikelsehändelser och lex Marior internt för att detta sedan ska kunna föras vidare ut till klinikerna.

– Ett annat sätt att sprida erfarenheterna och de eventuella förändringar i rutinerna som dessa lett till vore att folktandvårdsorganisationerna publicerade resultaten av sina och Socialstyrelsens utredningsresultat på exempelvis sina hemsidor, säger Tommy Johnson och MajLis Morhed Hultvall.

I föreskrifterna för lex Maria slås det fast vad som ska rapporteras in och vem som ska göra det, se separat artikel. Rutinerna för detta varierar mellan olika folktandvårdsorganisationer i landet, likaså benägenheten att rapportera händelser. Alla folk tandvårdsorganisationer, men också exempelvis Praktikertjänst, har system för avvikelsehantering. Däremot kan synen på vad som ska rapporteras skilja sig åt, trots att patientsäkerhetslagen slår fast att alla allvarliga händelser ska rapporteras in till Socialstyrelsen. Vad som räknas som allvarligt måste bedömas av den som är ansvarig för lex Mariahanteringen.

Vill undersöka

Ytterst få anmälningar rapporteras in från enskilda privata vårdgivare, förutom från Praktikertjänst. Från de privata tandvårdskedjor som startats under senare år har det inte kommit in mer än ett fåtal anmälningar. När Tandläkartidningen ställer frågan till Privattandläkarna svarar de skriftligt via generalsekreterare Eva Andersson att frågan är komplex och angelägen. Därför kommer organisationen att diskutera detta med Socialstyrelsen för att se hur man i samverkan ska kunna få mer underlag för hur det ser ut och sedan kunna förbättra lex Mariahanteringen.

»En samverkan mellan berörda företrädare för vårdgivare och profession i tandvården är mycket viktig för att nå en förbättring och uppnå nollvisionen för vårdskador«, skriver Eva Andersson.

Få infektioner

Tommy Johnson och MajLis Morhed Hultvall kan tänka sig fler inspektioner från Socialstyrelsens sida gent-emot exempelvis de tandvårdsföretag som är obenägna att göra lex Maria-anmälningar.

– Att allvarliga händelser endast sker i folktandvården och inom Praktikertjänst är det ingen som tror på.

De anmälningar som görs handlar främst om försenad diagnos, tappade eller inhalerade föremål, samt förväxling av patient. Däremot är anmälningar om vårdrelaterade infektioner relativt få, trots att Socialstyrelsen vet att antalet är stort. En förklaring kan enligt Socialstyrelsen vara att de patienter som drabbas har lämnat tandvården och besökt vårdcentral för behandling och därför inte blir föremål för utredning inom tandvården.

Nollvision

Antalet lex Marianmälningar inom tandvården ökade 2010 och var 73, en liten ökning jämfört med åren innan.

– Vi har hela tiden försökt propagera för att kvalitetssäkringssystemen ska utvecklas och tror att ökningen kan bero på förbättrade rutiner ute hos vårdgivarna, säger MajLis Morhed Hultvall och Tommy Johnson, som hoppas att anmälningsrutinerna förbättras:

– Det skulle få som följd att vårdskadorna minskar, säger de.

Vad och vem ska rapportera?

Vårdgivaren ska utse en person som har anmälningsskyldighet enligt lex Maria. Personen ska ha en sådan ställning i organisationen att han eller hon har möjlighet att göra jämförelser mellan anmälningsfall och själv delta i patientsäkerhetsarbetet.

Vårdgivarna ska ha rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera in händelser till Socialstyrelsen. Efter utredningen av en händelse ska rutinerna ses över så att risken för liknande incidenter minskar.

Egen bedömning

All personal ska rapportera in avvikelser till vårdgivaren. Därefter bedömer den anmälningsansvarige om avvikelsen ska skickas in som lex

Maria till Socialstyrelsen. Tandläkare som arbetar i egen privatpraktik har skyldighet att själva bedöma och eventuellt göra lex Mariaanmälningar.

Anmälan görs snarast

Patienten ska underrättas om skadan eller tillbudet. Patienten ska också få möjlighet att beskriva sin upplevelse av det inträffade.

Anmälan ska enligt patientsäkerhetslagen göras snarast efter det inträffade.

I anmälan ska finnas fullständiga journaler, en beskrivning av gällande rutiner, berörd personals redogörelser för händelsen, patient eller närståendes redogörelse, om det är relevant en bruksanvisning för medicintekniska produkter, samt en medicinteknisk utredning.

Målet är att Socialstyrelsen ska ha behandlat anmälan inom sex månader.

Varje år ska vårdgivarna upprätta en patientsäkerhetsberättelse där tillbud ska beskrivas liksom hur säkerheten i vården har förbättrats.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Robert Hilmersson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch